Ktl-icon-tai-lieu

Mạng máy tính

Được đăng lên bởi qnvproit
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
______________________________________________________Chương 2

Hàm Logic II - 1

" CHƯƠNG 2 HÀM LOGIC
D HÀM LOGIC CƠ BẢN
D CÁC DẠNG CHUẨN CỦA HÀM LOGIC
Š Dạng tổng chuẩn
Š Dạng tích chuẩn
Š Dạng số
Š Biến đổi qua lại giữa các dạng chuẩn
D RÚT GỌN HÀM LOGIC
Š Phương pháp đại số
Š Phương pháp dùng bảng Karnaugh
Š Phương pháp Quine Mc. Cluskey
___________________________________________________________________________
____________
Năm 1854 Georges Boole, một triết gia đồng thời là nhà toán học người Anh cho xuất
bản một tác phẩm về lý luận logic, nội dung của tác phẩm đặt ra những mệnh đề mà để trả lời
người ta chỉ phải dùng một trong hai từ đúng (có, yes) hoặc sai (không, no).
Tập hợp các thuật toán dùng cho các mệnh đề này hình thành môn Đại số Boole. Đây là
môn toán học dùng hệ thống số nhị phân mà ứng dụng của nó trong kỹ thuật chính là các
mạch logic, nền tảng của kỹ thuật số.
Chương này không có tham vọng trình bày lý thuyết Đại số Boole mà chỉ giới hạn trong
việc giới thiệu các hàm logic cơ bản và các tính chất cần thiết để giúp sinh viên hiểu vận
hành của một hệ thống logic.

2.1. HÀM LOGIC CƠ BẢN
2.1.1. Một số định nghĩa
- Trạng thái logic: trạng thái của một thực thể. Xét về mặt logic thì một thực thể chỉ
tồn tại ở một trong hai trạng thái. Thí dụ, đối với một bóng đèn ta chỉ quan tâm nó đang ở
trạng thái nào: tắt hay cháy. Vậy tắt / cháy là 2 trạng thái logic của nó.
- Biến logic dùng đặc trưng cho các trạng thái logic của các thực thể. Người ta biểu
diễn biến logic bởi một ký hiệu (chữ hay dấu) và nó chỉ nhận 1 trong 2 giá trị : 0 hoặc 1.
Thí dụ trạng thái logic của một công tắc là đóng hoặc mở, mà ta có thể đặc trưng bởi trị
1 hoặc 0.
- Hàm logic diễn tả bởi một nhóm biến logic liên hệ nhau bởi các phép toán logic.
Cũng như biến logic, hàm logic chỉ nhận 1 trong 2 giá trị: 0 hoặc 1 tùy theo các điều kiện liên
quan đến các biến.
Thí dụ, một mạch gồm một nguồn hiệu thế cấp cho một bóng đèn qua hai công tắc mắc
nối tiếp, bóng đèn chỉ cháy khi cả 2 công tắc đều đóng. Trạng thái của bóng đèn là một hàm
theo 2 biến là trạng thái của 2 công tắc.
Gọi A và B là tên biến chỉ công tắc, công tắc đóng ứng với trị 1 và hở ứng với trị 0. Y là
hàm chỉ trạng thái bóng đèn, 1 chỉ đèn cháy và 0 khi đèn tắt. Quan hệ giữa hàm Y và các biến
A, B được diễn tả nhờ bảng sau:

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________Nguyễn Trung Lập
KỸ THUẬT SỐ

_________________________________...
______________________________________________________Chương 2
Hàm Logic II - 1
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________N
guyn Trung Lp
" CHƯƠNG 2 HÀM LOGIC
D HÀM LOGIC CƠ BN
D CÁC DNG CHUN CA HÀM LOGIC
Dng tng chun
Dng tích chun
Dng s
Biến đổi qua li gia các dng chun
D RÚT GN HÀM LOGIC
Phương pháp đại s
Phương pháp dùng bng Karnaugh
Phương pháp Quine Mc. Cluskey
___________________________________________________________________________
____________
Năm 1854 Georges Boole, mt triết gia đồng thi là nhà toán hc người Anh cho xut
bn mt tác phm v lý lun logic, ni dung ca tác phm đặt ra nhng mnh đề để tr li
người ta ch phi dùng mt trong hai t đúng (có, yes) hoc sai (không, no).
Tp hp các thut toán dùng cho các mnh đề này hình thành môn Đại s Boole. Đây là
môn toán hc dùng h thng s nh phân mà ng dng ca nó trong k thut chính là các
mch logic, nn tng ca k thut s.
Chương này không có tham vng trình bày lý thuyết Đại s Boole mà ch gii hn trong
vic gii thiu các hàm logic cơ bn và các tính cht cn thiết để giúp sinh viên hiu vn
hành ca mt h thng logic.
2.1. HÀM LOGIC CƠ BN
2.1.1. Mt s định nghĩa
- Trng thái logic: trng thái ca mt thc th. Xét v mt logic thì mt thc th ch
tn ti mt trong hai trng thái. Thí d, đối vi mt bóng đèn ta ch quan tâm nó đang
trng thái nào: tt hay cháy. Vy tt / cháy là 2 trng thái logic ca nó.
- Biến logic dùng đặc trưng cho các trng thái logic ca các thc th. Người ta biu
din biến logic bi mt ký hiu (ch hay du) và nó ch nhn 1 trong 2 giá tr : 0 hoc 1.
Thí d trng thái logic ca mt công tc là đóng hoc m, mà ta có th đặc trưng bi tr
1 hoc 0.
- Hàm logic din t bi mt nhóm biến logic liên h nhau bi các phép toán logic.
Cũng như biến logic, hàm logic ch nhn 1 trong 2 giá tr: 0 hoc 1 tùy theo các điu kin liên
quan đến các biến.
Thí d, mt mch gm mt ngun hiu thế cp cho mt bóng đèn qua hai công tc mc
ni tiếp, bóng đèn ch cháy khi c 2 công tc đều đóng. Trng thái ca bóng đèn là mt hàm
theo 2 biến là trng thái ca 2 công tc.
Gi A và B là tên biến ch công tc, công tc đóng ng vi tr 1 và h ng vi tr 0. Y là
hàm ch trng thái bóng đèn, 1 ch đèn cháy và 0 khi đèn tt. Quan h gia hàm Y và các biến
A, B được din t nh bng sau:
K THUT S
Mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng máy tính - Người đăng: qnvproit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Mạng máy tính 9 10 863