Ktl-icon-tai-lieu

Mạng ngoại vi và truy nhập

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mạng ngoại vi và truy nhập

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Chương 1: Giới thiệu chung về mạng ngoại vi & truy nhập

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẠNG NGOẠI VI
&
TRUY NHẬP

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Chương 1: Giới thiệu chung về mạng ngoại vi & truy nhập

1.1 MÔ HÌNH TỔNG QUÁT MẠNG VIỄN THÔNG
-

Các thuê bao của một vùng nội hạt được kết nối đến tổng đài riêng biệt thì tổng đài đó được
gọi là tổng đài nội hạt hoặc nút chuyển mạch nội hạt hoặc tổng đài kết cuối.

-

Vùng nội hạt có thể với một tổng đài thì khi đó các thuê bao được kết nối trên cùng một nút
chuyển mạch hoặc với nhiều tổng đài ghép lại vì số lượng thuê bao nhiều quá hoặc một tổng
đài không thể phục vụ hiệu quả và kinh tế cho các thuê bao đó.

-

Trường hợp một vùng có nhiều tổng đài ghép lại thì mỗi tổng đài nội hạt có một vùng riêng
của nó được gọi là vùng chuyển mạch (exchange area) và vùng bao của các vùng chuyển
mạch gọi là vùng nội hạt.

-

Những cuộc gọi của thuê bao trong cùng một tổng đài có thể được chuyển mạch thông suốt
mà không cần các liên kết khác ngoại trừ cặp dây của những thuê bao kết nối đến tổng đài đó.

Hình 1.1:

-

Trong vùng có nhiều tổng đài ghép lại, các thuê bao được nối đến các tổng đài nội hạt khác
nhau có thể liên lạc với nhau nếu giữa các tổng đài có các kết nối với nhau. Các kết nối đó gọi
là các đường liên kết (junctions).

Hình 1.2:

-

Trong một vùng nội hạt có nhiều tổng đài ghép lại có thể có loại tổng đài khác được gọi là
tổng đài quá giang nội hạt. Tổng đài quá giang nội hạt không giống tổng đài nội hạt ở chổ nó
không kết nối trực tiếp thuê bao vì thế nó không quyết định lưu thoại hệ thống. Nó chỉ tập
trung và kết nối lại toàn bộ lưu thoại của tổng đài nội hạt trong vùng đó. Một ví dụ về mạng
nội hạt như hình vẽ sau.

2

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Chương 1: Giới thiệu chung về mạng ngoại vi & truy nhập

Hình 1.3:

-

Trường hợp các thuê bao của hai vùng nội hạt khác nhau liên lạc với nhau, khi đó cần phải
liên kết các tổng đài nội hạt trong một vùng lại với nhau và liên kết các tổng đài của vùng này
với các tổng đài nội hạt của vùng kia. Trong mạng viễn thông có một loại tổng đài khác được
gọi là nút chuyển mạch Quốc gia. Tất cả các tổng đài nội hạt trong vùng được kết nối đến ít
nhất một tổng đài như thế. Các Nút chuyển mạch Quốc gia được ...
Mạng ngoại vi và truy nhập
Mạng ngoại vi và truy nhập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng ngoại vi và truy nhập - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mạng ngoại vi và truy nhập 9 10 72