Ktl-icon-tai-lieu

MÔ HÌNH CLIENT SERVER

Được đăng lên bởi hoanguit1
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 
 
Mô  hình  client­server    là  một  mô  hình  nổi  tiếng  trong  mạng  máy  tính,  được  áp  dụng  rất 
rộng  rãi  và  là  mô  hình  của  mọi  trang  web  hiện  có.  Ý  tưởng  của  mô  hình  này  là  máy  con 
(đóng vài trò là máy khách) gửi một yêu cầu (request) để máy chủ (đóng vai trò người cung 
ứng dịch vụ), máy chủ sẽ xử lý và trả kết quả về cho máy khách. 
Một  mô  hình  ngược  lại  là  mô  hình  master­slaver,  trong đó máy chủ (đóng vai trò ông chủ) 
sẽ gửi dữ liệu đến máy con (đóng vai trò nô lệ) bất kể máy con có cần hay không. 
Mô hình Web client/server : 
Thuật  ngữ  server  được  dùng  cho  những  chương  trình  thi  hành  như  một  dịch  vụ  trên  toàn 
mạng.  Các  chương  trình  server  này chấp nhận tất cả các yêu cầu hợp lệ đến từ mọi nơi trên 
mạng,  sau  đó  nó  thi  hành  dịch  vụ  và  trả  kết  quả  về  máy  yêu  cầu.  Một  chương  trình  được 
coi  là  client  khi  nó  gửi  các yêu cầu tới máy có chương trình server và chờ đợi câu trả lời từ 
server.  Chương  trình  server  và  client  nói  chuyện  với  nhau  bằng các thông điệp (messages) 
thông qua một cổng truyền thông liên tác IPC (Interprocess Communication). 
Để  một  chương  trình  server  và  một  chương  trình  client  có  thể  giao  tiếp  được  với  nhau  thì 
giữa  chúng  phải  có  một  chuẩn  để  nói  chuyện,  chuẩn  này  được  gọi  là  giao  thức.  Nếu  một 
chương  trình  client  nào  đó  muốn  yêu  cầu  lấy  thông  tin  từ  server  thì nó phải tuân theo giao 
thức  mà  server đó đưa ra. Bản thân chúng ta khi cần xây dựng một mô hình client/server cụ 
thể  thì  ta  cũng  có  thể  tự  tạo  ra  một  giao  thức  riêng  nhưng  thường  chúng  ta  chỉ  làm  được 
điều  này  ở  tầng  ứng  dụng  của  mạng.  Với  sự  phát  triển  mạng  như  hiện  này thì có rất nhiều 

giao thức chuẩn trên mạng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển này. 
Các  giao  thức  chuẩn  (ở  tầng  mạng  và  vận  chuyển)  được  sử  dụng  rộng  rãi  nhất  hiện  nay 
như:  giao  thức  TCP/IP,  giao  thức  SNA  của  IBM,  OSI,  ISDN,  X.25  hoặc  giao  thức 
LAN­to­LAN  NetBIOS.  Một  máy  tính  chứa  chương  trình  server  được  coi  là  một  máy chủ 
hay  máy  phục  vụ  (server)  và  máy  chứa  chương trình client được coi là máy tớ (client). Mô 
hình  mạng  trên  đó  có  các  máy  chủ  và  máy  tớ  giao  tiếp với nhau theo 1 hoặc nhiều dịch vụ 
được gọi là  mô hình client/server​
. 
Thực  tế  thì  mô  hình  ​
client/server  là  sự  mở  rộng  tự  nhiên và tiện lợi cho việc truyền thông 
liên  tiến  tr...
hình clientserver một hình nổi tiếng trong mạng máy tính, được áp dụng rất  
rộng rãi hình của mọi trang web hiện có. Ý tưởng của hình này máy con
(đóng vài trò máy khách) gửi một yêu cầu (request) để máy chủ (đóng vai trò người cung
ứngdịchvụ),máychủsẽxửlývàtrảkếtquảvềchomáykhách.
Một hình ngược lại hình masterslaver, trong đó máy chủ (đóng vai trò ông chủ)  
sẽgửidữliệuđếnmáycon(đóngvaitrònôlệ)bấtkểmáyconcócầnhaykhông.
MôhìnhWebclient/server:
Thuật ngữ server được dùng cho những chương trình thi hành như một dịch vụ trên toàn
mạng. Các chương trình server này chấp nhận tất cả các yêu cầu hợp lệ đến từ mọi nơi trên  
mạng, sau đó thi hành dịch vụ trả kết quả về máy yêu cầu. Một chương trình được    
coi client khi gửi các yêu cầu tới máy chương trình server chờ đợi câu trả lời từ
server. Chương trình server client nói chuyện với nhau bằng các thông điệp (messages)
thôngquamộtcổngtruyềnthôngliêntácIPC(InterprocessCommunication).
Để một chương trình server một chương trình client thể giao tiếp được với nhau thì    
giữa chúng phải một chuẩn để nói chuyện, chuẩn này được gọi giao thức. Nếu một
chương trình client nào đó muốn yêu cầu lấy thông tin từ server thì phải tuân theo giao  
thức server đó đưa ra. Bản thân chúng ta khi cần xây dựng một hình client/server cụ    
thể thì ta cũng thể tự tạo ra một giao thức riêng nhưng thường chúng ta chỉ làm được
điều này tầng ứng dụng của mạng. Với sự phát triển mạng như hiện này thì rất nhiều
MÔ HÌNH CLIENT SERVER - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔ HÌNH CLIENT SERVER - Người đăng: hoanguit1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
MÔ HÌNH CLIENT SERVER 9 10 315