Ktl-icon-tai-lieu

Mạng tinh thể

Được đăng lên bởi chanhdaihiep111
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC TIÊU:
1.
2.
3.
4.

Vẽ và mô tả thông số các kiểu mạng
Bcc, Fcc, Hcp.
So sánh cấu tạo mạng tinh thể lý tưởng
và thực.
Vẽ và trình bày vai trò của lệch biên,
lệch xoắn.
So sánh khả năng phát triển của mầm tự
sinh & kí sinh trong quá trình kết tinh.

Ảnh AFM mặt (111) của Au,
(Dr. Michael Green, TopoMetrix Corporation)

IV/ MẠNG TINH THỂ
1. KHÁI NIỆM
 Là tập hợp các khối cơ bản (unit cells) xếp
liên tiếp nhau theo 3 chiều trong không gian.
 Hệ tọa độ Oxyz có:
 Gốc

tọa độ: nút mạng bất kì
 Thông số mạng: khoảng cách
giữa 2 nút mạng liên tiếp trên
trục tọa độ
 Góc mạng: xOy = γ
yOz = β ; xOz = α

IV/ MẠNG TINH THỂ




Phương tinh thể (crystallographic directional): vecto bất
kì qua 2 nút mạng.
Mặt tinh thể (crystallographic planes):
 Đi qua 3 nút mạng không thẳng hàng.
 Đi qua 2 phương không trùng nhau.
 Đi qua 1 nút mạng và 1 phương.

2. CÁC KIỂU MẠNG THƯỜNG GẶP:
a.

Lập phương tâm khối (Body-centered cubic -BCC)






a=b=c
α = β = γ = 90º
8 nguyên tử ở 8 đỉnh khối cơ bản
1 nguyên tử ở tâm.
Số sắp xếp (Coordination number): Số lượng các nút bao
quanh gần nhất, K = 8.

1/8 atom

1/8 atom

1/8 atom

1/8 atom

1/8 atom

1/8 atom

1/8 atom
1/8 atom
8

a.Lập phương tâm khối (BCC)
Số nguyên tử (Number of Atoms/Unit Cell)
n = 8x1/8 + 1 = 2





Bán kính nguyên tử lý tưởng
(atomic radius):
 Bán

kính hình cầu
 Các nguyên tử tiếp xúc nhau
trên phương tinh thể có khoảng
cách ngắn nhất giữa 2 nút mạng:

a 3
r
4

a.Lập phương tâm khối (BCC)


Mật độ thể tích (atomic packing factor):
Mv = n.Vnguyên tử / Vô cơ sở
a 3
4r a 3  r 
4
4
a 3 3
2 .  .(
)
Mv  3 3 4
. 100% 68%
a

→ 68% thể tích ô cơ sở do nguyên tử chiếm chỗ, 32%
thể tích còn lại là không gian trống.

b.LỖ TRỐNG


Khối 8 mặt:
 Tạo

bởi 6 nguyên tử có
tâm ở giữa các cạnh
hoặc trung tâm các mặt
bên.
 Số lượng = 6x1/2 +
12x1/4 = 6
 Rlỗ trống = 0.154dnguyên tử

b.LỖ TRỐNG


Khối 4 mặt:
 Tâm

nằm ở ¼ đoạn thẳng
nối điểm giữa các mặt
bên.
 Số lượng = 24 x1/2 = 12
 Rlỗ trống = 0.221dnguyên tử

Ví dụ: kim loại có kiểu mạng
BCC là Cr, W, Mo, V, Fe,Tiβ

PHẦN TỰ HỌC



Lập phương diện tâm (FCC) – Cu, Ag, Au, Ni, Al,
Pb, Fe



Lục giác xếp chặt (Hexagonal close-packed - HCP) –
Zn, Cd, Mg, Coα ,Tiα…
1.
2.
3.
4.

Mô tả, vị trí nguyên tử. Xác định số nguyên tử
Tìm mật độ thể tích.
Lỗ hổng
Ví dụ

lập phương diện tâm

lục giác xếp chặt

TÍNH THÙ HÌNH CỦA KIM LOẠI
(ALLOTROPY)



Một số kim loại có nhiều kiểu mạng.
Mỗi kiểu mạng ổn định trong khoảng tº xác định, gọi
là kiểu t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng tinh thể - Người đăng: chanhdaihiep111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Mạng tinh thể 9 10 172