Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình Markov ẩn

Được đăng lên bởi Hatintvbd Hatintvbd
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời Mở Đầu
Nhận dạng là bài toán xuất hiện cách đây khá lâu và vẫn luôn thu
hút được nhiều sự quan tâm, nghiên cứu. Đặc biệt là trong vài thập niên gần
đây, do sự thúc đẩy của quá trình tin học hoá trong mọi lĩnh vực, bài toán nhận
dạng không còn dừng lại ở mức độ nghiên cứu nữa mà nó trở thành một lĩnh
vực để áp dụng vào thực tế. Các bài toán nhận dạng đang được ứng dụng
trong thực tế hiện nay tập trung vào nhận dạng mẫu, nhận dạng tiếng nói và
nhận dạng chữ. Trong số này, nhận dạng chữ là bài toán được quan tâm rất
nhiều và cũng đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. Các ứng dụng có ý nghĩa
thực tế lớn có thể kể đến như: nhận dạng chữ in dùng trong quá trình sao lưu
sách báo trong thư viện, nhận dạng chữ viết tay dùng trong việc phân loại thư
ở bưu điện, thanh toán tiền trong nhà băng và lập thư viện sách cho người mù
(ứng dụng này có nghĩa: scan sách bình thường, sau đó cho máy tính nhận dạng
và trả về dạng tài liệu mà người mù có thể đọc được).
Xuất phát từ yêu cầu thực tế, đang rất cần có nhưng nghiên cứu về vấn đề
này. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài nhận dạng ký tự viết tay làm đồ án tốt
nghiệp với mong muốn phần nào áp dụng vào bài toán thực tế.
Bài toán đã đặt ra phải giải quyết được những yêu cầu sau:
 Nhận dạng được các ký tự từ ảnh đầu vào
 Trích chọn được các đặc trưng của ảnh
 Tiến hành nhận dạng với thuật toán Markov ẩn

Với nhưng yêu cầu đã đặt ra ở trên, cấu trúc của khóa luận sẽ bao gồm
những nội dung sau đây:
 Chương 1: Giới thiệu đề tài

Giới thiệu về bài toán nhận dạng chữ viết tay, tình hình
nghiên cứu trong và ngoài nước, quy trình chung để giải quyết bài
toán và các phương pháp điển hình trong việc huấn luyện nhận
dạng, phạm vi của đề tài.
 Chương 2: Cơ sở lý thuyết về tiền xử lý ảnh ký tự và trích chọn

đặc trưng
50

Trình bày lý thuyết về lọc nhiễu, nhị phân hóa, chuẩn hóa
kích thước, trích chọn đặc trưng ảnh ký tự.
 Chương 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MARKOV ẨN

Trình bày các khái niệm cơ bản, thuật toán của mô hình
Markov
 Chương 4: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MARKOV ẨN TRONG

NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY
Giới thiệu về thuật toán nhận dạng. Các bước cài đặt thuật
toán. Những khó khăn và giải pháp khắc phục.
 Chương 5: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT

QUẢ
Trình bày môi trường cài đặt, giao diện chương trình, một số
class chính của chương trình. Đánh giá kết quả và đưa ra hướng
phát triển trong tương lại.
 Phụ lục: Danh mục hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo.

Đồ án này không tránh khỏi sự thiếu sót do hạn chế về thời
gian cũng như k...

Nhận dạng bài toán xuất hiện cách đây khá lâu vẫn luôn thu
hút được nhiều sự quan tâm, nghiên cứu. Đặc biệt trong vài thập niên gần
đây, do sự thúc đẩy của quá trình tin học hoá trong mọi lĩnh vực, bài toán nhận
dạng không n dừng lại mức độ nghiên cứu nữa trở thành một lĩnh
vực để áp dụng vào thực tế. Các bài toán nhận dạng đang được ứng dụng
trong thực tế hiện nay tập trung vào nhận dạng mẫu, nhận dạng tiếng nói
nhận dạng chữ. Trong s này, nhận dạng chữ là i toán được quan tâm rất
nhiều cũng đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. Các ứng dụng ý nghĩa
thực tế lớn thể kể đến như: nhận dạng chữ in dùng trong quá trình sao lưu
sách báo trong thư viện, nhận dạng chữ viết tay dùng trong việc phân loại thư
u điện, thanh toán tiền trong nhà băng lập thư viện sách cho người
(ứng dụng này có nghĩa: scan sách bình thường, sau đó cho máy tính nhận dạng
và trả về dạng tài liệu mà người mù có thể đọc được).
Xuất phát từ yêu cầu thực tế, đang rất cần nhưng nghiên cứu về vấn đề
này. Chính vậy i đã chọn đề tài nhận dạng tự viết tay làm đồ án tốt
nghiệp với mong muốn phần nào áp dụng vào bài toán thực tế.
Bài toán đã đặt ra phải giải quyết được những yêu cầu sau:
Nhận dạng được các ký tự từ ảnh đầu vào
Trích chọn được các đặc trưng của ảnh
Tiến hành nhận dạng với thuật toán Markov ẩn
Với nhưng yêu cầu đã đặt ra trên, cấu trúc của khóa luận sẽ bao gồm
những nội dung sau đây:
 
Giới thiệu về bài toán nhận dạng chữ viết tay, tình nh
nghiên cứu trong ngoài nước, quy trình chung để giải quyết i
toán các phương pháp điển hình trong việc huấn luyện nhận
dạng, phạm vi của đề tài.
 !"#$%&''(
)'%
50
Mô hình Markov ẩn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình Markov ẩn - Người đăng: Hatintvbd Hatintvbd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Mô hình Markov ẩn 9 10 302