Ktl-icon-tai-lieu

Mẹo dùng autocad

Được đăng lên bởi Mán Khùng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Có thể bạn chưa biết khi dùng AutoCAD
*** Khi chọn đối tượng, đối tượng được chọn không hiện ra như nét đứt.
Cách khác phục: gõ lệnh Command: Highlight.
Dòng nhắc xuất hiện:
New value for HIGLIGHT <0>: cho một trong các giá trị sau:
0 không hiện nét đứt
1 có hiện nét đứt.
*** Khi không thực hiện được một lệnh.
Khi các bạn ra lệnh nhưng lệnh đó không thực hiện được, do người nào đó đã lập
trình nhúng vào làm thay đổi chức năng của lệnh hoặc cấm lệnh đó hoạt động.
+ Khắc phục nhanh:
Gõ lệnh có dấu . (dấu chấm) đằng trước. Ví dụ: nếu bạn gõ lệnhCommand: Line
(hoặc phím tắt là l) mà lệnh không thực hiện, bạn gõ .line, lệnh sẽ thực hiện ngay.
Cái này thường xảy ra với lệnh Print hay Ctrl + P mà ko được thì bạn dùng lệnh
.Print
*** Trim and Extend
Hai lệnh này có một số điều cơ bản nhưng khá thú vị, không biết mọi người đã biết
chưa?
- Khi dùng lệnh trim, chọn đối tượng chặt xong, đến lúc chọn đối tượng cần chặt,
nhấn phím Shift sẽ trở thành lệnh extend. và ngược lại. Thật ra, AutoCAD đã
hướng dẫn rất kỹ: Select object to trim or shift-select to extend nhưng không mấy
ai để ý.

- Dùng tham số f (fence) lúc dòng lệnh hỏi object to trim/extend sẽ chặt/duỗi được
nhiều đối tượng cùng một lúc.
- Ngoài phim F nếu muốn biết có những cách lựa chọn jì khác nữa thì thử ẩn lệnh
move , sau đó ấn một loạt kí tự cho lỗi , nó hiện ra hết
VD: move _ Enter
aaaaa_enter
/… kết quả hiện ra các cách lựa chọn
Trong trường hợp biên extend bị ngắn, đường cần extend phi ra ngoài biên có thể
tham số này cũng tiết kiệm được thời gian
Lệnh Trim cũng hoàn toàn tương tự, các bạn cũng có thể dùng tham số e để dùng
đường này cắt đường kia mặc dù chúng không giao nhau.
*** Mẹo chọn đối tượng
Bạn đang cần chọn một đối tượng nằm ở phía dưới một đối tượng khác, bạn làm
như thế nào? có một cách rất đơn giản: khi chọn bạn nhấn thêm ctr, pick 1 lần nếu
trúng rồi thì thôi, nếu chưa trúng thì pick thêm lần nữa nó sẽ chọn xoay vòng các
đối tượng nằm tại 1 vị trí cho đến lúc đối tượng bạn chọn là thì bạn nhấn phím
space (enter hoặc phải chuột).
Bạn đang bật một lúc nhiều lựa chọn osnap, vì thế khi bạn di chuột đến gần đối
tượng, thay vào bắt theo cách bạn mong muốn, AutoCAD lại chọn kiểu snap không
đúng? bạn chỉ cần nhấn phím tab chức năng osnap sẽ thay đổi xoay vòng cho đến
kiểu bạn muốn thì thôi.
*** Mẹo bắt trung điểm
Bạn muốn chỉ định một điểm là trung điểm của 2 điểm khác mà không có đối
tượng nào để bắt midpoint? bạn sẽ vẽ một line đi qua 2 điểm đó và chọn midpoint,
sau đó lại xóa line...

 !"#


 !"#$%#$&'()*""+,
(-./0
12./0
$%&'#
345"6/2-7/6896:;/2/<=
">? ;;@/A0BCD/25/*
E3
$2FG/H"6IJKL45%
FDK;G;-79459,M7@
;@6:N@" IO"@"EO;/68>45P
O"
( %)*+
;@2*,Q/RS4N6? +9-4LT6:/<4L
6U
V3P"9T/Q68D9/L?T/Q68WD9
KX!,M"Y; ;685&="9ZZ/<
6I["\X4]"",!V,6-@
/^_
Mẹo dùng autocad - Trang 2
Mẹo dùng autocad - Người đăng: Mán Khùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẹo dùng autocad 9 10 559