Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình dữ liệu quan hệ

Được đăng lên bởi Thanh Hòa
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cơ sở dữ liệu
Chương 3. Mô hình dữ liệu
quan hệ

Chương 2. Mô hình dữ liệu
quan hệ
 Các





Mô hình dữ liệu quan hệ
Các khái niệm
Định nghĩa toán học của quan hệ
Đặc trưng của quan hệ

 Các




khái niệm về mô hình dữ liệu quan hệ:

ràng buộc toàn vẹn:

Ràng buộc miền giá trị
Ràng buộc toàn vẹn thực thể
Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu
2

Các khái niệm
Thuoäc tính :Chæ caùc loaïi thoâng tin moâ taû 1 loaïi
ñoái töôïng cuï theå naøo ñoù (coù theå laø tröøu töôïng)
Thuoäc tính ñöôïc phaân thaønh 2 loaïi : ñôn vaø keùp
- Neáu thuoäc tính coù kieåu döõ lieäu laø voâ höôùng thì
noù ñöôïc goïi laø thuoäc tính ñôn hoaëc thuoäc tính
nguyeân toá
- Neáu thuoäc tính coù kieåu döõ lieäu coù caáu truùc thì ta
noùi raèng noù laø thuoäc tính keùp
- Caùc thuoäc tính ñöôïc ñaëc tröng bôûi moät teân goïi,
kieåu giaù trò (Data Type) vaø mieàn giaù trò
(domain) cuûa chuùng
3

Các khái niệm (tt)
Mieàn giaù trò (Domain) cuûa thuoäc tính :
Laø taäp nhöõng giaù trò maø caùc döõ lieäu coù theå laáy
- Mieàn giaù trò (domain) cuûa thuoäc tính A ñöôïc kyù
hieäu laø MGT(A) hoaëc Dom(A)
ví duï : MGT(MAÕ_NV) : Soá nguyeân döông .
MGT(TTGÑ) ={“Ñoäc thaân”; “coù gia ñình”; “Ly dò”}
- Mieàn giaù trò cuûa moät thuoäc tính keùp baèng tích
Descartes caùc mieàn giaù trò thaønh phaàn.
Ví duï: MGT(Ngaøy_sinh) = MGT(ngaøy) x
MGT(thaùng ) x MGT(naêm)
4

Các khái niệm (tt)
- Mieàn giaù trò cuûa thuoäc tính coù theå coù giaù trò roãng
(Null). Tuøy ngöõ caûnh, giaù trò naøy coù theå mang yù nghóa
khoâng theå xaùc ñònh ñöôïc hoaëc coù 1 giaù trò nhöng taïi
thôøi ñieåm ñoù chöa xaùc ñònh ñöôïc
- Tích DESCARTES :
 Giả sử có hai tập hợp D1, D2 với D1 = {2, 4}, D2 =
{1, 3, 5}
 Tích Đề-các, D1×D2, là tập tất cả những cặp có thứ
tự, trong đó phần tử đầu tiên là một thành phần
của D1, phần tử thứ hai là một thành phần của D2
D1×D2 = {(2, 1), (2, 3), (2, 5), (4, 1), (4, 3), (4, 5)}
5

Các khái niệm (tt)
 Mô




hình dữ liệu quan hệ:

Được xây dựng dựa trên đối tượng cơ bản là các
quan hệ, các thuộc tính cùng với các ràng buộc
Được sử dụng để thể hiện dữ liệu thực

6

Các khái niệm (tt)
 Lược

đồ quan hệ laø taäp höõu haïn caùc thuoäc

tính. Ký hiệu R = {A1 , ... ,An },moãi thuoäc tính
Ai, vôùi i=1..n , coù mieàn giaù trò töông öùng laø
MGT(Ai).
VD: STUDENT(Name, SSN, HomePhone,
Address, OfficePhone, Age, GPA)

 Taân

töø :
Taân töø cuûa löôïc ñoà quan heä R , kyù hieäu || R ||,
duøng ñeå moâ taû ngöõ nghóa cuûa löôïc ñoà quan heä R
7

Các khái niệm (tt)
Ví duï:
- KHOA (Maõ_khoa, Teân_khoa...
Cơ sở dữ liệu
Chương 3. Mô hình dữ liệu
quan hệ
Mô hình dữ liệu quan hệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình dữ liệu quan hệ - Người đăng: Thanh Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Mô hình dữ liệu quan hệ 9 10 86