Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình hệ thống viễn thông

Được đăng lên bởi nguyennguyendc88
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mô hình hệ thống viễn thông

Mô hình hệ thống viễn thông
Bởi:
unknown

MÔ HÌNH HỆ THỐNG VIỄN THÔNG
MỤC TIÊU
Bài thí nghiệm này tìm hiểu phương pháp mô hình hóa một hệ thống thông tin đơn giản
như hình 4.1:

Hình 4.1 - Một mô hình truyền tin tiêu biểu

Chúng ta sẽ xử lý tín hiệu nguồn (mã hóa, kiểm soát lỗi, điều chế) và truyền qua một
kênh truyền có nhiễu sau đó khôi phục tín hiệu nhận được (giải điều chế, giải mã) và
xác định xác suất lỗi tín hiệu.
THAM KHẢO
[1]. The Mathworks Inc., Matlab User’s Guide – Communications Toolbox, 2003.
[2]. Nguyễn Hữu Tình - Lê Tấn Hùng - Phạm Thị Ngọc Yến - Nguyễn Thị Lan Hương,
Cơ sở Matlab & ứng dụng, NXB KH và Kỹ thuật, 1999.
[3]. 

1/7

Mô hình hệ thống viễn thông

THỰC HÀNH
Để có thể thực tập tốt bài thí nghiệm, sinh viên cần có kiến thức về Xử lý số tín hiệu
(Digital Signal Processing), Truyền dữ liệu (Data transmittion) và Cơ sở Viễn thông.
Do đó, bài thí nghiệm này không bắt buộc đối với sinh viên chuyên ngành Tin học (nếu
có) và sinh viên Điện tử hướng ĐKTĐ. Trong trường hợp đó, sinh viên có thể chọn bài
5 hoặc bài 7 để thực tập.
Xây dựng mô hình hệ thống thông tin nói chung là một việc rất lớn, với nhiều vấn đề
cần giải quyết. Do đó trong phạm vi bài thí nghiệm này chúng ta chỉ có thể khảo sát một
số khâu trong tổng thể của một hệ thống truyền thông.
Hệ thống thông tin liên tục (Analog Communications)
Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các phương pháp điều chế và giải điều chế tín hiệu
liên tục (Analog Modulation and Demodulation).
1. Điều chế biên độ sóng mang bị nén hai băng cạnh (Double-Sideband Suppressed
Carrier Amplitude Modulation – DSB-SC): Phương pháp điều chế này dựa theo công
thức sau:
y(t) = m(t)cos(2πfct+ϕc)
Trong đó: m(t) là tín hiệu hạ tần (thông tin) dùng để điều chế sóng mang tần số cao c(t)
= cos(2πfct+ϕc) để thu được tín hiệu điều chế y(t).

Hình 4.2 – Nguyên tắc điều chế biên độ

Ta có thể thực hiện phương pháp điều chế này trong Matlab như sau (sinh viên nên ghi
trong file .m để thuận tiện cho việc sử dụng lại ở các câu sau):
>>Fc=10; % tần số sóng mang [Hz]
>>Fs=60; % tần số lấy mẫu để mô phỏng
>>Fm=1; % tần số tín hiệu hạ tần
>>t=[0:1/Fs:3]; % time window

2/7

Mô hình hệ thống viễn thông

>>c=cos(2*pi*Fc*t); % tín hiệu sóng mang
>>m=sin(2*pi*Fm*t); % tin hiệu hạ tần 1Hz
>>subplot(311), plot(t,m) % vẽ tín hiệu hạ tần
>>subplot(312), plot(t,c) % vẽ sóng mang
>>y=m.*c; % điều chế
>>subplot(312), plot(t,y) % vẽ tín hiệu điều ch...
Mô hình hệ thống viễn thông
Bởi:
unknown
MÔ HÌNH HỆ THỐNG VIỄN THÔNG
MỤC TIÊU
Bài thí nghiệm này tìm hiểu phương pháp mô hình hóa một hệ thống thông tin đơn giản
như hình 4.1:
Hình 4.1 - Một mô hình truyền tin tiêu biểu
Chúng ta sẽ xử tín hiệu nguồn (mã hóa, kiểm soát lỗi, điều chế) truyền qua một
kênh truyền nhiễu sau đó khôi phục tín hiệu nhận được (giải điều chế, giải mã)
xác định xác suất lỗi tín hiệu.
THAM KHẢO
[1]. The Mathworks Inc., Matlab User’s Guide – Communications Toolbox, 2003.
[2]. Nguyễn Hữu Tình - Lê Tấn Hùng - Phạm Thị Ngọc Yến - Nguyễn Thị Lan Hương,
Cơ sở Matlab & ứng dụng, NXB KH và Kỹ thuật, 1999.
[3]. http://murray.newcastle.edu.au/uers/staff/eemf/ELEC352/notes.htm
Mô hình hệ thống viễn thông
1/7
Mô hình hệ thống viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình hệ thống viễn thông - Người đăng: nguyennguyendc88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mô hình hệ thống viễn thông 9 10 38