Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình mạng OSI & TCPIP

Được đăng lên bởi Windy Cool
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 919 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 03
Mô hình OSI và TCP/IP
MẠNG MÁY TÍNH
Tháng 09/2013

Nội dung
1.
2.
3.
4.

Giới thiệu
Mô hình OSI
Mô hình TCP/IP
Đóng gói dữ liệu

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh

2

Giới thiệu - 1
Chào, Tôi
tên A

Hi, My
name’s B

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh

3

Giới thiệu - 2

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh

4

Giới thiệu - 3

Network

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh

5

Giới thiệu - 4

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh

6

Giới thiệu - 5
Xem mạng như là 1 chồng các lớp (layer)
Lớp N cung cấp các dịch vụ cho lớp N+1
Mỗi lớp trao đổi với nhau theo 1 giao thức
Ưu điểm:
 Mỗi lớp có 1 chức năng riêng, lớp N sử dụng dịch vụ do
lớp N-1 cung cấp
 Giảm độ phức tạp khi xử lý dữ liệu
 Dễ quản lý
 Dễ mở rộng, dễ phát triển
 Đơn giản

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh

7

Giới thiệu - 5
SNA

Cần có 1 mô hình chung

ARPANET

GiẢI QUYẾT??

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh

DECNET

8

Nội dung
1.
2.
3.
4.

Giới thiệu
Mô hình OSI
Mô hình TCP/IP
Đóng gói dữ liệu

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh

9

OSI Model - 1
Mô hình OSI (Open Systems Interconnection):
 do tổ chức ISO (International Organization for
Standardization) đề xuất từ 1977
 công bố lần đầu vào 1984
 Là khung sườn biểu diễn cách thông tin di chuyển
trên mạng như thế nào

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh

10

OSI Model - 2
Application
(Upper) Layers

7

Application

Tầng ứng dụng

Presentation

Tầng trình bày

Session
Transport
Network

1

Tầng phiên
Tầng vận chuyển
Tầng mạng

Data link

Data Flow
Tầng liên (Lower)
kết Layers

Physical

Tầng vật lý

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh

11

Osi - 2
A

Computer Network

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh

B

12

OSI Model - 4

Application Cung cấp các dịch vụ mạng
Presentation Cách biểu diễn dữ liệu
Session

Quản lý các phiên của ứng dụng

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh

13

OSI Model - 5

Transport Truyền dữ liệu end-to-end

Network

Truyền dữ liệu host-host

Data link Truyền dữ liệu link-link
Physical

Truyền dữ liệu nhị phân

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh

14

Nội dung
1.
2.
3.
4.

Giới ...
Chương 03
hình OSI và TCP/IP
MẠNG MÁY TÍNH
Tháng 09/2013
Mô hình mạng OSI & TCPIP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình mạng OSI & TCPIP - Người đăng: Windy Cool
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Mô hình mạng OSI & TCPIP 9 10 700