Ktl-icon-tai-lieu

Microprocessor System Design

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Microprocessor System Design
BÙI QUỐC BẢO
(buiquocbao@hcmut.edu.vn)

University of Technology 1

Outline

• Address decoding
• Chip select
• Memory configurations

University of Technology 2

MEMORY INTERFACE

D7 - D0

D7 - D0

A19 - A0

A19 - A0

Simplified
Drawing of
8088 Minimum
Mode

MEMORY
cs

MEMR

RD

MEMW

WR

When Memory is selected?

University of Technology 3

Minimum Mode

2 bytes or 1MB
D7 - D0

D7 - D0

A19 - A0

A19 - A0

Simplified
Drawing of
8088 Minimum
Mode

MEMORY

MEMR

RD

MEMW

WR

CS

University of Technology 4

What are the memory locations of a
1MB (220 bytes) Memory?

A19 to
A0
(HEX)

AAAA
1111
9876

AAAA
1111
5432

AAAA
1198
1000

AAAA
7654

AAAA
3210

00000

0000

0000

0000

0000

0000

FFFFF

1111

1111

1111

1111

1111

Example: 34FD0
0011 0100 11111 1101 0000
University of Technology 5

/ CS 0 = A15 + A14 + A13 + A12 + A11
/ CS1 = ( A15 + A14 + A13 + A12 + A11 )( A15 + A14 + A13 + A12 + A11 )

= A15 + A14 + ( A13 + A12 + A11 )( A13 + A12 + A11 )

University of Technology 55

A13

C (MSB)

Y0

A12

B

Y1

A

Y2

A11

/ CS 0 = Y 0

CS0
CS1

/ CS1 = Y1.Y2

Y3
Y4
/ CS1 = Y1.Y2

1
A15
A14

G

Y5

G2A

Y6

G2B

Y7

/ CS 0 = A15 + A14 + A13 + A12 + A11
/ CS1 = ( A15 + A14 + A13 + A12 + A11 )( A15 + A14 + A13 + A12 + A11 )
= A15 + A14 + ( A13 + A12 + A11 )( A13 + A12 + A11 )

University of Technology 56

...
University of Technology 1
Microprocessor System Design
BÙI QU C B O
(buiquocbao@hcmut.edu.vn)
Microprocessor System Design - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Microprocessor System Design - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Microprocessor System Design 9 10 946