Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình use case

Được đăng lên bởi khoa-le1
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3613 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CQ – HK1 – 2k7 – 2k8

Đồ án môn Quản Lý Cấu Hình Phần Mềm
Nhóm No One More

Mô hình Usecase HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN
Version 1.0

Sinh viên thực hiện:
•
•
•
•
•

0512014 – Đặng Khương Duy
0512015 – Lê Quang Dương
0512032 – Trần Bình Nguyên (Team Leader)
0512056 – Vũ Thế Tài
0612417 – Lê Thị Thanh Thảo

Tên đề tài
Mô hình Usecase

Phiên bản: x.y
Ngày: dd/mm/yyyy

Bảng ghi nhận thay đổi tài liệu
Ngày

Phiên bản

dd/mm/yyyy

1.0

FIT-HCMUS

Mô tả
……………………………………

Tác giả
DKDuy

Trang 1

Tên đề tài
Mô hình Usecase

Phiên bản: x.y
Ngày: dd/mm/yyyy

Mục lục
1. Sơ đồ Use-case

3

2. Danh sách các Actor

3

3. Danh sách các Use-case

3

4. Đặc tả Use-case
4.1 “LapTheDocGia”
4.2 “TiepNhanSachMoi”
4.3 “ChoMuonSach”
4.4 “NhanTraSach”
4.5 “LapPhieuPhat”
4.6 “GhiNhanMatSach”
4.7 “ThanhLySach”
4.8 “TiepNhanNhanVien”
4.9 “ThongKeMuonSach”
4.10 “ThongKeNoTienPhat”
4.11 “TXS BangCap”
4.12 “TXS BangThamSo”
4.13 “TXS BoPhan”
4.14 “TXS ChucVu”
4.15 “TXS LoaiDocGia”

FIT-HCMUS

4
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16

Trang 2

Tên đề tài
Mô hình Usecase
1.

Phiên bản: x.y
Ngày: dd/mm/yyyy

Sơ đồ Use-case

Anh/Chị hãy trình bày hình vẽ sơ đồ Use-case trong phần này

LapTheDocGia

TiepNhanNhanVien
ThongKeMuonSach

TiepNhanSachMoi

ChoMuonSach
ThongKeNoTienPhat

NhanTraSach
Them/Xoa/Sua BangCap

NhanVien
LapPhieuPhat

QuanLy
T/X/S BangThamSo

GhiNhanMatSach
TXS BoPhan
ThanhLySach
TXS ChucVu
TXS LoaiDocGia

2.

TXS TheLoaiSach

Danh sách các Actor

STT
1
2

Tên Actor
NhanVien
QuanLy

3.

Danh sách các Use-case

STT
1

Tên Use-case
LapTheDocGia

FIT-HCMUS

Ý nghĩa/Ghi chú
Nhân viên thư viện
Người quản lý thư viện, có đầy đủ quyền hạn của một
nhân viên cùng với các quyền quản lý dữ liệu, báo cáo
thống kê.

Ý nghĩa/Ghi chú
Lập thẻ độc giả
Trang 3

Tên đề tài
Mô hình Usecase
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TiepNhanSachMoi
ChoMuonSach
NhanTraSach
LapPhieuPhat
GhiNhanMatSach
ThanhLySach
TiepNhanNhanVien
ThongKeMuonSach
ThongKeNoTienPhat
TXS BangCap
TXS BangThamSo
TXS BoPhan
TXS ChucVu
TXS LoaiDocGia

4.

“LapTheDocGia”

4.1.1

Tiếp nhận sách mới
Cho mượn sách
Nhận trả sách
Lập phiếu phạt
Ghi nhận mất sách
Thanh lý sách
Tiếp nhận nhân viên
Thống kê mượn sách theo thể loại
Thống kê độc giả còn nợ tiền phạt
Thêm/ xóa/ sửa bằng cấp
Thêm/ xóa/ sửa bảng tham số
Them/ xóa/ sửa bộ phận
Them/ xóa/ sửa chức vụ
Them/ xóa/ sửa loại độc giả

Đặc tả Use-case

4.1

Phiên bản: x.y
Ngày: dd/mm/yyyy

Tóm tắt

Use case mô tả cách thức một actor lập...
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CQ – HK1 – 2k7 – 2k8
Đồ án môn Quản Lý Cấu Hình Phần Mềm
Nhóm No One More
Mô hình Usecase HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN
Version 1.0
Sinh viên thực hiện:
0512014 – Đặng Khương Duy
0512015 – Lê Quang Dương
0512032 – Trần Bình Nguyên (Team Leader)
0512056 – Vũ Thế Tài
0612417 – Lê Thị Thanh Thảo
Mô hình use case - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình use case - Người đăng: khoa-le1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Mô hình use case 9 10 377