Ktl-icon-tai-lieu

MATLAB Control System Toolbox & SIMULINK - Ứng dụng để phân tích, thiết kế và mô phỏng hệ thống tuyến tính

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 5615 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Control System Toolbox & Simulink

Control System Toolbox & SIMULINK
ng d ng

phân tích, thi t k và mô ph ng các h th ng tuy n tính
Tr n ình Khôi Qu c, BM. T

ng hóa. Email : tdkquoc@dng.vnn.vn

GI I THI U
MATLAB, tên vi t t t c a t ti ng Anh MATrix LABoratory, là m t môi tr ng m nh
dành cho các tính toán khoa hoc. Nó tích h p các phép tính ma tr n và phân tích s d a trên các
hàm c b n. H n n a, c u trúc
h a h ng i t ng c a Matlab cho phép t o ra các hình v
ch t l ng cao. Ngày nay, Matlab tr thành m t ngôn ng « chu n »
c s d ng r ng rãi trong
nhi u ngành và nhi u qu c gia trên th gi i.
V m t c u trúc, Matlab g m m t c a s chính và r t nhi u hàm vi t s!n khác nhau. Các
hàm trên cùng l"nh v c #ng d ng
c x p chung vào m t th vi$n, i u này giúp ng i s d ng
d% d ng tìm
c hàm c n quan tâm. Có th& k& ra m t s th vi$n trong Matlab nh sau :
- Control System (dành cho i u khi&n t
ng)
- Finacial Toolbox (l"nh v c kinh t )
- Fuzzy Logic ( i u khi&n m )
- Signal Processing (x lý tín hi$u)
- Statistics (toán h c và th ng kê)
- Symbolic (tính toán theo bi&u th#c)
- System Identification (nh n d ng)
- …
M t tính ch t r t m nh c a Matlab là nó có th& liên k t v i các ngôn ng khác. Matlab có th&
g i các hàm vi t b'ng ngôn ng Fortran, C hay C++, và ng c l i các hàm vi t trong Matlab có
th&
c g i t các ngôn ng này…
Các b n có th& xem ph n Help trong Matlab & tham kh o cách s d ng và ví d c a t ng
l$nh, ho c download (mi%n phí) các file help d ng *.pdf t i trang Web c a Matlab
(a ch)
http://www.mathworks.com

1 Control System Toolbox
Control System Toolbox là m t th vi$n c a Matlab dùng trong l"nh v c i u khi&n t
ng.
Cùng v i các l$nh c a Matlab, t p l$nh c a Control System Toolbox s giúp ta thi t k , phân tích
và ánh giá các ch) tiêu ch t l ng c a m t h$ th ng tuy n tính.

1.1

nh ngh a m t h th ng tuy n tính

1.1.1

nh ngh a b ng hàm truy n

H th ng m t tín hi u vào/ra
Câu l$nh:
-

sys=tf(num,den,T)

num: vect ch#a các h$ s c a a th#c t s , b c t cao
(h$ liên t c) ho c theo toán t z (h$ gián o n)
den: vect ch#a các h$ s c a a th#c m*u s , b c t cao
T: chu k+ l y m*u, ch) dùng cho h$ gián o n (tính b'ng s)

n th p theo toán t Laplace
n th p

Ví d :
(nh ngh"a m t hàm truy n trong Matlab
1

Control System Toolbox & Simulink

p+2
P +2p + 4
z − 0,6
F ( z ) = 2,1 * 2
z − 0,56 z + 0,4

F ( p) = 3

num=3*[1 2];den=[1 2 4];sys1=tf(num,den);

2

num=2.1*[1 -0.6];den=[1 -0.56];
T=0.5;sys2=tf(num,den,T)

H th ng nhi u tín hi u vào/ra
G11 (r )

Y1

U1

G (r ) =

G(r)

Un

Yn

G12 (r ) ....
Control System Toolbox & Simulink
1
Control System Toolbox & SIMULINK
ng dng  phân tích, thit k và mô phng các h thng tuyn tính
Trn ình Khôi Quc, BM. T ng hóa. Email : tdkquoc@dng.vnn.vn
GII THIU
MATLAB, tên vit tt ca t ting Anh MATrix LABoratory, mt môi trng mnh
dành cho các tính toán khoa hoc. tích hp các phép tính ma trn phân tích s da trên các
hàm c bn. Hn na, cu trúc  ha hng i tng ca Matlab cho phép to ra các nh v
cht lng cao. Ngày nay, Matlab tr thành mt ngôn ng « chun » c s dng rng rãi trong
nhiu ngành và nhiu quc gia trên th gii.
V mt cu trúc, Matlab gm mt ca s chính rt nhiu hàm vit s!n khác nhau. c
hàm trên cùng l"nh vc #ng dng c xp chung vào mt th vi$n, iu này giúp ngi s dng
d% dng tìm c hàm cn quan tâm. Có th& k& ra mt s th vi$n trong Matlab nh sau :
- Control System (dành cho iu khi&n t ng)
- Finacial Toolbox (l"nh vc kinh t)
- Fuzzy Logic (iu khi&n m)
- Signal Processing (x lý tín hi$u)
- Statistics (toán hc và thng kê)
- Symbolic (tính toán theo bi&u th#c)
- System Identification (nhn dng)
-
Mt tính cht rt mnh ca Matlab là nó có th& liên kt vi các ngôn ng khác. Matlab có th&
gi các hàm vit b'ng ngôn ng Fortran, C hay C++, ngc li các m vit trong Matlab
th& c gi t các ngôn ngy
Các bn th& xem phn Help trong Matlab & tham kho cách s dng d ca tng
l$nh, hoc download (mi%n phí) các file help dng *.pdf ti trang Web ca Matlab (a ch)
http://www.mathworks.com
1 Control System Toolbox
Control System Toolboxmt th vi$n ca Matlab dùng trong l"nh vc iu khi&n t ng.
Cùng vi các l$nh ca Matlab, tp l$nh ca Control System Toolbox s giúp ta thit k, phân tích
ánh giá các ch) tiêu cht lng ca mt h$ thng tuyn tính.
1.1 nh ngha mt h thng tuyn tính
1.1.1 nh ngha bng hàm truyn
H thng mt tín hiu vào/ra
Câu l$nh: sys=tf(num,den,T)
- num: vect ch#a các h$ s ca a th#c t s, bc t cao n thp theo toán t Laplace
(h$ liên tc) hoc theo toán t z (h$ gián on)
- den: vect ch#a các h$ s ca a th#c m*u s, bc t cao n thp
- T: chu k+ ly m*u, ch) dùng cho h$ gián on (tính b'ng s)
Ví d:
(nh ngh"a mt hàm truyn trong Matlab
MATLAB Control System Toolbox & SIMULINK - Ứng dụng để phân tích, thiết kế và mô phỏng hệ thống tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MATLAB Control System Toolbox & SIMULINK - Ứng dụng để phân tích, thiết kế và mô phỏng hệ thống tuyến tính - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
MATLAB Control System Toolbox & SIMULINK - Ứng dụng để phân tích, thiết kế và mô phỏng hệ thống tuyến tính 9 10 72