Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình Usecase Phần mềm quản lý khách sạn Version 1.0

Được đăng lên bởi linh-vu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 6398 lần   |   Lượt tải: 19 lần
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CQ – HK1 – 2k9 – 2k10

Đồ án môn Phân tích và thiết kế phần mềm
Lớp TH2006 + CNTN06

Mô hình Usecase Phần mềm quản lý khách sạn
Version 1.0

Sinh viên thực hiện:
0612128 – Nguyễn Xuân Tường Huy
0612573 – Nguyễn Hoàng Vũ

Chương trình quản lý khách sạn
Mô hình Usecase

Phiên bản: 1.0
Ngày: 15/01/2010

Bảng ghi nhận thay đổi tài liệu
Ngày

Phiên bản

15/01/2010

1.0

FIT-HCMUS

Mô tả
Lập danh sách các use case

Tác giả
Nguyễn Xuân Tường
Huy

Trang 1

Chương trình quản lý khách sạn
Mô hình Usecase

Phiên bản: 1.0
Ngày: 15/01/2010

Mục lục
1. Sơ đồ Use-case

3

2. Danh sách các Actor

3

3. Danh sách các Use-case

3

4. Đặc tả Use-case
4.1 Đặc tả Use-case UC-01-XemThongTinKhachSan
4.2 Đặc tả Use-case UC-02-XemDanhSachPhong
4.3 Đặc tả Use-case UC-03-XemChiTietPhong
4.4 Đặc tả Use-case UC-04-CapNhatPhong
4.5 Đặc tả Use-case UC-05-TimPhong
4.6 Đặc tả Use-case UC-06-TiepNhanThuePhong
4.7 Đặc tả Use-case UC-07-ThemKhachHang
4.8 Đặc tả Use-case UC-08-XoaKhachHang
4.9 Đặc tả Use-case UC-09-TiepNhanTraPhong
4.10 Đặc tả Use-case UC-10-HuyDatPhong
4.11 Đặc tả Use-case UC-11-ThongKeDoanhThu
4.12 Đặc tả Use-case UC-12-ThayDoiThongTinKhachSan
4.13 Đặc tả Use-case UC-13-ThayDoiThamSoNghiepVu

FIT-HCMUS

4
4
5
5
6
7
8
10
11
11
12
13
14
15

Trang 2

Chương trình quản lý khách sạn
Mô hình Usecase
1.

Phiên bản: 1.0
Ngày: 15/01/2010

Sơ đồ Use-case
Xem Danh Sach Phong

Them Khach Hang

<<extend>>

<<include>>

Xem Chi Tiet Phong

Ghi Nhan Thue Phong

<<extend>>

<<extend>>

Cap Nhat Phong

Xoa Khach Hang
Nhan Vien

Tim Phong

Huy Dat Phong

<<extend>>
Thong Ke Doanh Thu

Thay Doi Thong Tin Khach San

Thay Doi Cau Hinh He Thong

<<extend>>
Thay Doi Tham So Nghiep Vu
Tiep Nhan Tra Phong

2.

Danh sách các Actor

STT

Tên Actor
Nhân Viên

3.

Danh sách các Use-case

STT
1
2

Tên Use-case
UC-01-XemThongTinKhachSan
UC-02-XemDanhSachPhong

3
4
5
6
7
8
9
10

UC-03-XemChiTietPhong
UC-04-CapNhatPhong
UC-05-TimPhong
UC-06-TiepNhanThuePhong
UC-07-ThemKhachHang
UC-08-XoaKhachHang
UC-09-TiepNhanTraPhong
UC-10-HuyDatPhong

FIT-HCMUS

Xem Thong Tin Khach San

Ý nghĩa/Ghi chú
Nhân viên khách sạn là người trực tiếp sử dụng phần
mềm này

Ý nghĩa/Ghi chú
Xem thông tin sơ lượt về khách sạn
Xem danh sách các phòng hiện có trong
khách sạn
Xem thông tin chi tiết từng phòng
Cập nhật thông tin từng phòng
Tìm kiếm phòng
Tiếp nhận việc thuê phòng hoặc đặt phòng
Ghi nhận các khách hàng thuê phòng
Xóa khách hàng
Tiếp nhận việc trả phòng
Hủy việc đặt phò...
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CQ – HK1 – 2k9 – 2k10
Đồ án môn Phân tích và thiết kế phần mềm
Lớp TH2006 + CNTN06
Mô hình Usecase Phần mềm quản lý khách sạn
Version 1.0
Sinh viên thực hiện:
0612128 – Nguyễn Xuân Tường Huy
0612573 – Nguyễn Hoàng Vũ
Mô hình Usecase Phần mềm quản lý khách sạn Version 1.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình Usecase Phần mềm quản lý khách sạn Version 1.0 - Người đăng: linh-vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Mô hình Usecase Phần mềm quản lý khách sạn Version 1.0 9 10 570