Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình công trình

Được đăng lên bởi tranquangtho11
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chl1dng
1
Mo
hinh
cong
trinh
du'Qc
geln
thong
tin
-/
M'e
hinh
cong
trlnh
Ou'<;fc
gan thong tin
(181M)
la
mQt
khuynh hl10ng
ma
thea d6
p'hu'dng
phap thie't ke dl/a tren nhung
55
li~u
thu'dng
g~p
tronQl
thl/c
te
cu~
mQt
dl/
an
lLr
giai
da~n
xSy
dljng ceng trinh den
giai
cla~n
v~n
himh ceng trinh.
Revit(o;
la
mQt
phan mem
co
nen
tan9 nham VaG
ml,Jc
tieu nhu'
v~y.
IMQc
tit~u
Sau
khi
ha~m
tat
chLidng nay,
bi;ln
se
c6
~he:
Hieu
dlf<;1c
phttdng phap
lu~n
eua
BIM.
.........
1
Mô hình công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình công trình - Người đăng: tranquangtho11
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Mô hình công trình 9 10 34