Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình kết nối cơ sở dữ liệu ADO.net

Được đăng lên bởi Danh Nguyễn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔ HÌNH KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU ADO.NET
I. Giới thiệu về ADO.NET

- ADO.NET là một trong các lớp nằm trong bộ thư viện lớp cơ sở của NET
-

-

-

Framework để cho phép các ứng dụng Windows(như c#, VB.net) hay các ứng
dụng Web(như ASP.Net) thao tác dễ dàng với các nguồn dữ liệu.
Mục tiêu chính của ADO.NET là:
o Cung cấp các lớp để thao tác dữ liệu trong cả hai môi trường là phi kết nối
(Disconnected data) và kết nối (Connected data).
o Tích hợp chặt chẽ với XML (Extensible Markup Language)
o Tương tác với nhiều nguồn dữ liệu thông qua mô tả chung
o Tối ưu truy cập nguồn dữ liệu (OLE DB & SQL server)
o Làm việc trên môi trường Internet
Các lớp của ADO.NET được đặt trong Namespase là System.Data
ADO.NET bao gồm 2 provider để thao tác với các cơ sở dữ liệu là OLEDB
provider (nằm trong System.Data.OLEDB) dùng để truy xuất đến bất kỳ CSDL
có hỗ trợ OLEDB; SQL Provider dữ liệu (nằm trong System.Data.SQLClient)
chuyên dùng để truy xuất đến CSDL SQL Server (Không qua OLE DB nên nhanh
hơn).
Vị trí ADO.NET trong kiến trúc của .NET Framework

ASP.NET

Windows Forms

Class Framework
Drawing

XML

Data
Data

ADO.NET

Comman language Runtime
System Services

Vị trí của ADO.NET trong kiến trúc của .Net Framework
Từ kiến trúc ta tây rằng ADO.NET là một phần nội tại của .NET Framework, do vậy
nó có thể được sử dụng trong tất cả các ngôn ngữ hộ trợ .NET như C#, VB.Net… mà
không có sự khác biệt nào (Tức là các chức năng cũng như cách sử dụng hoàn toàn
giống nhau).

- ADO.NET được thiết kế để kết nối với cả dữ liệu phi kết nối trong môi trường đa
tầng (Multi – Tier). Nó sử dụng XML để trao đổi dữ liệu phi kết nối do vậy dễ
dàng khi giao tiếp giữa các ứng dụng không phải trên nền Windows.
- ADO.NET hỗ trợ hoàn toàn XML, nghĩa là chúng ta có thể nạp dữ liệu từ một tệp
XML và thao tác như một CSDL, sau đó cũng có thể lưu kết quả ngược trở lại tệp
XML do vậy có thể đi qua FireWall một cách dễ dàng.
1. Các thành phần chính của ADO.NET
1.
Connection
2.
Command
3.
Datareader
4.
DataAdapter
5.
DataSet
DataSet

Data Related Components

DataReader
Managed Provider Compnent

Command

Command

Connection

Connection

DataAdapter
DataStore

Data
Các tầng kiến trúc của ADO.NET

2.1. Connection
 Chức năng: Là đối tượng có nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ kết nối đến CSDL
để các đối tượng như Command thao tác với CSDL thông qua Connection
này.
 Khai báo ()
using System.Data.OleDb;
public partial class Form1 : Form
{
String str=("Provider = SQLOLEDB.1 ; Data source =
KCNTT-386D64051; Initial Catal...
MÔ HÌNH KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU ADO.NET
I. Giới thiệu về ADO.NET
- ADO.NET một trong các lớp nằm trong bộ t viện lớp cơ sở của NET
Framework để cho phép các ứng dụng Windows(như c#, VB.net) hay các ứng
dụng Web(như ASP.Net) thao tác dễ dàng với các nguồn dữ liệu.
- Mục tiêu chính của ADO.NET là:
o Cung cấp các lớp để thao tác dữ liệu trong cả hai môi trường là phi kết nối
(Disconnected data) và kết nối (Connected data).
o Tích hợp chặt chẽ với XML (Extensible Markup Language)
o Tương tác với nhiều nguồn dữ liệu thông qua mô tả chung
o Tối ưu truy cập nguồn dữ liệu (OLE DB & SQL server)
o Làm việc trên môi trường Internet
- Các lớp của ADO.NET được đặt trong Namespase là System.Data
- ADO.NET bao gồm 2 provider để thao c với các sở d liệu OLEDB
provider (nằm trong System.Data.OLEDB) dùng để truy xuất đến bất kỳ CSDL
hỗ trợ OLEDB; SQL Provider d liệu (nằm trong System.Data.SQLClient)
chuyên dùng để truy xuất đến CSDL SQL Server (Kng qua OLE DB nên nhanh
hơn).
- Vị trí ADO.NET trong kiến trúc của .NET Framework
Từ kiến trúc ta tây rằng ADO.NET một phần nội tại của .NET Framework, do vậy
có thể được sử dụng trong tất cả các ngôn ngữ hộ trợ .NET như C#, VB.Net… mà
không sự khác biệt nào (Tức các chức năng cũng như cách sử dụng hoàn toàn
giống nhau).
ASP.NET Windows Forms
Drawing XML
Data
Data
Comman language Runtime
System Services
ADO.NET
Class Framework
Vị trí của ADO.NET trong kiến trúc của .Net Framework
Mô hình kết nối cơ sở dữ liệu ADO.net - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình kết nối cơ sở dữ liệu ADO.net - Người đăng: Danh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Mô hình kết nối cơ sở dữ liệu ADO.net 9 10 403