Ktl-icon-tai-lieu

MCU overview

Được đăng lên bởi quyetmv-set-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MCU overview

Abreaviation
MCU – Microcontroller Unit
CPU – Central Processing Unit
GPIO – General Purpose Input Output
UART – Universal Asynchronous Receiver Transmitter
I2C – Inter-Integrated Circuit
SPI – Serial Peripheral Interface
ADC – Analog-to-Digital Converter
WDT - Watchdog

System overview
CPU – Central Processing Unit
Peripherals (Các ngoại vi)
Memory
Clock
Timer
Input/Output
Serial Interfaces
ADC
WDT

CPU
Chức năng: Thực hiện các lệnh đã được định trước

Buses
Chức năng: Kết nối CPU với các ngoại vi

Clock
Chức năng: Cung cấp xung nhịp cho CPU cũng như các
ngoại vi khác

Memory
Chức năng: Lưu trữ mã chương trình, dữ liệu

Timer
Chức năng: Đếm thời gian, đếm sự kiện
Sự kiện tràn trên (overflow)

UART
Chức năng: Trao đổi thông tin giữa các thiết bị
Kết nối: Tx (Transmit), Rx (Receive) và GND

UART
Timing diagram: Như hình vẽ dưới đây

SPI
Chức năng: Trao đổi thông tin giữa các thiết bị
Kết nối: MOSI, MISO, SCK, SS và GND

SPI
Timing diagram: Như hình vẽ dưới đây

I2C
Chức năng: Trao đổi thông tin giữa các thiết bị
Kết nối: SDA, SCL và GND

Timing diagram: Như hình vẽ dưới đây

ADC
Chức năng: Chuyển đổi điện áp sang một giá trị số
Kết nối: AVCC, AVSS, Vref, Input

Hàm chuyển đổi: Như hình vẽ dưới đây

Interrupt
Chức năng: Báo cho CPU biết các yêu cầu khẩn cấp cần
đáp ứng của các ngoại vi. CPU có thể dừng việc đang làm
tại thời điểm đó để quay sang xử lý, rồi quay lại làm tiếp (từ
chỗ đang dang dở).

Watchdog
Chức năng: Khởi động lại MCU khi đếm tràn (overflow)
Lợi ích: giúp MCU khắc phục các tình huống treo

...
MCU overview
MCU overview - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MCU overview - Người đăng: quyetmv-set-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
MCU overview 9 10 43