Ktl-icon-tai-lieu

Memory-RAM - Một số thuật ngữ và kỹ thuật

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1807 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Memory-RAM - Một số thuật ngữ và kỹ thuật
System memory: khi ta nói đến "memory" thì có lẽ hơi mơ hồ và khó hiểu cho rất nhiều bạn, nhất là những
bạn chưa có quen biết vi cấu trúc máy tính nhiều. Thực ra từ memory trong quá khứ được diễn tả như đại
diện cho tất cả "vùng nhớ" trong computer ngoại trừ CPU. Ðó là trong quá khứ khi mà vi tính chưa phát triễn
mạnh mẽ, chứ nếu dùng từ memory mà đề cập trong những thế hệ máy tính hiện nay thì danh từ nầy hoàn
toàn mù mờ và không chích xác diễn tả các bộ phận trong máy vi tính nửa. Chúng ta có RAM, ROM,
DRAM, SRRAM, DDR SDRAM... Ðể tránh sự lẫn lộn, tôi xin phép diễn tả ngắn gọn về memory và các thuật
ngữ liên quan để bạn hiểu rõ.
Memory: Memory đơn giản là một thiết bị nhớ nó có thể ghi và chứa thông tin. ROM, RAM, Cache, Hard
disk, Floppy disk, CD.... đều có thể gọi là memory cả (vì nó vẫn lưu thông tin). Dù là loại memory nào bạn
cũng nên để ý đến các tính chất sau đây:
•

Sức chứa: thiết bị có thể chứa được bao nhiêu? Ví dụ: CD chứa được 650MB-700MB, Floppy disk
chứa được 1.4MB, Cache chứa được 256KB...

•

tốc độ truy nhập: bạn nên lưu ý đến tốc độ vận truyền thông tin của thiết bị. Bạn có memory loại
"chạy lẹ" khi mà thời gian truy cập thông tin ngắn hơn. Đây là phần quan trọng quyết định tốc độ truy
cập của thiết bị. Ví dụ đơn giản là nếu bạn có con CPU chạy tốc độ 1.5Ghz trong khi đó hard disk
của bạn thuộc loại "rùa bò" thì dù CPU có lẹ đến đâu nó cũng đàng phải....chờ thôi!
Tính về tốc độ thì CPU bao giờ cũng lẹ nhất, sau đó là Cache, sau nữa là các loại RAM.

•

Interface: bạn nên xem cấu trúc bên ngoài của memory nó có phù hợp với (ăn khớp) các thiết bị
khác của bạn không. Ví dụ, nhiều loại RAM tren thị trường có số chân cắm và đặc tính khác nhau.
Để phù hợp cho motherboard của bạn, bạn nên xem xét motherboard trước khi mua memory.

Các loại memory
ROM (Read Only Memory)
Ðây là loại memory dùng trong các hãng sãn xuất là chủ yếu. Nó có đặc tính là thông tin lưu trữ trong ROM
không thể xoá được và không sửa được, thông tin sẽ được lưu trữ mãi mãi. Nhưng ngược lại ROM có bất
lợi là một khi đã cài đặt thông tin vào rồi thì ROM sẽ không còn tính đa dụng (xem như bị gắn "chết" vào
một nơi nào đó). Ví dụ điển hình là các con "chip" trên motherboard hay là BIOS ROM để vận hành khi máy
vi tính vừa khởi động.
PROM (Programmable ROM)
Mặc dù ROM nguyên thủy là không xoá/ghi được, nhưng do sự tiến bộ trong khoa học, các thế hệ sau của
ROM đã đa dụng hơn như PROM. Các hãng sản xuất có thể cài đặt lại ROM bằng cách ...
Memory-RAM - Mt s thut ng và k thut
System memory: khi ta nói đến "memory" thì có l hơi mơ h và khó hiu cho rt nhiu bn, nht là nhng
bn chưa có quen biết vi cu trúc máy tính nhiu. Thc ra t memory trong quá kh được din t như đại
din cho tt c "vùng nh" trong computer ngoi tr CPU. Ðó là trong quá kh khi mà vi tính chưa phát trin
mnh m, ch nếu dùng t memory mà đề cp trong nhng thế h máy tính hin nay thì danh t ny hoàn
toàn mù m và không chích xác di
n t các b phn trong máy vi tính na. Chúng ta có RAM, ROM,
DRAM, SRRAM, DDR SDRAM... Ð tránh s ln ln, tôi xin phép din t ngn gn v memory và các thut
ng liên quan để bn hiu rõ.
Memory: Memory đơn gin là mt thiết b nh nó có th ghi và cha thông tin. ROM, RAM, Cache, Hard
disk, Floppy disk, CD.... đều có th gi là memory c (vì nó vn lưu thông tin). Dù là loi memory nào bn
cũng nên để ý đến các tính cht sau đây:
Sc cha: thiết b có th cha được bao nhiêu? Ví d: CD cha được 650MB-700MB, Floppy disk
cha được 1.4MB, Cache cha được 256KB...
tc độ truy nhp: bn nên lưu ý đến tc độ vn truyn thông tin ca thiết b. Bn có memory loi
"chy l" khi mà thi gian truy cp thông tin ngn hơn. Đây là phn quan trng quyết định tc độ truy
cp ca thiết b. Ví d đơn gin là nếu bn có con CPU chy tc độ 1.5Ghz trong khi đó hard disk
ca bn thuc loi "rùa bò" thì dù CPU có l đến đâu nó c
ũng đàng phi....ch thôi!
Tính v tc độ thì CPU bao gi cũng l nht, sau đó là Cache, sau na là các loi RAM.
Interface: bn nên xem cu trúc bên ngoài ca memory nó có phù hp vi (ăn khp) các thiết b
khác ca bn không. Ví d, nhiu loi RAM tren th trường có s chân cm và đặc tính khác nhau.
Để phù hp cho motherboard ca bn, bn nên xem xét motherboard trước khi mua memory.
Các loi memory
ROM (Read Only Memory)
Ðây là loi memory dùng trong các hãng sãn xut là ch yếu. Nó có đặc tính là thông tin lưu tr trong ROM
không th xoá được và không sa được, thông tin s được lưu tr mãi mãi. Nhưng ngược li ROM có bt
li là mt khi đã cài đặt thông tin vào ri thì ROM s không còn tính đa dng (xem như b gn "chết" vào
mt nơi nào đó). Ví d đin hình là các con "chip" trên motherboard hay là BIOS ROM để vn hành khi máy
vi tính va khi động.
PROM (Programmable ROM)
Mc dù ROM nguyên thy là không xoá/ghi được, nhưng do s
tiến b trong khoa hc, các thế h sau ca
ROM đã đa dng hơn như PROM. Các hãng sn xut có th cài đặt li ROM bng cách dùng các loi dng
c đặc bit và đắt tin (kh năng người dùng bình thường không th vi ti được). Thông tin có th được
"cài" vào chip và nó s lưu li mãi trong chip. Mt đặc đim ln nht ca loi PROM là thông tin ch cài đặt
m
t ln mà thôi. CD có th được gi là PROM vì chúng ta có th copy thông tin vào nó (mt ln duy nht)
và không th nào xoá được.
EPROM (Erasable Programmable ROM)
Mt dng cao hơn PROM là EPROM, tc là ROM nhưng chúng ta có th xoá và viết li được. Dng "CD-
Erasable" là mt đin hình. EPROM khác PROM ch là thông tin có th được viết và xoá nhiu ln theo ý
người x dng, và phương pháp xoá là hardware (dùng tia hng ngoi xoá) cho nên khá là tn kém và
không phi ai cũng trang b được.
EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM)
Ðây là mt dng cao hơn EPROM, đặt đi
m khác bit duy nht so vi EPROM là có th ghi và xoá thông tin
li nhiu ln bng software thay vì hardware. Ví d đin hình cho loi EPROM ny là "CD-Rewritable" nếu
Memory-RAM - Một số thuật ngữ và kỹ thuật - Trang 2
Memory-RAM - Một số thuật ngữ và kỹ thuật - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Memory-RAM - Một số thuật ngữ và kỹ thuật 9 10 705