Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình thực thể liên kết (Entity-Relationship - ER)

Được đăng lên bởi inter1989champion
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3816 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2

Mô hình
thực thể liên kết
(Entity-Relationship - ER)

Nội dung trình bày
Quá trình thiết kế và cài đặt CSDL.
Mô hình ER.
Mô hình ER mở rộng.
Các vấn đề về thiết kế mức khái niệm.

Mô hình thực thể liên kết

1

Quá trình thiết kế và cài đặt CSDL (1)
Thiết kế cấu trúc logic và vật lý của CSDL.
Mục đích thiết kế
• Thỏa mãn các yêu cầu thông tin của người dùng và ứng dụng.
• Cung cấp cấu trúc tự nhiên và dễ hiểu của thông tin.
• Hổ trợ các đòi hỏi về khả năng xử lý và tính hiệu quả.

6 giai đoạn của quá trình thiết kế và cài đặt
Thu thập và phân tích
các yêu cầu

Thiết kế
mức khái niệm

Chuyển đổi mô hình dữ liệu
(Thiết kế mức logic)

Thiết kế
mức vật lý

Lựa chọn
HQT CSDL

Cài đặt và tinh chỉnh
hệ CSDL

Quá trình thiết kế và cài đặt CSDL (2)
Nội dung và cấu trúc của dữ liệu

Ứng dụng CSDL

Gđ 1:

Yêu cầu dữ liệu

Yêu cầu xử lý

Gđ 2:

Thiết kế lược đồ khái niệm
(Độc lập HQT CSDL)

Thiết kế ứng dụng
(Độc lập HQT CSDL)

Gđ 3:
Gđ 4:

Thiết kế lược đồ logic
(Phụ thuộc HQT CSDL)

Gđ 5:

Thiết kế lược đồ trong
(Phụ thuộc HQT CSDL)

Gđ 6:

Câu lệnh DDL - SDL

Mô hình thực thể liên kết

Cài đặt ứng dụng

2

Mô hình ER
Ý nghĩa
• Dùng để thiết kế CSDL mức khái niệm.
• Trừu tượng hóa cấu trúc của CSDL.

Nội dung chi tiết
•
•
•
•
•

Phát biểu bài toán.
Thực thể, thuộc tính.
Liên kết.
Thực thể yếu.
Lược đồ ER.

Bài toán (1)
Xét phân tích yêu cầu của 1 công ty
• Công ty có nhiều phòng ban
- 1 phòng có duy nhất một tên, một mã số và một
trưởng phòng.
- 1 phòng có thể có nhiều trụ sở làm việc khác nhau.
- Cần lưu lại thời điểm trưởng phòng nhậm chức.

• Công ty thực hiện nhiều dự án
- 1 dự án có duy nhất một tên, một mã số và một địa
điểm triển khai.
- 1 phòng có thể giám sát nhiều dự án.

• Công ty có nhiều nhân viên

Mô hình thực thể liên kết

3

Bài toán (2)
- 1 nhân viên có duy nhất một mã số, địa chỉ, mức
lương, giới tính, ngày sinh và nhiều sở thích.
- 1 nhân viên chỉ được làm việc trong một phòng.
- 1 nhân viên có thể tham gia nhiều dự án.

• 1 nhân viên có nhiều thân nhân
- 1 thân nhân có tên, giới tính, ngày sinh và mối quan
hệ với nhân viên.

• Yêu cầu
- Muốn lưu số giờ tham gia dự án của 1 nhân viên
trong 1 tuần.
- Muốn lưu người trưởng phòng của 1 nhân viên.

Xây dựng mô hình dữ liệu biểu diễn công ty.

Thực thể, thuộc tính (1)
Thực thể (Entity)
• Đối tượng hoặc khái niệm trong thế giới thực.
- Nhân viên “Nguyễn Văn A”, dự án “X”.

• Có nhiều thuộc tính.

Thuộc tính (Attribute)
• Tính chất dùng để mô tả thực thể.
- Tên của một phòng, giới tính của mộ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình thực thể liên kết (Entity-Relationship - ER) - Người đăng: inter1989champion
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Mô hình thực thể liên kết (Entity-Relationship - ER) 9 10 527