Ktl-icon-tai-lieu

Máy tính

Được đăng lên bởi letrangang
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 2289 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cấu Trúc Máy Tính

Trang 1

MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU ...................................................................Error! Bookmark not defined.
U

CHƯƠNG I. NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ THÔNG TIN VÀ MÁY TÍNH .........4
I. Khái niệm về thông tin (information) ..............................................................................4
II. Tin học là gì? (IT: Information Technology) .................................................................4
III. Máy tính (Computer) là gì? ..........................................................................................4
IV. Nguyên tắc làm việc của máy tính.................................................................................5
V. Đơn vị lưu trữ thông tin..................................................................................................5
VI. Phần cứng và phần mềm ...............................................................................................7
1. Phần cứng ..................................................................................................................7
2. Phần mềm ..................................................................................................................7
VII. l ịch sử phát triển của máy tính ...................................................................................8
VIII. Chủng loại máy tính ...................................................................................................8
CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VỀ CÁC THÀNH PHẦN TRONG MÁY TÍNH PC......11
I. Mô hình tổng quát của máy tính cá nhân PC ................................................................11
II. Các thành phần cơ bản của PC....................................................................................12
1. Thành phần nhập dữ liệu .......................................................................................12
2. Thành phần xuất dữ liệu ........................................................................................12
3. Thành phần lưu trữ dữ liệu ...................................................................................13
4. Thành phần xử lý dữ liệu .......................................................................................14
III. Tìm hiểu các thành phần bên trong thùng máy Case..................................................15
IV. Thành phần liên kết hệ thống ......................................................................................18
1. Khái niệm bus........................................
Cu Trúc Máy Tính Trang 1
MC LC
LI GII THIUU ...................................................................Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG I. NHNG HIU BIT CƠ BN V THÔNG TIN VÀ MÁY TÍNH .........4
I. Khái nim v thông tin (information) ..............................................................................4
II. Tin hc là gì? (IT: Information Technology) .................................................................4
III. Máy tính (Computer) là gì? ..........................................................................................4
IV. Nguyên tc làm vic ca máy tính.................................................................................5
V. Đơn v lưu tr thông tin..................................................................................................5
VI. Phn cng và phn mm...............................................................................................7
1. Phn cng ..................................................................................................................7
2. Phn mm ..................................................................................................................7
VII. l ch s phát trin ca máy tính ...................................................................................8
VIII. Chng loi máy tính ...................................................................................................8
CHƯƠNG II. TNG QUAN V CÁC THÀNH PHN TRONG MÁY TÍNH PC......11
I. Mô hình tng quát ca máy tính cá nhân PC................................................................11
II. Các thành phn cơ bn ca PC....................................................................................12
1. Thành phn nhp d liu.......................................................................................12
2. Thành phn xut d liu ........................................................................................12
3. Thành phn lưu tr d liu ...................................................................................13
4. Thành phn x lý d liu .......................................................................................14
III. Tìm hiu các thành phn bên trong thùng máy Case..................................................15
IV. Thành phn liên kết h thng......................................................................................18
1. Khái nim bus..........................................................................................................18
2. Phân bit gia Cable và Bus ..................................................................................18
3. Các chc năng ca bus ...........................................................................................19
4. Cu trúc hot động ca bus ...................................................................................20
CHƯƠNG III. BNG MCH H THNG (MAINBOARD) .......................................21
I. S cn thiết ca bng mch h thng............................................................................21
II. Các thành phn cơ bn ca mainboard.......................................................................22
III. B x lý trung tâm CPU..............................................................................................25
1. Các thành phn cơ bn ca CPU...........................................................................25
2. Các kiến trúc b vi x.........................................................................................25
3. Lp CPU vào mainboard .......................................................................................26
4. Tc độ ca CPU.......................................................................................................26
IV. Các b điu hp (ADAPTER) .....................................................................................27
1. B điu hp dùng để làm gì?..................................................................................28
2. Cu trúc ca mt b điu hp ...............................................................................28
V. Các chip h tr cpu – chipset.......................................................................................28
VI. Rom Bios .....................................................................................................................29
VII. RAM và CACHE ........................................................................................................30
Máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy tính - Người đăng: letrangang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Máy tính 9 10 524