Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Báo Cáo Đồ Án Môn Học

Được đăng lên bởi bbnew
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tên đề tài đặt ở đây

3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG






ĐỒ ÁN HỆ ĐIỀU HÀNH

Đề tài:
XXXX

Sinh viên
: XXX
Lớp
: XXX
Cán bộ hướng dẫn : XXX

Đà Nẵng 2010

Tên tác giả ở đây

4

Bộ môn Mạng và Truyền Thông

MỤC LỤC
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.................................................................10
1.1.
GIỚI THIỆU..................................................................................10
1.2.
CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1..................................................................10
1.3.
CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2..................................................................10
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH......................11
2.1.
PHÂN TÍCH YÊU CẦU................................................................11
2.2.
PHÂN TÍCH CÁC CHỨC NĂNG..................................................11
2.3.
XÂY DỰNG CÁC CHỨC NĂNG..................................................11
CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ................................12
3.1.
MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI.......................................................12
3.2.
KẾT QUẢ CÁC CHỨC NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH...............12
3.3.
ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT.........................................................12

Tên tác giả ở đây

Tên đề tài đặt ở đây

5

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Tên tác giả ở đây

6

Bộ môn Mạng và Truyền Thông

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Tên tác giả ở đây

Tên đề tài đặt ở đây

7

DANH MỤC HÌNH VẼ

Tên tác giả ở đây

8

Bộ môn Mạng và Truyền Thông

Chú ý:

 Đầu chương có đánh số, gọi lệnh : Insert-Caption, chọn CHƯƠNG nnn
 Ví dụ có đánh số, gọi lệnh : Insert-Caption, chọn Ví dụ nnn
 Hình vẽ có đánh số, gọi lệnh : Insert-Caption, chọn Hình nnn
 Style Normal : Font = Times New Roman, size=13, before=6pt, after=6pt, line
spacing=1.5 lines
 Style Title: Font = Times New Roman, size=18

Tên tác giả ở đây

Tên đề tài đặt ở đây

9

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1. Bối cảnh và lý do thực hiện đề tài
2. Phương pháp triển khai đề tài
3. Kết cấu của đồ án

Tên tác giả ở đây

10

Bộ môn Mạng và Truyền Thông

Chương 1.

1.1. Giới thiệu
1.2. Cơ sở lý thuyết 1

1.3. Cơ sở lý thuyết 2

Tên tác giả ở đây

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Tên đề tài đặt ở đây

Chương 2.

11

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG
TRÌNH

2.1. Phân tích yêu cầu
Bài toán đặt ra

2.2. Phân tích các chức năng
2.3. Xây dựng các chức năng

Tên tác giả ở đây

12

Chương 3.

Bộ môn Mạng và Truyền Thông

TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

3.1. Môi trường...
Tên đề tài đặt ở đây 3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
ĐỒ ÁN HỆ ĐIỀU HÀNH
Đề tài:
XXXX
Sinh viên : XXX
Lớp : XXX
Cán bộ hướng dẫn : XXX
Đà Nẵng 2010
Tên c giả ở đây
Mẫu Báo Cáo Đồ Án Môn Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu Báo Cáo Đồ Án Môn Học - Người đăng: bbnew
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Mẫu Báo Cáo Đồ Án Môn Học 9 10 761