Ktl-icon-tai-lieu

MATLAB lý thuyết lập trình - Hàm toán học

Được đăng lên bởi danh4k
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng Tin học chuyên ngành

76

Õ

CHƯƠNG 3:

Giảng viên: Hoàng Xuân Dương

38

CHƯƠNG 3: LẬP TRÌNH TRONG MATLAB

77

I. PHẦN TỬ CƠ BẢN
II. HÀM TOÁN HỌC
III. CÁC DẠNG FILE
IV. BIỂU THỨC QUAN HỆ VÀ LOGIC
V. CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VI. BÀI TẬP

Giảng viên: Hoàng Xuân Dương

CHƯƠNG 3: LẬP TRÌNH TRONG MATLAB

I.

78

PHẦN TỬ CƠ BẢN
1.

Giới hạn của các giá trị tính toán trong Matlab

ƒ

Đối với phần lớn máy tính, khoảng giá trị cho phép từ
10-323 đến 10308.

ƒ

Nếu có giá trị tràn số mũ trên, nó được biểu diễn bởi
inf (số vô hạn)

ƒ

Nếu tràn mũ dưới, nó được biểu diễn là 0

ƒ

Chia cho 0 là toán tử không hợp lệ, kết quả là inf.
Matlab sẽ cảnh báo và sử dụng giá trị inf để tính tiếp.

Giảng viên: Hoàng Xuân Dương

39

CHƯƠNG 3: LẬP TRÌNH TRONG MATLAB

I.

79

PHẦN TỬ CƠ BẢN
2.

Biến string:

ƒ

Chuỗi ký tự được đặt giữa 2 dấu nháy đơn

ƒ

Chuỗi ký tự là một mảng nhiều ký tự. Ký tự được lưu
dưới dạng mã ASCII.
>> name= ‘Trường Đại học DL Công Nghệ Sài Gòn’

ƒ

Có thể truy xuất đến từng phần tử chuỗi
>> fprintf (‘Trường tôi là %s\n’, name(8:35));

ƒ

Kết hợp các string tạo string mới
>> text1=‘Tôi học tại’; text=[text1 ‘ ’ name];

ƒ

Nhập string từ bàn phím:
>> str= input(‘Nhap vao mot chuoi’,’s’);
Giảng viên: Hoàng Xuân Dương

CHƯƠNG 3: LẬP TRÌNH TRONG MATLAB

I.

80

PHẦN TỬ CƠ BẢN
2.

Biến string:

Các lệnh với biến string:
Hàm

Ý nghĩa

char

Tạo mảng ký tự

double

Đổi chuỗi sang mã ASCII

num2str

Đổi số sang chuỗi

str2num

Đổi chuỗi sang số

int2str

Đổi số nguyên sang chuỗi

str2mat

Đổi chuỗi sang ma trận

mat2str

Đổi ma trận sang chuỗi
Giảng viên: Hoàng Xuân Dương

40

CHƯƠNG 3: LẬP TRÌNH TRONG MATLAB

81

II. HÀM TOÁN HỌC
1.

Hàm toán học cơ bản
Hàm

Ý nghĩa

round

Làm tròn về số nguyên gần nhất

fix

Làm tròn về 0

floor

Làm tròn nhỏ hơn

ceil

Làm tròn lớn hơn

log(x)

ln(x)

log10(x)

log thập phân

pow2(x)

Lũy thừa cơ số 2

nextpow2(N)

Tìm p: 2p=N
Giảng viên: Hoàng Xuân Dương

CHƯƠNG 3: LẬP TRÌNH TRONG MATLAB

82

II. HÀM TOÁN HỌC
1.

Hàm toán học cơ bản

Ví dụ:
>> a=[-1.9 -0.2 3.4 5.6 7 2.4 +3.6i];
>> fix(a)
-1.0000 0 3.0000 5.0000 7.0000 2.0000 0+3.0000i
>> ceil(a)
-1.0000 0 4.0000 6.0000 7.0000 3.0000 0+4.0000i
>> floor(a)
-2.0000 -1.0000 3.0000 5.0000 7.0000 2.0000 0+3.0000i
>> round(a)
-2.0000 0 3.0000 6.0000 7.0000 2.0000 0+4.0000i
Giảng viên: Hoàng Xuân Dương

41

CHƯƠNG 3: LẬP TRÌNH TRONG MATLAB

83

II. HÀM TOÁN HỌC
2.

Hàm lượng giác cơ bản:
Hàm

Ý nghĩa

sin(x)

sin của x khi x có đơn vị radian

cos(x)

cos của x khi x có đơn ...
38
Bài ging Tin hc chuyên ngành
Ging viên: Hoàng Xuân Dương
76
Õ
CHƯƠNG 3:
MATLAB lý thuyết lập trình - Hàm toán học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MATLAB lý thuyết lập trình - Hàm toán học - Người đăng: danh4k
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
MATLAB lý thuyết lập trình - Hàm toán học 9 10 694