Ktl-icon-tai-lieu

matlab

Được đăng lên bởi Tân Ngyễn
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 1483 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Pikachu – Vietdown.org
Ch¬ng 1
C¬ së Matlab
1.1 Tæng quan vÒ Matlab
1.1.1 Kh¸i niÖm vÒ Matlab
Matlab lμ mét ng«n ng÷ lËp tr×nh thùc hμnh bËc cao ®îc sö dông ®Ó gi¶i c¸c bμi
to¸n vÒ kü thuËt.Matlab tÝch hîp ®îc viÖc tÝnh to¸n, thÓ hiÖn kÕt qu¶, cho phÐp lËp tr×nh,
giao diÖn lμm viÖc rÊt dÔ dμng cho ngêi sö dông. D÷ liÖu cïng víi th viÖn ®îc lËp
tr×nh s½n cho phÐp ngêi sö dông cã thÓ cã ®îc nh÷ng øng dông sau ®©y.
Sö dông c¸c hμm cã s½n trong th viÖn, c¸c phÐp tÝnh to¸n häc th«ng thêng
Cho phÐp lËp tr×nh t¹o ra nh÷ng øng dông míi.
Cho phÐp m« pháng c¸c m« h×nh thùc tÕ.
Ph©n tÝch, kh¶o s¸t vμ hiÓn thÞ d÷ liÖu.
Víi phÇn mÒm ®å ho¹ cùc m¹nh
Cho phÐp ph¸t triÓn,giao tiÕp víi mét sè phÇn mÒm kh¸c nh C++, Fortran.
1.1.2 Tæng quan vÒ cÊu tróc d÷ liÖu cña MATLAB, c¸c øng dông
Matlab lμ mét hÖ thèng t¬ng giao,c¸c phÇn tö d÷ liÖu lμ mét m¶ng( m¶ng nμy
kh«ng ®ßi hái vÒ kÝch thíc ). Chóng cho phÐp gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn lËp
tr×nh b»ng m¸y tÝnh,®Æc biÖt sö dông c¸c phÐp tÝnh vÒ ma trËn hay vÐc tor vμ cã thÓ sö
dông ng«n ng÷ C häc Fortran lËp tr×nh råi thùc hiÖn øng dông lËp tr×nh ®ã b»ng c¸c c©u
lÖnh goÞ tõ MATLAB .MATLAB ®îc viÕt t¾t tõ ch÷ matrix laboratory tøc lμ
th viÖn vÒ ma trËn, tõ ®ã phÇn mÒm MATLAB ®îc viÕt nh»m cung cÊp cho viÖc truy
cËp vμo phÇn mÒm ma trËn mét c¸h dÔ dμng, phÇn mÒm ma trËn nμy ®îc ph¸t triÓn bëi
c¸c c«ng tr×nh Linpack vμ Eispack . Ngμy nay MATLAB ®îc ph¸t triÓn bëi
Lapack vμ Artpack t¹o nªn mét nghÖ thuËt phÇn mÒm cho ma trËn.
a.D÷ liÖu
D÷ liÖu cña MATLAB thÓ hiÖn díi d¹ng ma trËn( hoÆc m¶ng tæng qu¸t), vμ cã c¸c kiÓu
d÷ liÖu ®îc liÖt kª sau ®©y
KiÓu ®¬n
single
, kiÓu nμy cã lîi vÒ bé nhí d÷ liÖu v× nã ®ßi hái Ýt byte nhí h¬n,
kiÓu d÷ liÖu nμy kh«ng ®îc sö dông trong c¸c phÐp tÝnh to¸n häc, ®é chÝnh x¸c
kÐm h¬n
KiÓu
double
kiÓu nμy lμ kiÓu th«ng dông nhÊt cña c¸c biÕn trong MATLAB
KiÓu Sparse.
KiÓu int8, uint8, int16 . . .
Trang 1
matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
matlab - Người đăng: Tân Ngyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
matlab 9 10 228