Ktl-icon-tai-lieu

mô hình markov

Được đăng lên bởi anhuni1006
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 635 lần   |   Lượt tải: 0 lần
•
•
•
•
•

Thành viên nhóm - Lớp KHMT_K20
1011019 - Phan Thị Hằng
1011025 - Trần Quang Huy
1011051 - Huỳnh Diệp Tân (Nhóm trưởng)
1011059 - Phan Tấn Toàn
1011065 - Trần Phước Tuấn

Phân công việc
Thành viên
Trần Quang Huy

Trần Phước Tuấn

Huỳnh Diệp Tân

Phan Tấn Toàn

Phan Thị Hằng

Slides & Báo cáo
9.1,9.2
Markov Models
Hidden Markov
Models

9.3
Three Fundamental
Questions for HMMs

9.4, 9.5
Implementation,
Properties, and
Variants
Further Reading

Cá nhân

Thảo luận nhóm

Mỗi cá
nhận tự
đọc toàn
bộ nội
dung của
chương 9
về mô
hình
markov

Thống nhất cách hiểu các
vấn đề sau:
- Mô hình Markov
- Mô hình Markov ẩn
- Ba vấn để của HMMs
+ Tính xác suất sinh ra
chuỗi quan sát O của mô
hình µ: P(O|µ)
+ Xác định dãy chuyển
trạng thái X cho xác suất
sinh chuỗi quan sát O
lớn nhất (optimal path)
+ Tìm mô hình khớp với
dãy quan sát nhất (Tìm
tham số cho mô hình)
- Một số vấn đề khác liên
quán đến HMMs

Nội dung
 Giới thiệu
 Mô hình Markov
 Mô hình Markov ẩn (HMMs)

 Ba bài toán cơ bản của HMMs
 Implementation, Properties, and Variants, Further

Reading

Giới thiệu
 Hidden Markov Models (HMMs) – Mô hình

markov ẩn có nền tản của mô hình thống kê được
sử dụng trong hệ thống nhận dạng dọng nói hiện
đại.
 Các biến thể của HMMs được sử dụng rộng rãi và
thường được coi là thành công nhất.

Giới thiệu
• Nhận dạng tiếng nói.

• Nhận dạng chữ viết tay.
• Xử lý ngôn ngữ thống kê.
• Dịch máy.
• Tin sinh học:
– Khớp xấp xỉ nhiều chuỗi.
– Tìm kiếm tương tự.

– …

Giới thiệu
 Chương HMMs được đặt ở phần đầu của phần

“Grammar” của sách vì nó làm việc trên thứ tự của các
từ trong câu là một khởi đầu để hiểu về cú pháp của
câu.
 Trong chương này tác giả trình bày
 Nền tản lý thuyết của HMMs,
 Liên hệ với những ứng dụng của chúng
 Tổng kết một vài gợi ý mở rộng HMMs và các kỹ thuật

triển khai thực tế.

Mô hình Markov
 Giả sử ta cần dự đoán ngày mai số sách trong thư viện

là bao nhiêu, như vậy ta chỉ quan tâm đến số sách hiện
tại chứ không quan tâm đến số sách có trong ngày hôm
qua hay tuần trước, năm trước, …
 Trong bài toán trên ta thấy: ta cần dự đoán trạng thái

tương lai dựa vào thông tin ở trạng thái hiện tại mà
không cần đến thông tin của quá khứ.

Mô hình Markov
 Định nghĩa: Cho µ=(S, A, Π) gọi X = (X1, X2, …, XT) là

một dãy các biến ngẫu nhiên với giá trị nằm trong tập
S={s1, s2, s3, …, sN} - tập không gian trạng thái, thỏa các
tính chất sau:
P(Xt+1=sk | X1, X2, …, Xt) = P(Xt+1=sk | Xt)
2. Xác xuất chuyển trạng thái độc lập với thời gian
3. Xác su...
Thành viên nhóm - Lớp KHMT_K20
1011019 - Phan Thị Hằng
1011025 - Trần Quang Huy
1011051 - Huỳnh Diệp Tân (Nhóm trưởng)
1011059 - Phan Tấn Toàn
1011065 - Trần Phước Tuấn
mô hình markov - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mô hình markov - Người đăng: anhuni1006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
mô hình markov 9 10 744