Ktl-icon-tai-lieu

Mạng thông tin toàn cầu Internet

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 21: Mạng thông tin toàn cầu
Internet
1. Internet là gì?
2. Kết nối Internet bằng cách nào?
3. Các máy tính trong Internet
giao tiếp với nhau bằng cách nào?

1. Internet là gì?
Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng
máy tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP.

Công dụng của Internet:
 Cung cấp nguồn tài nguyên khổng lồ và vô tận

Công dụng của Internet?
 Cung cấp các dịch vụ trong thời gian ngắn và chi phí thấp

Gửi/nhận thư
điện tử

Tìm kiếm thông

Công dụng của Internet?
 Cung cấp các dịch vụ trong thời gian ngắn và chi phí th ấp

Game

Mua bán hàng

4:
u
â
C

Câu nào sai trong các câu sau?

A. Máy làm việc với địa chỉ IP dạng số còn người
dùng chỉ làm việc với địa chỉ dạng kí tự
B. Người dùng làm việc với địa chỉ IP cả dạng số
và dạng kí tự
C. Máy chủ DNS chuyển đổi địa chỉ dạng kí tự
sang dạng số để máy tính xử lí được

:
5
u
Câ

Phát biểu nào dưới đây là đúng khi
giải thích lí do các máy tính trên
Internet phải có địa chỉ?
A. Để biết được tổng số máy tính trên Internet
B. Để tăng tốc độ tìm kiếm
C. Để xác định duy nhất một máy tính trên mạng

...
Bài 21: M ng thông tin toàn c u
Internet
3. Các máy tính trong Internet
giao ti p v i nhau b ng cách nào?ế
2. K t n i Internet b ng cách nào?ế
1. Internet là gì?
Mạng thông tin toàn cầu Internet - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng thông tin toàn cầu Internet - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mạng thông tin toàn cầu Internet 9 10 549