Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết thông tin quang

Được đăng lên bởi Hoàng Kiên An
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 873 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tìm hiểu lý thuyết bài tập lớn thông tin quang
Nguồn phát Laser và điều chế ngoài
1. Bộ phát quang

 Các nguồn quang cơ bản sử dụng trong hệ thống thông tin cáp sợi quang có
thể là Diode Laser (LD) hoặc Diode phát quang (LED).
 Laser “ Light Amplication by Stimulated Emission of Radiation” Khuếch
đại ánh sáng nhờ bức xạ kích thích.Hoạt động của Laser dựa trên hai hiện
tượng chính là :
 Hiện tượng bức xạ kích thích và hiện tượng cộng hưởng của sóng ánh sáng
khi lan truyền trong Laser.
 Tín hiệu quang phát ra từ LD hoặc LED có các tham số biến đổi tương ứng
với
 biến đổi của tín hiệu điện vào. Tín hiệu điện vào có thể phát ở dạng số hoặc
tương tự.
Thiết bị phát quang sẽ thực hiện biến đổi tín hiệu điện vào thành tín hiệu quang
tương ứng bằng cách biến đổi dòng vào qua các nguồn phát quang. Bước sóng ánh
sáng của nguồn phát quang phụ thuộc chủ yếu vào vật liệu chế tạo phần tử phát. Ví
dụ GaalAs phát ra bứcxạ vùng bước sóng 800 nm đến 900 nm, InGaAsP phát ra
bức xạ ở vùng 1100 nm đến 1600 nm.
 Sử dụng bộ điều biến ngoài để giảm chirp, tốc độ điều biến cao và tạo các
định dạng tín hiệu quang khác nhau (NRZ, RZ, CS-RZ, DPSK …) và đảm
bảo tín hiệu quang có độ rộng phổ hẹp tại bớc sóng chính xác theo tiêu

chuẩn.

 Yêu cầu với nguồn quang:
- Độ chính xác của bước sóng phát: Đây là yêu cầu kiên quyết cho một hệ thống
WDM hoạt động tốt. Nói chung, bước sóng đầu ra luôn bị dao động do các yếu
tốkhác nhau như nhiệt độ, dòng định thiên, độ già hoá

linh kiện... Ngoài ra, để

tránh xuyên nhiễu cũng như tạo điều kiện cho phía thu dễ dàng tách đúng bước
sóng thì nhất thiết độổn định tần số phía phát phải thật cao.
- Độ rộng đường phổ hẹp: Độ rộng đường phổ được định nghĩa là độ rộng phổ của
nguồn quang tính cho bước cắt 3 dB. Để có thể tăng nhiều kênh trên một dải tần
cho trước, cộng với yêu cầu khoảng cách các kênh nhỏ cho nên độ rộng đường phổ
càng hẹp càng tốt, nếu không, xuyên nhiễu kênh lân cận xảy ra khiến lỗi bít tăng
cao, hệ thống không đảm bảo chất lượng. Muốn đạt được điều này thì nguồn phát

laser phải là nguồn đơn mode (như các loại laser hồi tiếp phân bố, laser hai
khoang cộng hưởng, laser phản
hồi phân bố).
- Dòng ngưỡng thấp: Điều này làm giảm bớt vấn đề lãng phí công suất trong việc
kích thích laser cũng như giảm bớt được công suất nền không mang tin và tránh
cho máy thu chịu ảnh hưởng của nhiễu nền (phát sinh do có công suất nền lớn).
- Khả năng điều chỉnh được bước sóng: Để tận dụng toàn bộ băng tần sợi quang,
nguồn quang phải có thể phát trên c...
Tìm hiểu lý thuyết bài tập lớn thông tin quang
Nguồn phát Laser và điều chế ngoài
1. Bộ phát quang
Các nguồn quang cơ bản sử dụng trong hệ thống thông tin cáp sợi quang
thể là Diode Laser (LD) hoặc Diode phát quang (LED).
Laser Light Amplication by Stimulated Emission of Radiation” Khuếch
đại ánh sáng nhờ bức xạ kích thích.Hoạt động của Laser dựa trên hai hiện
tượng chính là :
Hiện tượng bức xạ kích thích hiện tượng cộng hưởng của sóng ánh sáng
khi lan truyền trong Laser.
Tín hiệu quang phát ra từ LD hoặc LED các tham số biến đổi tương ứng
với
biến đổi của tín hiệu điện vào. Tín hiệu điện vào thể phát dạng số hoặc
tương tự.
Thiết b phát quang s thực hiện biến đổi tín hiệu điện vào thành tín hiệu quang
tương ứng bằng cách biến đổi dòng vào qua các nguồn phát quang. Bước sóng ánh
sáng của nguồn phát quang phụ thuộc chủ yếu vào vật liệu chế tạo phần tử phát. Ví
dụ GaalAs phát ra bứcxạ vùng ớc sóng 800 nm đến 900 nm, InGaAsP phát ra
bức xạ ở vùng 1100 nm đến 1600 nm.
Sử dụng bộ điều biến ngoài để giảm chirp, tốc độ điều biến cao tạo các
định dạng tín hiệu quang khác nhau (NRZ, RZ, CS-RZ, DPSK …) đảm
bảo n hiệu quang độ rộng ph hẹp tại bớc sóng chính xác theo tiêu
lý thuyết thông tin quang - Trang 2
lý thuyết thông tin quang - Người đăng: Hoàng Kiên An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
lý thuyết thông tin quang 9 10 10