Ktl-icon-tai-lieu

mạng truyền thông công nghiệp

Được đăng lên bởi tamxnkbentre
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 1223 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Chương I Mạng máy tính
•
•

g
r
Khái niệm mạng máy tính
o
.
n
Phân loại mạng máy tính 4v
e
e
r
f
@
s
k
o
o
eb
Edit and upload by
lythanhthuan@gmail.com

1

Mạng máy tính
ü Mạng máy tính là mạng bao gồm ít nhất hai máy
tính kết nối với nhau thông qua đường truyền vật
lí cho phép chúng chia xẻ dữ liệu và tài nguyên .

Edit and upload by
lythanhthuan@gmail.com

2

Dịch vụ mạng
ü

DÞch vô tËp tin

ü

DÞch vô in

ü

DÞch vô th«ng ®iÖp

ü

DÞch vô th­ môc

ü

DÞch vô øng dông

ü

DÞch vô c¬ së dữ liÖu

Edit and upload by
lythanhthuan@gmail.com

3

Phân loại mạng
• Theo mô hình mạng
• Theo qui mô mạng
• Theo cấu trúc liên kết của mạng

Edit and upload by
lythanhthuan@gmail.com

4

Phân loại theo mô hình mạng
• Loại mạng bình đẳng
• Loại mạng theo mô hình khách chủ Client/Server
• Loại mạng hỗn hợp

Edit and upload by
lythanhthuan@gmail.com

5

Mô hình mạng bình đẳng

Edit and upload by
lythanhthuan@gmail.com

6

Clients
Server

Mô hình mạng khách chủ Client/Server

Edit and upload by
lythanhthuan@gmail.com

7

Phân loại theo qui mô mạng
• Mạng cục bộ LAN( Local Area Network)
• Mạng đô thị MAN(Metropolitan Area Network)
• Mạng diện rộng WAN(Wide Area Network)

Edit and upload by
lythanhthuan@gmail.com

8

Phân loại theo Topology
• Mạng bus
• Mạng hình sao
• Mạch vòng
• Mạng hình lưới

Edit and upload by
lythanhthuan@gmail.com

9

Trunk

Mạng bus

Edit and upload by
lythanhthuan@gmail.com

10

Mạng hình sao
Edit and upload by
lythanhthuan@gmail.com

11

Mạng hình vòng
Edit and upload by
lythanhthuan@gmail.com

12

Mạng hình lưới
Edit and upload by
lythanhthuan@gmail.com

13

Chương 2 Mạng truyền thông
công nghiệp
• Khái niệm mạng truyền thông công nghiệp
• Phân loại và đặc trưng của hệ thống mạng truyền
thông công nghiệp

Edit and upload by
lythanhthuan@gmail.com

14

Mạng truyền thông công nghiệp
ü Mạng truyền thông công nghiệp là khái niệm chung để
chỉ các hệ thống truyền thông số, truyền bit nối tiếp dùng
để ghép nối các thiết bị dùng trong công nghiệp.
ü Các hệ thống truyền thông công nghiệp hiện nay cho
phép liên kết mạng ở nhiều mức khác nhau, từ các cơ cấu
chấp hành, cảm biến đến cấp điều khiển giám sát, cấp điều
hành xí nghiệp và quản lí công ty.

Edit and upload by
lythanhthuan@gmail.com

15

Ưu điểm của mạng công nghiệp
ü Ьn giản hãa cÊu tróc liªn kÕt giữa c¸c thiÕt bÞ
c«ng nghiÖp
ü Giảm ®¸ng kÓ gi¸ thµnh d©y nèi vµ c«ng l¾p ®Æt
hÖ thèng
ü N©ng cao ®é tin cËy vµ ®é chÝnh x¸c cña th«ng tin
nhê truyÒn th«ng sè
ü N©ng cao ®é linh ho¹t, tÝnh n...
Edit and upload by
lythanhthuan@gmail.com
1
Chương IMng máy tính
Khái nim mng máy tính
Phân loi mng máy tính
ebooks@free4vn.org
mạng truyền thông công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mạng truyền thông công nghiệp - Người đăng: tamxnkbentre
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
mạng truyền thông công nghiệp 9 10 690