Ktl-icon-tai-lieu

mã nguồn mở

Được đăng lên bởi manh-pham-the
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần mềm nguồn mở (PMNM) là những phần mềm được cung cấp dưới cả dạng mã và
nguồn, không chỉ là miễn phí về giá mua mà chủ yếu là miễn phí về bản quyền: người dùng có
quyền sửa đổi, cải tiến, phát triển, nâng cấp theo một số nguyên tắc chung qui định trong giấy
phép PMNM (ví dụ General Public Licence – GPL) mà không cần xin phép ai, điều mà họ
không được phép làm đối với các phần mềm nguồn đóng (tức là phần mềm thương mại).
Nhà cung cấp phần mềm nguồn mở có quyền yêu cầu người dùng trả một số chi phí về các
dịch vụ bảo hành, huấn luyện, nâng cấp, tư vấn, vv... tức là những dịch vụ thực sự đã thực
hiện để phục vụ người dùng, nhưng không được bán các sản phẩm nguồn mở vì nó là tài sản
của trí tuệ chung, không phải là tài sản riêng của một nhà cung cấp nào.
Trên thị trường phần mềm, có nhiều loại giấy phép. Có thể chia các giấy phép này đại khái
như sau [1]:
▪ Phần mềm thương mại (Commercial Software)
Là phần mềm thuộc bản quyền của tác giả hoặc nhà sản xuất, chỉ được cung cấp ở dạng mã
nhị phân, người dùng phải mua và không có quyền phân phối lại.
▪ Phần mềm thử nghiệm giới hạn (Limited Trial Software)
Là những phiên bản giới hạn của các phần mềm thương mại được cung cấp miễn phí nhằm
mục đích thử nghiệm, giới thiệu sản phẩm và kích thích người dùng quyết định mua. Loại sản
phấm này không chỉ giới hạn về tính năng mà còn giới hạn về thời gian dùng thử (thường là 60
ngày).
▪ Phần mềm “chia sẻ” (Shareware)
Loại phần mềm này có đủ các tính năng và được phân phối tự do, nhưng có một giấy phép
khuyến cáo các cá nhân hoặc tổ chức mua, tùy tình hình cụ thể. Nhiều tiện ích Internet (như
“WinZip” dùng các thuận lợi của Shareware như một hệ thống phân phối).
▪ Phần mềm sử dụng phi thương mại (Non-commercial Use)
Loại phần mềm này được sử dụng tự do và có thể phân phối lại bởi các tổ chức phi lợi nhuận.
Nhưng các tổ chức kinh tế, thí dụ các doanh nghiệp, ... muốn dùng phải mua. Netscape
Navigator là một thí dụ của loại phần mềm này.
▪ Phần mềm không phải trả phần trăm cho nhà sản xuất (Royalties Free Binaries Software)
Phần mềm được cung cấp dưới dạng nhị phân và được dùng tự do. Thí dụ: bản nhị phân của
các phần mềm Internet Explorer và NetMeeting.
▪ Thư viện phần mềm không phải trả phần trăm (Royalties Free Software Libraries)
Là những phần mềm mà mã nhị phân cũng như mã nguồn được dùng và phân phối tự do,
nhưng người dùng không được phép sửa đổi. Thí dụ: các thư viện lớp học, các tệp “header”, vv
...
▪ Phần mềm mã nguồn mở kiểu BSD - (Open Source BSD-style)

Một nh...
Ph n m m ngu n m (PMNM) là nh ng ph n m m đ c cung c p d i c d ng mã và ượ ướ
ngu n, không ch là mi n phí v giá mua mà ch y u là mi n phí v b n quy n: ng i dùng có ế ườ
quy n s a đ i, c i ti n, phát tri n, nâng c p theo m t s nguyên t c chung qui đ nh trong gi y ế
phép PMNM (ví d General Public Licence – GPL) mà không c n xin phép ai, đi u mà h
không đ c phép làm đ i v i các ph n m m ngu n đóng (t c là ph n m m th ng m i).ượ ươ
Nhà cung c p ph n m m ngu n m có quy n yêu c u ng i dùng tr m t s chi phí v các ườ
d ch v b o hành, hu n luy n, nâng c p, t v n, vv... t c là nh ng d ch v th c s đã th c ư
hi n đ ph c v ng i dùng, nh ng không đ c bán các s n ph m ngu n m vì nó là tài s n ườ ư ượ
c a trí tu chung, không ph i là tài s n riêng c a m t nhà cung c p nào.
Trên th tr ng ph n m m, có nhi u lo i gi y phép. Có th chia các gi y phép này đ i khái ườ
nh sau [1]:ư
▪ Ph n m m th ng m i (Commercial Software) ươ
Là ph n m m thu c b n quy n c a tác gi ho c nhà s n xu t, ch đ c cung c p d ng mã ượ
nh phân, ng i dùng ph i mua và không có quy n phân ph i l i. ườ
▪ Ph n m m th nghi m gi i h n (Limited Trial Software)
Là nh ng phiên b n gi i h n c a các ph n m m th ng m i đ c cung c p mi n phí nh m ươ ượ
m c đích th nghi m, gi i thi u s n ph m và kích thích ng i dùng quy t đ nh mua. Lo i s n ườ ế
ph m này không ch gi i h n v tính năng mà còn gi i h n v th i gian dùng th (th ng là 60 ườ
ngày).
▪ Ph n m m “chia s ” (Shareware)
Lo i ph n m m này có đ các tính năng và đ c phân ph i t do, nh ng có m t gi y phép ượ ư
khuy n cáo các cá nhân ho c t ch c mua, tùy tình hình c th . Nhi u ti n ích Internet (nh ế ư
“WinZip” dùng các thu n l i c a Shareware nh m t h th ng phân ph i). ư
▪ Ph n m m s d ng phi th ng m i (Non-commercial Use) ươ
Lo i ph n m m này đ c s d ng t do và có th phân ph i l i b i các t ch c phi l i nhu n. ượ
Nh ng các t ch c kinh t , thí d các doanh nghi p, ... mu n dùng ph i mua. Netscape ư ế
Navigator là m t thí d c a lo i ph n m m này.
▪ Ph n m m không ph i tr ph n trăm cho nhà s n xu t (Royalties Free Binaries Software)
Ph n m m đ c cung c p d i d ng nh phân và đ c dùng t do. Thí d : b n nh phân c a ượ ướ ượ
các ph n m m Internet Explorer và NetMeeting.
▪ Th vi n ph n m m không ph i tr ph n trăm (Royalties Free Software Libraries)ư
Là nh ng ph n m m mà mã nh phân cũng nh mã ngu n đ c dùng và phân ph i t do, ư ượ
nh ng ng i dùng không đ c phép s a đ i. Thí d : các th vi n l p h c, các t p “header”, vvư ườ ượ ư
...
▪ Ph n m m mã ngu n m ki u BSD - (Open Source BSD-style)
mã nguồn mở - Trang 2
mã nguồn mở - Người đăng: manh-pham-the
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
mã nguồn mở 9 10 125