Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình osi

Được đăng lên bởi Ảo Giác
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TỔNG QUAN VỀ MÔ
HÌNH OSI

Nội Dung
Giới thiệu về mô hình OSI
 Khái niệm
 Các quy tắc
Mô hình tham chiếu OSI
 Giới thiệu chi tiết 7 tầng của mô hình OSI
 Quá trình xử lý và vận chuyển của một gói dữ
liệu
Mô hình tham chiếu TCP/IP
 Khái niệm
 Giới thiệu chi tiết 4 tầng của mô hình TCP/IP
So sánh mô hình OSI với mô hình TCP/IP

Mô Hình Tham Chiếu OSI
Khái niệm:
 Mô hình OSI (Open System Interconnection)
 Được tổ chức quốc tế ISO (International
Standardization Organization) đề xuất vào
1977 và công bố lần đầu vào 1984
 Mô hình OSI là 1 khuôn mẫu giúp chúng ta
hiểu được dữ liệu di chuyển trên mạng như thế
nào, các chức năng mạng diễn ra tại mỗi lớp

Mô Hình Tham Chiếu OSI
Mô hình OSI định nghĩa các quy tắc sau:
 Cách thức các thiết bị giao tiếp và truyền
thông với nhau
 Các phương pháp để các thiết bị trên mạng khi
nào thì được truyền dữ liệu, khi nào thì không
 Các phương pháp để đảm bảo truyền đúng dữ
liệu và đúng bên nhận
 Cách thức vận tải, truyền, sắp xếp và kết nối
với nhau

Mô Hình Tham Chiếu OSI

 Cách thức đảm bảo các thiết bị mạng duy trì
tốc độ truyền dữ liệu thích hợp
 Tín hiệu dùng để trình bày dữ liệu trên phương
tiện truyền dẫn
 Loại tín hiệu được dùng

Mô Hình Tham Chiếu OSI

Mô Hình Tham Chiếu OSI
Mô hình OSI

Application
Tầng ứng dụng (Application)
 Quy định giao diện giữa người sử dụng và môi
trường OSI
 Cung cấp các phương tiện cho người sử dụng
truy cập
 Các ứng dụng được cung cấp như các chương
trình xử lý kí tự, bảng biểu, thư tín…
 Lớp này đưa ra các giao thức: HTTP, FTP,
SMTP, POP3, Telnet

Presentation
Tầng trình bày (Presentation)
 Có nhiệm vụ phân phát và định dạng dữ liệu
cho tầng ứng dụng để dữ liệu tiếp tục xử lý
hoặc hiển thị
 Chuyển đổi các thông tin từ cú pháp người sử
dụng sang cú pháp phù hợp để truyền dữ liệu
 Lớp này sẽ định dạng dữ liệu từ lớp 7 đưa
xuống rồi gửi đi đảm bảo sao cho bên thu có
thể đọc được dữ liệu của bên phát

Presentation
Tầng trình bày (Presentation)
 Ngoài ra lớp này có thể nén dữ liệu truyền và
mã hóa chúng trước khi truyền để bảo mật
 Các chuẩn định dạng dữ liệu của lớp 6 là GIF,
JPEG, MP3, MPEG …

Session
Tầng Giao Dịch (Session)
 Có chức năng thiết lập, quản lý, và duy trì
phiên thông tin giao dịch giữa hai hệ thống
 Giải quyết những vấn đề về đồng bộ hóa, đảm
bảo rằng không ai thấy các phiên bản không
nhất quán của dữ liệu
 Các giao thức trong lớp 5 sử dụng là: NFS
(Network File System), X- Window System,
ASP

Transport
Tầng vận chuyển (Transport)
 Tầng này x...
TNG QUAN V
HÌNH OSI
Mô hình osi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình osi - Người đăng: Ảo Giác
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Mô hình osi 9 10 322