Ktl-icon-tai-lieu

Mạng Internet - Tìm kiếm và khai thác thông tin

Được đăng lên bởi Nhan Phan le Thien
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 343 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ô;O QUANG TRUNG

Module TH

23
M¹NG INTERNET - T×M KIÕM
Vµ KHAI TH¸C TH¤NG TIN

MẠNG INTERNET - TÌM KIẾM VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN

|

303

A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

M ng Internet là m ng máy tính l n nh t trên toàn c u. Internet (g i t t
là NET) c xem là m ng c a các m ng (network of networks) dùng
trao i thông tin trên toàn th gi i, còn g i là siêu xa l thông tin
(Information Superhighway). Ngày nay, m ng Internet là m t m ng công
c ng k t n i hàng tr m tri u máy tính trên toàn th gi i, là n i l u tr
l ng thông tin kh ng l , n u bi t tìm ki m và khai thác thì s r t b ích
cho công vi c d y và h c.
B. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức

— N m c ki n th c v m ng Internet và cách s d ng m t trình duy t web.
— Bi t cách tìm ki m thông tin trên Internet.
— Bi t cách g i và nh n th i n t .

2. Về kĩ năng

— Tìm ki m c thông tin trên m ng.
— Nh n và g i c th i n t .

304

|

MODULE TH 23

C. NỘI DUNG

Nội dung 1
TÌM HIỂU VỀ INTERNET

Hoạt động 1: Tìm hiểu một số khái niệm về Internet
THÔNG TIN CƠ BẢN
1. Internet là gì?

Có nhi u quan ni m khác nhau v Internet, tuy nhiên, ta có th hi u
nh sau:
1. Internet là m t m ng c a các m ng d a trên giao th c TCP/IP.
2. Internet bao g m c ng ng nh ng ng i s d ng và phát tri n nó.
3. Internet là t p h p các tài nguyên có th truy c p c trong nó.
Internet (ch I vi t hoa) là m ng máy tính l n nh t th gi i, ho c chính
xác h n là h th ng g m các m ng thông tin máy tính c liên k t v i
nhau trên ph m vi toàn th gi i. Chúng c k t n i v i nhau theo giao
th c c bi t TCP/IP thông qua các h th ng kênh truy n thông.
Internet cho phép t t c các máy tính b t kì có th k t n i trao i
thông tin v i nhau. Khi ã c k t n i vào Internet, máy tính s là m t
trong s hàng tr m tri u thành viên c a m ng kh ng l này.

2. Intranet là gì?

Intranet là m t t p h p các máy tính c n i v i nhau d a trên công
ngh Internet. TCP/IP là giao th c chính th ng trên Intranet và h u h t
các d ch v trên Internet nh Web, FTP, Gopher, E-mai, Relay Chat u
có ây.
Thay vì cung c p thông tin cho t t c m i ng i, Intranet ch mang thông
tin trong ph m vi m t t ch c, hay m t công ty. Intranet hoàn toàn có
th b cô l p kh i Internet, ho c b ng cách ng t ra, ho c b khoá b ng
m t b c t ng l a (firewall). Firewall ch n gi n là m t máy ch ng
ch n gi a Intranet và th gi i bên ngoài theo dõi thông tin vào/ra
Intranet. Firewall còn là công c giúp các nhà qu n tr h th ng, ng n
ch n vi c truy nh p các tài li u không mong mu n.
MẠNG INTERNET - TÌM KIẾM VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN

|

305

3. TCP/IP giao t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng Internet - Tìm kiếm và khai thác thông tin - Người đăng: Nhan Phan le Thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Mạng Internet - Tìm kiếm và khai thác thông tin 9 10 543