Ktl-icon-tai-lieu

Matlab

Được đăng lên bởi Cỏgai Mùa Đông
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

Thực hành vẽ các loại đồ thị 2D

Hàm plot vẽ số liệu 2D dựa trên hai mảng số liệu do người
dùng tạo trước. Nếu dùng hàm plot để vẽ đồ thị hàm số thì số
điểm dữ liệu càng nhiều, hình vẽ càng đúng với đồ thị hàm số
liên tục( đường cong trơn và liên tục)
1. Vẽ đồ thị
1.1 Vẽ căn bản

Lệnh vẽ plot
Plot(tên biến, tên hàm)
VD1:
y=[0 0 .48 0.81 1
0.91 0.6 0.14];
plot(y)

1.2 Vẽ có khai báo
1.2.1 Khai báo màu

nét, kiểu nét và đánh dấu điểm dữ

liệu
Cú pháp: Plot(tên biến,tên hàm,’nét vẽ_dấu_màu sắc’)
Trong matlap có thể chọn đường vẽ và màu một trong
các kiểu sau:
Kí hiệu
y
m
c

Màu
Vàng
Đỏ tươi
Xanh

Kí
hiệu
.
-.

Kiểu nét
Chấm
điểm
Nét liền

Kí
hiệu
x
+
*

Kí hiệu đánh
dấu
Dấu x
Dấu cộng
Dấu sao

r
g
b
w
k

Đỏ
-Gạch
Xanh lá
:
chấm
cây
Gạch gạch
Xanh
Đường
thẫm
nhiều
Trắng
chấm
đen
Tùy chỉnh màu sắc và độ lớn của nét vẽ:
o
o
o
o

o
s
d
p
h

Vòng tròn
Hình vuông
Hình kim
cương
Sao năm
cánh
Sao 6 cạnh

Linewith: độ rộng của nét vẽ tính bằng pt
MarketEdgecolor: màu của đường viền dấu
MarketFacecolor: màu bên trong dấu
Marketsize: độ lớn của dấu tính bằng pt

1.2.2 Khai báo biến
Title ( ‘ tên đồ thị’ ) %tạo tiêu đề đồ thị
Xlabel(‘nhan truc x’)%tạo nhãn cho trục x
Ylabel(‘nhãn trục y’) %tạo nhãn cho trục y
Text(x,y,’nhãn’) % tạo nhãn tại vị trí có tọa độ x,y
Grid hoặc grid on % hiện các ô lưới tọa độ
Hold hoặc hold on % giữ nguyên đồ thị để vẽ tiếp trên cùng
một đồ thị
o Legend(‘chú thích 1, ‘chú thích 2’…) % tạo ô chú thích khi vẽ
nhiều đồ thị
o linspace( điểm đầu, điểm cuối, số điểm cần vẽ)
1.3 Vẽ nhiều đường biểu diễn trên cùng 1 đồ thị
o
o
o
o
o
o

Plot(tên biến 1, tên hàm 1, tên biến 2, tên hàm 2….)

VD2:
>>x=0:0.1:10;
>>y1=sin(x);
>>
y2=sin(x).*3.^(x);
>>
plot(x,y1,x,y2)
>> grid on

VD3: vẽ hàm cos(x), cos(2x)
>>x=linspace(0,10,50
);
>>y=cos(x);y1=cos(2
*x);
>> % ve y bang dau x
mau den, y1 bang dau
* mau xanh tham
>>
plot(x,y,'xk',x,y1,'*b')
>> grid on

1.4

Vẽ nhiều đồ thị trên các trục tọa độ khác nhau nhưng
trên cùng 1 cửa sổ đồ họa

Sử dụng lệnh subplot(hàng, cột, vị trí)

x2

VD4: Vẽ 2 đồ thi y1=x+1;y2=5 trên hai trục tọa độ
khác nhau nhưng trên cùng 1 cửa sổ tọa độ
>>x=0:0.1:6;
>>subplot(1,2,
1);
>>y=x+1;
>>plot(x,y);
>>grid on
>>subplot(1,2,
2);
>> y=5.*x.*x;
>> plot(x,y);
>> grid on
1.5 Vẽ

đồ thị với hàm ngày và thời gian

Sử dụng hàm datetick
VD5
>>t=1900:10:1990;
>>p=[80;90;110;120;150;20
0;210;250;260;270];
>> plot(datenum(t,1,1),p)
>> datetick('x','yyyy');
>> title(' populartion by
year')

1.6 Vẽ đồ thị bằng hàm ezplot

Hàm ezplot dùng để v...
I. Thực hành vẽ các loại đồ thị 2D
Hàm plot vẽ số liệu 2D dựa trên hai mảng số liệu do người
dùng tạo trước. Nếu dùng hàm plot để vẽ đồ thị hàm số thì số
điểm dữ liệu càng nhiều, hình vẽ càng đúng với đồ thị hàm số
liên tục( đường cong trơn và liên tục)
1. Vẽ đồ thị
1.1 Vẽ căn bản
Lệnh vẽ plot
Plot(tên biến, tên hàm)
VD1:
y=[0 0 .48 0.81 1
0.91 0.6 0.14];
plot(y)
1.2 Vẽ có khai báo
1.2.1 Khai báo màu nét, kiểu nét và đánh dấu điểm dữ
liệu
Cú pháp: Plot(tên biến,tên hàm,’nét vẽ_dấu_màu sắc’)
Trong matlap có thể chọn đường vẽ và màu một trong
các kiểu sau:
Kí hiệu Màu
hiệu
Kiểu nét
hiệu
Kí hiệu đánh
dấu
y
m
c
Vàng
Đỏ tươi
Xanh
.
-
-.
Chấm
điểm
Nét liền
x
+
*
Dấu x
Dấu cộng
Dấu sao
Matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Matlab - Người đăng: Cỏgai Mùa Đông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Matlab 9 10 775