Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết tối ưu chương I

Được đăng lên bởi Chi Hieu Tran
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1
PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH
 Bài toán qui hoạch tuyến Công thức số gia hàm mục tiêu.
tính dạng chính tắc
Tiêu chuẩn tối ưu.
 Giải bài toán qhtt 2 biến Thuật toán đơn hình.
bằng phương pháp hình
Tìm phương án cực biên xuất
học
phát trong trường hợp tổng quát.
 Tính chất của bài toán qhtt
Câu hỏi và bài tập áp dụng thuật
 Bài tập áp dụng các tính toán đơn hình.
chất

I. Bài toán qui hoạch tuyến tính dạng chính tắc

1. Bài toán quy hoạch tuyến tính dạng tổng quát
n

f(X) =  cj xj min
n

j =1

 aij xj  (  , = ) bi i=1,2,3…m
đk

j =1

xj  0 , X=(xj), j=1,2,…n

Ví dụ : Cho bài toán quy hoạch tuyến tính.
f(x)= x1 – x2 + x3 min
- x3  5
x2
+ 2x3  4
x1 , x2 , x3  0
2x1
đk

2. Bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc
n

f(X) =  cj xj min
n

j=1

 aij xj = bi , i = 1,2,3…, m
đk

j=1

xj  0 , X=(xj) , j = 1,2,3,…,n
Ví dụ: f(x)= x1 – 2x2 + x3 --? max

đk

- x1 + 3x2
=5
x2 - 3x3 = 2
x1 , x 2 , x 3  0

3. Các phép biến đổi tuyến tính đưa bài toán qhtt dạng tổng
quát về dạng chính tắc
n

# Nếu  aij x j  bi thì thêm ẩn phụ xn+i  0, i = 1,m
j=1

đưa bài toán về dạng:
n

 aij x j - xn+i = bi,

i = 1,m

j=1
n

-

# Nếu  aij x j  bi thi` thêm ẩn phụ xn+i  0, i = 1,m
j=1

đưa bài toán về dạng:
n

 aij x j + xn+i = bi , i = 1,m
j=1

- # Nếu tồn tại xk chưa xác định rõ dấu thì đặt:
xk = xk+ - xk- , xk +, xk-  0
Thay xk = xk+ - xk- vào hàm mục tiêu và điều kiện ràng
buộc
Ví du 1:

Đưa về bài toán QHTT dạng chính tắc:
f(x)= x1 – 2x2 + x3  min
- x3  2
x2 + x3 = 4
x1 , x2 , x3  0
2x1

Giải: Thêm ẩn phụ x4 0, đưa bài toán về dạng chính tắc:
f(x)= x1 - 2x2 + x3min
2x1
đk

- x3 - x4 = 2
x2 + x3
=4
x1 , x2 , x3 , x4  0

Ví du 2: đưa về bài toán QHTT dạng chính tắc
f(x)= x1 + 2x2 - x3min

Đk

x1 - 2x2
 1
x2 + 2 x3 = 2
-x1
+ x3  3
x1 , x2 , x3  0

Giải: Thêm ẩn phụ x4 , x5  0, đưa bài toán về dạng chính tắc:
f(x)= x1 + 2x2 - x3  min

Đk

x1 - 2x2
- x4
= 1
x2 + 2 x3
= 2
-x1
+ x3
+ x5 = 3
x1 , x2 , x3 , x4 , x5 0

Chú ý: ẩn phụ nhằm mục đích đưa điều kiện bất đẳng thức
về đẳng thức và có hệ số hàm mục tiêu cn+i = 0
Ví dụ 3: đưa bài toán về dạng chính tắc:
f(x)= x1 - x2 - x3min
2x1

Đk

x2
x1
x1 , x3  0

- x3  2
+ 2 x3 = 3
- 2x3  1

Giải: - Thêm ẩn phụ x4 ,, x5  0,
đặt x2 = x2+ - x2- , x2+ x2- 0
đưa bài toán về dạng chính tắc:
f(x)= x1 - x2+ + x2- - x3min
2x1
- x3 + x4
= 2
Đk
x2+ - x2- + 2 x3
=3
x1
- 2x3
- x5 = 1
x1 , x2+ , x2-, x3,, x4, x5  0
Ví dụ 4: Viết bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc trong
trường hợp tổng q...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết tối ưu chương I - Người đăng: Chi Hieu Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Lý thuyết tối ưu chương I 9 10 79