Ktl-icon-tai-lieu

Mã khóa bí mật

Được đăng lên bởi thanhthanh020989
Số trang: 141 trang   |   Lượt xem: 3217 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giảng viên: Nguyễn Hiếu Minh

10/28/2012

Bộ môn ANM - Khoa CNTT - HVKTQS

1

Các vấn đề trình bày
1. Quá trình phát triển của mật mã hiện đại
2. Nguyên tắc xây dựng thuật toán khóa bí mật
3. Chuẩn mã hóa dữ liệu – DES
4. Chuẩn mật mã nâng cao – AES
5. Một số thuật toán khóa đối xứng: Twofish, Mars,
RC6, Serpent
6. Một số phương pháp thám mã hệ mật khóa bí mật
10/28/2012

Bộ môn ANM - Khoa CNTT - HVKTQS

2

1. Quá trình phát triển
 Mật mã truyền thống (mật mã đối xứng,

mật mã với một khoá), cho đến khi phát
minh ra mật mã với khoá công khai, đã là

phương pháp duy nhất của mật mã.
 Ngày nay phương pháp này vẫn tiếp tục

được phát triển.
10/28/2012

Bộ môn ANM - Khoa CNTT - HVKTQS

3

Mô hình đơn giản của mật mã
truyền thống

10/28/2012

Bộ môn ANM - Khoa CNTT - HVKTQS

4

Mô tả
 Bản rõ (plain text): các tin tức rõ nghĩa ban đầu.
 Bản mã (cipher text): dạng biến đổi của bản rõ.
 Quá trình mã hoá bao gồm việc sử dụng thuật

toán và khoá nào đó.
 Khoá (key): đó là một giá trị, được gọi là khoá mật,

không phụ thuộc vào bản rõ.
10/28/2012

Bộ môn ANM - Khoa CNTT - HVKTQS

5

(tiếp)
 Khi có bản rõ X và khoá mật K, nhờ thuật toán mã hoá mà

bản mã Y = [Y1, Y2,...,YM]. Điều này có thể viết dưới dạng

công thức sau:
Y = EK(X)
 Người nhận tin tức, giả thiết rằng bằng một cách nào đó,

cũng có khoá mật K, cần phải có khả năng thực hiện biến
đổi ngược:

X = DK(Y).
10/28/2012

Bộ môn ANM - Khoa CNTT - HVKTQS

6

Nhận xét
 Kết quả đạt được, khi thực hiện thuật

toán, phụ thuộc vào việc sử dụng khoá.
Sự thay đổi khoá dẫn đến việc thay đổi

kết quả đạt được của thuật toán.

10/28/2012

Bộ môn ANM - Khoa CNTT - HVKTQS

7

Độ tin cậy của mật mã truyền
thống
 Thuật toán mật mã cần phải phức tạp, để

không có khả năng giải mã, khi chỉ có văn
bản mã.
 Thứ hai, yếu tố cơ bản độ tin cậy của mật

mã truyền thống là khoá mật, trong khi đó
chính thuật toán mật mã không cần bí mật.
10/28/2012

Bộ môn ANM - Khoa CNTT - HVKTQS

8

Mô hình của mật mã truyền thống

10/28/2012

Bộ môn ANM - Khoa CNTT - HVKTQS

9

Phân loại mật mã khóa đối xứng
 Mã khối - thực hiện biến đổi khối dữ liệu

với một kích thước không đổi.
 Mã dòng - thực hiện biến đổi tuần tự từng

bit hoặc byte riêng rẻ.

10/28/2012

Bộ môn ANM - Khoa CNTT - HVKTQS

10

Thám mã
 Quá trình khôi phục giá trị X hoặc là K,

hoặc cả hai được gọi là thám mã.
 Chiến thuật thám mã được sử dụng phụ

thuộc vào sơ đồ mã hoá và vào những thông
tin có được trong khi tiến hành.
10/28/2012

Bộ môn ANM - Khoa CNTT...
Giảng viên: Nguyễn Hiếu Minh
10/28/2012 1 Bộ môn ANM - Khoa CNTT - HVKTQS
Mã khóa bí mật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mã khóa bí mật - Người đăng: thanhthanh020989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
141 Vietnamese
Mã khóa bí mật 9 10 280