Ktl-icon-tai-lieu

Matlab Đồ họa, các khái niệm và câu lệnh cơ bản và nâng cao về đồ thị 2D, 3D

Được đăng lên bởi danh4k
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1506 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng Tin học chuyên ngành

211

Õ

CHƯƠNG 5:

Giảng viên: Hoàng Xuân Dương

CHƯƠNG 5: ĐỒ HỌA MATLAB

212

I. ĐỒ HỌA 2D
II. ĐỒ HỌA 3D
III. CÁC LOẠI HÀM ĐẶC BIỆT

Giảng viên: Hoàng Xuân Dương

106

CHƯƠNG 5: ĐỒ HỌA MATLAB

I.

213

ĐỒ HỌA 2D:
Các bước cơ bản để sử dụng các hàm vẽ:
1. Chuẩn bị dữ liệu
x = 0:0.2:12;
y1 = bessel(1,x);
y2 = bessel(2,x);
y3 = bessel(3,x);
2. Chọn cửa sổ và vị trí một vùng vẽ trong của sổ
figure(1)
subplot(2,2,1)
3. Gọi các hàm vẽ
h = plot(x,y1,x,y2,x,y3);
4. Chọn nét vẽ và màu sắc
set(h,'LineWidth',2,{'LineStyle'},{'--';':';'-.'})
set(h,{'Color'},{'r';'g';'b'})
Giảng viên: Hoàng Xuân Dương

CHƯƠNG 5: ĐỒ HỌA MATLAB

I.

214

ĐỒ HỌA 2D:
5. Cài đặt thông số trục và lưới
axis([0 12 -0.5 1])
grid on
6. Tạo các chú thích và canh lề cho hình vẽ
xlabel('Time')
ylabel('Amplitude')
legend(h,'First','Second','Third')
title('Bessel Functions')
[y,ix] = min(y1);
text(x(ix),y,'First Min \rightarrow',...
'HorizontalAlignment','right')
7. Xuất hình vẽ
print -depsc -tiff -r200 myplot
Giảng viên: Hoàng Xuân Dương

107

CHƯƠNG 5: ĐỒ HỌA MATLAB

I.

215

ĐỒ HỌA 2D:
Các hàm vẽ cơ bản:
Hàm
plot
plot3
loglog
semilogx
semilogy
plotyy

Vẽ
Vẽ
Vẽ
Vẽ
Vẽ
Vẽ

Ý nghĩa
2D với 2 trục x và y tuyến tính
3D với 3 trục x, y và z tuyến tính
với 2 trục x và y là logarithmic
với trục x là logarithmic và y tuyến tính
với trục y là logarithmic và x tuyến tính
có 2 trục y

Giảng viên: Hoàng Xuân Dương

CHƯƠNG 5: ĐỒ HỌA MATLAB

I.

216

ĐỒ HỌA 2D:
1. Hàm plot:
Cú pháp hàm plot như sau
plot(Y)
plot(X1,Y1,...)
plot(X1,Y1,LineSpec,...)
plot(...,'PropertyName',PropertyValue,...)
plot(axes_handle,...)
h = plot(...)
hlines = plot('v6',...)

Giảng viên: Hoàng Xuân Dương

108

CHƯƠNG 5: ĐỒ HỌA MATLAB

I.

217

ĐỒ HỌA 2D:
1. Hàm plot:
Ví dụ:
>> x=linspace(0,2*pi);
>> plot(x,sin(x),x,cos(x))
>> grid on

Giảng viên: Hoàng Xuân Dương

CHƯƠNG 5: ĐỒ HỌA MATLAB

I.

218

ĐỒ HỌA 2D:
1. Hàm plot (tt)
¾ Handle: Mỗi một đối tượng trong màn hình đồ hoạ
đều được nhận diện bằng một con số, được gọi là
handle của đối tượng
Một số hàm liên quan đến các handle đặc biệt:
0 Î handle đối tượng gốc
gcf Î trả về handle cho figure hiện hành
gca Î trả về handle cho trục vẽ hiện hành
gco Î trả về handle cho đối tượng hiện hành
gcbf Î trả về handle cho callback figure
gcboÎ trả về handle cho callback object

Giảng viên: Hoàng Xuân Dương

109

CHƯƠNG 5: ĐỒ HỌA MATLAB

I.

219

ĐỒ HỌA 2D:
1. Hàm plot (tt)
¾ Handle (tt)
Ví dụ:
>> x=linspace(0,2*pi);
>> h=plot(x,sin(x),x,cos(x))
h = 103.0004
3.0016
>>...
106
Bài ging Tin hc chuyên ngành
Ging viên: Hoàng Xuân Dương
211
Õ
CHƯƠNG 5:
CHƯƠNG 5: ĐỒ HA MATLAB
Ging viên: Hoàng Xuân Dương
212
I. ĐỒ HA 2D
II. ĐỒ HA 3D
III. CÁC LOI HÀM ĐẶC BIT
Matlab Đồ họa, các khái niệm và câu lệnh cơ bản và nâng cao về đồ thị 2D, 3D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Matlab Đồ họa, các khái niệm và câu lệnh cơ bản và nâng cao về đồ thị 2D, 3D - Người đăng: danh4k
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Matlab Đồ họa, các khái niệm và câu lệnh cơ bản và nâng cao về đồ thị 2D, 3D 9 10 344