Ktl-icon-tai-lieu

Microsoft Excel 2003

Được đăng lên bởi dangthu0189
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 5070 lần   |   Lượt tải: 5 lần
KHÁI QUÁT VỀ MICROSOFT EXCEL
I GIỚI THIỆU:
- MS_Excel là chương trình giúp ta tính toán trên bảng tính
với tốc độ cực nhanh do hãng Microsoft sản xuất.
- Hiện tại Excel được sử dụng rộng rãi trong môi trường
doanh nghiệp, nhằm phục vụ các công việc tính toán thông
dụng, bằng các công thức tính toán mà người sử dụng
(NSD) không cần phải xây dựng các chương trình.

2

KHÁI QUÁT VỀ MICROSOFT EXCEL
II.KHỞI ĐỘNG VÀ THOÁT
1/ Khởi động:
+ C1: StartProgramsMicrosoft Office Microsoft Office
Excel 2003
+ C2: Kích đúp chuột vào biểu tượng
(Microsoft Office
Excel 2003) trên mà hình Desktop.

3

KHÁI QUÁT VỀ MICROSOFT EXCEL
2/Thoát:
Cách 1: Chọn lệnh File  Exit
Cách 2: Kích chuột vào nút
(Close) trên thanh tiêu đề của
cửa sổ Excel
Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Alt + F4

- Nếu chọn:
+Yes: thoát và lưu tập tin
+ No: thoát và không lưu tập tin.
+ Cancel: huỷ bỏ thao tác vừa thực hiện.
4

KHÁI QUÁT VỀ MICROSOFT EXCEL
III. MÀN HÌNH GIAO DIỆN:

5

KHÁI QUÁT VỀ MICROSOFT EXCEL
III. MÀN HÌNH GIAO DIỆN:

- Thanh tiêu đề (Title bar)
- Thanh thực đơn (Menu bar)
- Thanh công cụ chuẩn (Standard)
- Thanh công cụ định dạng (Formatting)
- Thanh địa chỉ (Address)
- Thanh trạng thái (Status).
6

KHÁI QUÁT VỀ MICROSOFT EXCEL
III. MÀN HÌNH GIAO DIỆN(tt)

* Hiện / ẩn các thanh công cụ: chọn View →
Toolbars (thường hay sử dụng ba thanh công cụ
Standard, Formatting, Drawing…)
+ Thanh công thức( Formula ): bên trái thể hiện địa
chỉ ô, bên phải hiển thị dữ liệu trong ô. Dấu = được
chọn trước khi sử dụng công thức.
=

(Hiện hoặc ẩn thanh công thức:View →Formula Bar

7

KHÁI QUÁT VỀ MICROSOFT EXCEL

IV. Cấu trúc bảng tính Excel
Mỗi tập tin Excel có thể chứa nhiều bảng tính
được gọi là một Sheet (gồm 256 cột x 65536
dòng = 16777216 ô). Mỗi tập tin (book) có thể
chứa tối đa 255 Sheet. Khi mở mới một tập tin,
Excel sẽ có tên tập tin là Book1.xls và con trỏ
sẽ nằm ở bảng tính Sheet1
* Để quy định số Sheet hiển thị trong một bảng
tính: Tools→Options→General nhập số sheet
cần hiển thị trong khung Sheet in new
Workbook.


8

KHÁI QUÁT VỀ MICROSOFT EXCEL

IV. Cấu trúc bảng tính Excel (tt)
- Dòng (Row): Tiêu đề dòng được ký hiệu theo số thứ tự 1,
2, 3, …đến 65536
- Cột (Column): Tiêu đề cột được ký hiệu theo các chữ cái:
A, B, C... đến IV (tối đa 256 cột trên một bảng tính)
- Ô (Cell): Giao của hàng và cột. Ô được xác định bằng địa
chỉ ô, ký hiệu <cột><dòng>
Ví dụ: Ô C5 là ô tại vị trí cột C giao với dòng 5
- Khối ô: D5:D55

9

KHÁI QUÁT VỀ MICROSOFT EXCEL

IV. Cấu trúc bảng tính Excel (tt)
*Đổi...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Microsoft Excel 2003 - Người đăng: dangthu0189
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Microsoft Excel 2003 9 10 431