Ktl-icon-tai-lieu

Matlab

Được đăng lên bởi jkphamviet
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1583 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Solving ODEs with Matlab:
Instructor’s Manual
L.F. Shampine and I. Gladwell
Mathematics Department
Southern Methodist University
Dallas, TX 75275
S. Thompson
Department of Mathematics & Statistics
Radford University
Radford, VA 24142

c 2002, L.F. Shampine, I. Gladwell & S. Thompson

2

Contents
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

5
5
5
7
10
11

2 Initial Value Problems
2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Numerical Methods for IVPs . . . . . . . . . .
2.2.1 One–Step Methods . . . . . . . . . . . .
Local Error Estimation . . . . . . . . .
Runge–Kutta Methods . . . . . . . . . .
Explicit Runge–Kutta Formulas . . . . .
Continuous Extensions . . . . . . . . . .
2.2.2 Methods with Memory . . . . . . . . . .
Adams Methods . . . . . . . . . . . . .
BDF methods . . . . . . . . . . . . . . .
Error Estimation and Change of Order .
Continuous Extensions . . . . . . . . . .
2.3 Solving IVPs in Matlab . . . . . . . . . . . .
2.3.1 Event Location . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2 ODEs Involving a Mass Matrix . . . . .
2.3.3 Large Systems and the Method of Lines
2.3.4 Singularities . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

13
13
13
13
13
13
13
14
15
15
15
15
15
20
21
22
22
23

3 Boundary Value Problems
3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Boundary Value Problems . . . . . . . .
3.3 Boundary Conditions . . . . . . . . . . .
3.3.1 Boundary Conditions at Singular
3.3.2 Boundary Conditions at Infinity
3.4 Numerical Methods for BVPs . . . . . .
3.5 Solving BVPs in Matlab . . . . . . . .

. . . .
. . . .
. . . .
Points
. ...
Solving ODEs with Matlab
:
Instructor’s Manual
L.F. Shampine and I. Gladwell
Mathematics Department
Southern Methodist University
Dallas, TX 75275
S. Thompson
Department of Mathematics & Statistics
Radford University
Radford, VA 24142
c
2002, L.F. Shampine, I. Gladwell & S. Thompson
Matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Matlab - Người đăng: jkphamviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Matlab 9 10 754