Ktl-icon-tai-lieu

Mạng máy tính

Được đăng lên bởi bachthanhvui1991
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài KTra GK môn LTPASCAL 
Program CT_tinh_songay_cua_thang_trong_nam;
Uses crt;
Var thang,nam:word;
Procedure nhapthangnam;
Begin
Write(‘Nhap Thang: ‘); Readln(thang);
Write(‘Nhap Nam: ‘); Readln(nam);
End;
Function songay:byte;
Begin
Case thang of
1,3,5,7,8,10,12:songay:=31;
2:case nam mod 4 of
0:songay:=29 else songay:=28;
End;
4,6,9,11:songay:=30;
End;
End;
Begin
Clrscr;
Nhapthangnam;
Songay;
Write(‘Thang ‘,thang,’ nam ‘,nam,’ co ‘,songay,’ ngay’);
Readln
End.

...
Bài KTra GK môn LTPASCAL
Program CT_tinh_songay_cua_thang_trong_nam;
Uses crt;
Var thang,nam:word;
Procedure nhapthangnam;
Begin
Write(‘Nhap Thang: ‘); Readln(thang);
Write(‘Nhap Nam: ‘); Readln(nam);
End;
Function songay:byte;
Begin
Case thang of
1,3,5,7,8,10,12:songay:=31;
2:case nam mod 4 of
0:songay:=29 else songay:=28;
End;
4,6,9,11:songay:=30;
End;
End;
Begin
Clrscr;
Nhapthangnam;
Songay;
Write(‘Thang ‘,thang,’ nam ‘,nam,’ co ‘,songay,’ ngay’);
Readln
End.
Mạng máy tính - Người đăng: bachthanhvui1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mạng máy tính 9 10 352