Ktl-icon-tai-lieu

Mật mã cổ diển

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1855 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vietebooks Nguyn Hoàng Cương
Trang 1
Ch¬ng 1
MËt m cæ ®iÓn
1.1 më ®Çu - mét sè hÖ mËt ®¬n gi¶n
§èi tîng c¬ b¶n cña mËt m· lµ t¹o ra kh¶ n¨ng liªn l¹c trªn mét kªnh
kh«ng mËt cho hai ngêi sö dông (t¹m gäi lµ Alice vµ Bob) sao cho ®èi
ph¬ng (Oscar) kh«ng thÓ hiÓu ®îc th«ng tin ®îc truyÒn ®i. Kªnh nµy cã
thÓ lµ mét ®êng d©y ®iÖn tho¹i hoÆc mét m¹ng m¸y tÝnh. Th«ng tin mµ
Alice muèn göi cho Bob (b¶n râ) cã thÓ lµ mét v¨n b¶n tiÕng Anh, c¸c d÷
liÖu b»ng sè hoÆc bÊt cø tµi liÖu nµo cã cÊu tróc tuú ý. Alice sÏ m· ho¸ b¶n
râ b»ng mét kho¸ ®îc x¸c ®Þnh tríc vµ göi b¶n m· kÕt qu¶ trªn kªnh.
Oscar cã b¶n m· thu trém ®îc trªn kªnh song kh«ng thÓ x¸c ®Þnh néi dung
cña b¶n râ, nhng Bob (ngêi ®· biÕt kho¸ m·) cã thÓ gi¶i m· vµ thu ®îc
b¶n râ.
Ta sÏ m« t¶ h×nh thøc ho¸ néi dung b»ng c¸ch dung kh¸i niÖm to¸n häc
nh sau:
§Þnh nghÜa 1.1
Mét hÖ mËt lµ mét bé 5 (P,C,K,E,D) tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau:
1. P lµ mét tËp h÷u h¹n c¸c b¶n râ cã thÓ.
2. C lµ mét tËp h÷u h¹n c¸c b¶n m· cã thÓ.
3. K (kh«ng gian kho¸) lµ tËp h÷u h¹n c¸c kho¸ cã thÓ.
4. §èi víi mçi k
K cã mét quy t¾c m· e
k
: P
C vµ mét quy t¾cv
gi¶i m· t¬ng øng d
k
D. Mçi e
k
: P
C d
k
: C
P lµ nh÷ng
hµm mµ:
d
k
(e
k
(x)) = x víi mäi b¶n râ x
P.
Trong tÝnh chÊt 4 lµ tÝnh chÊt chñ yÕu ë ®©y. Néi dung cña nã lµ nÕu
mét b¶n râ x ®îc m· ho¸ b»ng e
k
vµ b¶n m· nhËn ®îc sau ®ã ®îc gi¶i m·
b»ng d
k
th× ta ph¶i thu ®îc b¶n râ ban ®Çu x. Alice vµ Bob sÏ ¸p dông thñ
tôc sau dïng hÖ mËt kho¸ riªng. Tríc tiªn hä chän mét kho¸ ngÉu nhiªn K
K . §iÒu nµy ®îc thùc hiÖn khi hä ë cïng mét chç vµ kh«ng bÞ Oscar theo
dâi hoÆc khi hä cã mét kªnh mËt trong trêng hîp hä ë xa nhau. Sau ®ã gi¶
sö Alice muèn göi mét th«ng baã cho Bob trªn mét kªnh kh«ng mËt vµ ta
xem th«ng b¸o nµy lµ mét chuçi:
Mật mã cổ diển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mật mã cổ diển - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Mật mã cổ diển 9 10 360