Ktl-icon-tai-lieu

Mạng máy tính VT: Giao thức TCP/IP

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giao thức TCP/IP

Địa chỉ IP

Nội dung
Định vị thiết bị đầu cuối trên mạng
 Nhắc lại một số khái niệm về số nhị phân
 Cấu trúc địa chỉ IP phiên bản 4
 Sự phân lớp địa chỉ
 Nguyên tắc cấp phát địa chỉ IP
 Phân chia mạng con
 Các thông số của địa chỉ IP


PTIT, 2010

Mạng máy tính - VT

3

Định vị một máy tính trên mạng
Ở lớp Data link, mỗi máy tính được nhận
diện bằng địa chỉ MAC (Media Access
Control), hay còn gọi là địa chỉ vật lý
(physical address).
 Địa chỉ MAC là số nhị phân 48 bit, được
biểu diễn dưới dạng số hexa (12 ký tự
hexa),



PTIT, 2010

ví dụ: 00-0D-60-37-5B-7C
Mạng máy tính - VT

4

Định vị một máy tính trên mạng


Ở lớp Mạng, tùy theo giao thức mạng
được dùng mà có cách nhận diện tương
ứng:
thức IP: dùng địa chỉ IP
 Giao thức IPX: dùng địa chỉ IPX
 Giao thức NetBeui: Dùng tên máy tính
…
 Giao

PTIT, 2010

Mạng máy tính - VT

5

Đóng gói dữ liệu trong TCP/IP
Lớp ứng dụng
Giao thức TCP

Giao thức IP

PTIT, 2010

Data
Data

TCP
header

Data

TCP
IP
header header

Mạng máy tính - VT

55

Transport

TCP

Internetwork

UDP
IP

ICMP
Network
interface

ARP

Giao tiếp mạng
Giao thức TCP/IP

Mô hình TCP/IP
PTIT, 2010

DHCP

DNS

SNMP

POP

SMTP

Application

HTTP

Tóm tắt bộ giao thức TCP/IP

Mạng máy tính - VT

56

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng máy tính VT: Giao thức TCP/IP - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mạng máy tính VT: Giao thức TCP/IP 9 10 976