Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 2662 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Lý thuyết thiết kế
cơ sở dữ liệu quan hệ

1

Nội dung
• Tổng quan về thiết kế CSDLQH
• Phụ thuộc hàm
• Phép tách các sơ đồ quan hệ (SĐQH)
• Các dạng chuẩn (1,2,3 và Boye-Codd)
đối với các SĐQH sử dụng phụ thuộc
hàm
• Phụ thuộc đa trị và dạng chuẩn 4

2

Tổng quan về thiết kế CSDLQH
• Các vấn đề liên quan đến 1 thiết kế CSDLQH:
Giả sử ta cần thiết kế một cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin
về các hãng cung ứng. Sơ đồ quan hệ được thiết kế trong
đó tất cả các thuộc tính cần thiết được lưu trong đúng 1
quan hệ với sơ đồ quan hệ:
Suppliers(sid, sname, city, status, product, quantity)
Suppliers

sid

sname

city

status

product

quantity

S1

Smith

London

100

Screw

50

S1

Smith

London

100

Nut

100

S2

J&J

Paris

124

Screw

78

S3

Blake

Tokyo

75

Bolt

100

3

Tổng quan về thiết kế CSDLQH
– Dư thừa dữ liệu: Hãng nào cung ứng nhiều hơn 1 mặt
hàng thì thông tin của hãng đó sẽ bị lặp lại trong bảng
(VD S1), mặt hàng được cung ứng bởi nhiều hãng cũng bị
lặp lại (VD Screw)
– Dị thường dữ liệu khi thêm: Nếu có một hãng chưa
cung cấp mặt hàng nào, vậy giá trị cho thuộc tính product
và quantity trong bộ dữ liệu mới được thêm vào sẽ không
được xác định
– Dị thường dữ liệu khi xóa: Nếu một hãng chỉ cung cấp
1 mặt hàng, nếu ta muốn xóa thông tin về sự cung c ấp
này thì ta sẽ mất thông tin về hãng cung cấp
– Dị thường dữ liệu khi sửa đổi: Do thông tin bị lặp lại
nên việc sửa đổi 1 bộ dữ liệu có thể dẫn đến vấn đề
không nhất quán trong dữ liệu, ví dụ như về một hãng
nếu sơ sót không sửa đổi trên toàn bộ các bộ giá trị liên
quan đến hãng đó
 Nguyên nhân chính gây nên các dị thường là sự dư thừa
4
dữ liệu hay sự phụ thuộc giữa các tập thuộc tính

Tổng quan về thiết kế CSDLQH
•

Thay thiết kế trên với 1 sơ đồ quan hệ
Suppliers(sid, sname, city, status, product, quantity)

–
–




bởi 2 sơ đồ quan hệ

Supp(sid, sname, city, status)
Supply(sid, product,quantity)

Thực hiện phép tách quan hệ Suppliers thành 2
quan hệ Supp và Supply với các sơ đồ quan h ệ
tương ứng, tất cả các vấn đề nêu ở trên đã được
loại bỏ. Tuy nhiên, khi tìm kiếm dữ li ệu thì chúng
ta phải thực hiện kết nối 2 bảng chứ không ch ỉ là
chọn và chiếu trên 1 bảng như ở cách thiết k ết
trước
Thiết kế sau với 2 sơ đồ quan hệ ‘tốt hơn’ thiết kế
đầu với 1 sơ đồ quan hệ
Phép tách quan hệ cho phép giảm dư th ừa và tránh
các dị thường cập nhật
5

Mục đích của thiết kế CSDLQH
• Xác định được 1 tập các sơ đồ quan hệ cho
phép tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng,
đồng thời tránh được dư thừa dữ liệu
• Hướng ...
1
Lý thuy t thi t k ế ế ế
Lý thuy t thi t k ế ế ế
c s d li u quan hơ
c s d li u quan hơ
Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ 9 10 689