Ktl-icon-tai-lieu

mảng và con trỏ

Được đăng lên bởi vipnho0209
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1454 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 3: Mảng và con trỏ

1. Mảng


Mảng (Array)





Là một tập các vị trí nhớ liên tiếp nhau
Các phần tử trong mảng có cùng tên và cùng
kiểu.

Truy nhập tới phần tử trong mảng




Xác định thông qua tên mảng và chỉ số:
arrayname[ position number ]
Phần tử đầu tiên ở vị trí thứ 0

Khai báo mảng


type arrayName[ arraySize ];
int c[ 10 ]; // mảng c gồm 10 số nguyên
float d[ 3284 ]; // mảng d gồm 3284 số thực



Có thể khai báo nhiều mảng cùng kiểu
int b[ 100 ], x[ 27 ];

Khởi tạo mảng




Sử dụng vòng lặp for: gán giá trị cho từng phần tử
trong mảng.
Sử dụng danh sách khởi tạo:
int n[ 5 ] = { 1, 2, 3, 4, 5 };







Nếu không đủ giá trị khởi tạo thì những phần tử còn lại sẽ
nhận giá trị mặc định.
Nếu giá trị khởi tạo nhiều hơn kích thước mảng thì sẽ báo
lỗi.
Gán tất cả các phần tử với cùng một giá trị
int n[ 5 ] = { 0 };



Nếu kích thước mảng không được khai báo thì danh sách
khởi tạo sẽ xác định:
int n[] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
//Mảng n có 5 phần tử

Tham số mảng






Tham số mảng được biểu diễn bởi kiểu dữ liệu và kích thước
của mảng
void display(float [n][m]);
Hàm có thể không cần biết kích thước của mảng nhưng phải
biết kích thước của một phần tử trong mảng
void myFunction(int n[]);
void display(float [][m]);
Khi gọi hàm, ta chỉ cần truyền tên mảng
int myArray[ 24 ];
myFunction( myArray);



Mảng được truyền theo kiểu truyền tham chiếu



Hàm có thể chỉnh sửa dữ liệu của các phần tử trong mảng
Tên mảng là địa chỉ của phần tử đầu tiên

Ví dụ về tham số mảng
#include <iostream>
using namespace std;
void printarray (int arg[], int length)
{
for (int n=0; n<length; n++)
cout << arg[n] << " ";
cout << "\n";
}
int main ()
{
int firstarray[] = {5, 10, 15};
int secondarray[] = {2, 4, 6, 8, 10};
printarray (firstarray,3);
printarray (secondarray,5);
return 0;
}

Mảng nhiều chiều




Mảng nhiều chiều được coi là mảng của
mảng.
Khai báo:
double sales[2][2];
sales[1][0]=2.5;



Khởi tạo:
double sales[2][2]={{1.2,3.0},{-1.0,2.3}};

Xâu ký tự





Là một mảng các ký tự
Tất cả các xâu ký tự đều kết thúc với ký
tự null ('\0')
Ví dụ


char string1[] = "hello";





Ký tự null được tự động bổ sung.
string1 có 6 ký tự

char string1[] =
{'h', 'e', 'l', 'l','o', '\0’ };

Kiểu dữ liệu string




string là một lớp chuẩn trong C++
Các ký tự trong string được đánh từ 0
Khởi tạo một biến kiểu string như sau:






string s1 (“Man”);
string s2=“Beast”;
string s3;

Ta có thể sử dụng các tóan tử tóan học, logic … trên
đối tượng string
...
CHƯƠNG 3: Mảng và con trỏ
mảng và con trỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mảng và con trỏ - Người đăng: vipnho0209
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
mảng và con trỏ 9 10 824