Ktl-icon-tai-lieu

Mã nguồn mở

Được đăng lên bởi kmanvn364-gmail-com
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2248 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MÃ NGUỒN MỞ
PHẦN I – GIỚI THIỆU PHẦN MỀM NGUỒN MỞ
Phan Trọng Tiến
Department of Software Engineering
Hanoi University of Agriculture
Office location: 3rd floor, Administrative building
Office phone: (04)38276346, Ext: 132
Website: 
Email:ptgtien@hua.edu.vn or phantien84@gmail.com

Phần I - Giới thiệu PMNM

1

Nội dung chính
1.
2.
3.
4.
5.

Khái niệm về PMNM
Các học thuyết PMNM
Lịch sử PMNM
Ưu và nhược điểm PMNM
Các giấy phép PMNM

Phần I - Giới thiệu PMNM

2

Mục tiêu






Cung cấp cho sinh viên kiến thức thế
nào là phần mềm nguồn mở.
Khi phát triển phần mềm nguồn mở
thì cần phải tuân theo nguyên tắc
nào.
Biết một số giấy phép về nguồn mở.

Phần I - Giới thiệu PMNM

3

Khái niệm về phần mềm




Các nhà phát triển phần mềm tạo ra
các chương trình bằng việc viết text,
gọi là “Source Code” hay “Mã nguồn”,
theo một ngôn ngữ nhất định
Souce Code này thường được biên
dịch thành một định dạng mà máy
tính có thể chạy được.

Phần I - Giới thiệu PMNM

4

Các kiểu biên dịch

Phần I - Giới thiệu PMNM

5

Source Code


Tạo bởi các ngôn ngữ lập trình





Java, C#, Prolog
C, C++, Delphi, Visual Basic, Pascal

Source Code:


Là các chỉ dẫn, các câu lệnh mà chương
trình phải làm.

Phần I - Giới thiệu PMNM

6

Cơ sở về phần mềm







Miễn là chương trình không cần phải thay
đổi (để trợ giúp cho các yêu cầu mới hoặc
được sử dụng trên một máy tính mới hơn),
người sử dụng không cần thiết Source Code
Thay đổi chương trình thông thường yêu
cầu quyền sở hữu và sự cho phép để thay
đổi mã nguồn
Bất kỳ ai mà kiểm soát mã nguồn hợp pháp
thì họ có thể được làm và không làm cái gì.
Những người sử dụng không có mã nguồn
thường không thể thay đổi được chương
trình để làm cái họ muốn hay chuyển sang
một loại máy tính khác
Phần I - Giới thiệu PMNM

7

Phần mềm nguồn mở


Ý tưởng cơ bản đằng sau nguồn mở rất đơn
giản: Các lập trình viên có thể đọc, phân
phối lại, và điều chỉnh mã nguồn một phần
của phần mềm, hay gọi là phần mềm tiến
hóa hay phẩn mềm mở






Mọi người cải thiện, điều chỉnh, sửa lỗi nó.

Quá trình tiến hóa nhanh tức là sản xuất ra
phần mềm tốt hơn so với mô hình phần
mềm “đóng” truyền thống, mà chỉ một ít
lập trình viên có thể nhìn thấy mã nguồn,
mọi người khác thì chỉ biết sử dụng.
Tổ chức Open Source Initiative sáng lập
nhằm thực hiện mục tiêu trên.
Phần I - Giới thiệu PMNM

8

OSS/FS






Hai định nghĩa chính được sử dụng là
“free software” và “open source
software”
Phần mềm là loại nào thì phải tuân
theo các đ...
Ph n I - Gi i thi u PMNM 1
MÃ NGU N M
PHẦN I – GIỚI THIỆU PHẦN MỀM NGUỒN MỞ
Phan Tr ng Ti n ế
Department of Software Engineering
Hanoi University of Agriculture
Office location: 3rd floor, Administrative building
Office phone: (04)38276346, Ext: 132
Website: http://fita.hua.edu.vn/pttien
Email:ptgtien@hua.edu.vn or phantien84@gmail.com
Mã nguồn mở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mã nguồn mở - Người đăng: kmanvn364-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Mã nguồn mở 9 10 62