Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình điều khiển

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Kiên
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1684 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TR

NG
B

I H C BÁCH KHOA
KHOA I N

MÔN T

NG HÓA

Tr n ình Khôi Qu c
Email : tdkquoc@dng.vnn.vn

M CL C
Ph n m
u
1
Khái ni m ........................................................................................................................... 4
2
Các nguyên t c i u khi n t
ng .................................................................................... 5
2.1
Nguyên t c gi n nh .............................................................................................. 5
2.2
Nguyên t c i u khi n theo ch ng trình .................................................................. 5
3
Phân lo i h th ng KT .................................................................................................. 5
3.1
Phân lo i theo c i m c a tín hi u ra...................................................................... 5
3.2
Phân lo i theo s vòng kín ......................................................................................... 5
3.3
Phân lo i theo kh n ng quan sát tín hi u .................................................................. 6
3.4
Phân lo i theo mô t toán h c .................................................................................... 6
4
Biêu
i u khi n t
ng trong m t nhà máy ................................................................. 7
5
Phép bi n i Laplace ........................................................................................................ 7
Ch ng 1: MÔ T TOÁN H C C A CÁC PH N T VÀ C A H! TH"NG I#U KHI$N
T% &NG
1
Khái ni m chung ................................................................................................................ 9
2
Hàm truy n t ................................................................................................................... 9
2.1
nh ngh'a : ................................................................................................................ 9
2.2
Ph ng pháp tìm hàm truy n t ............................................................................... 9
2.3
M t s ví d( v cách tìm hàm truy n t ................................................................. 10
2.4
Hàm truy n t c a m t s thi t b i n hình .......................................................... 12
3
is s
kh i.............................................................................................................. 12
3.1
M c n i ti p.............................................................................................................. 12
3.2
M c song son...
T R N G I H C BÁCH KHOA
KHOA IN
B MÔN T NG HÓA







Trn ình Khôi Quc
Email : tdkquoc@dng.vnn.vn
Mô hình điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình điều khiển - Người đăng: Nguyễn Văn Kiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Mô hình điều khiển 9 10 634