Ktl-icon-tai-lieu

Mô phỏng hệ thống và tín hiệu rời rạc bằng MATLAB

Được đăng lên bởi forest_dn92
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1567 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI 1.

Mô phỏng hệ thống và tín hiệu rời rạc bằng
MATLAB

A. Tín hiệu và hệ thống rời rạc ở miền n
1.1.
Viết chương trình con tạo một dãy thực ngẫu nhiên xuất phát từ n1 đến n2 và có
giá trị của biên độ theo phân bố Gauss với trung bình bằng 0, phương sai bằng 1. Yêu cầu
chương trình con có các tham số đầu vào và đầu ra được nhập theo câu lệnh với cú pháp:
[x,n] = randnseq(n1,n2);
Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:

function[x,n] = randnseq(n1,n2)
n=[n1:n2]; x=randn(size(n));

1.2.
Viết chương trình tạo hàm năng lượng của một dãy. Yêu cầu chương trình con có
các tham số đầu vào và đầu ra được nhập theo câu lệnh với cú pháp:
Ex = energy(x,n);
Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:

function[Ex] = energy(x,n);
Ex = sum(abs(x.^2));

1.3.

{

}

Cho dãy x (n ) = 1,2, 3,4,5,6,7,6,5,4,3,2,1
↑

− 2 ≤ n ≤ 10 . Viết chương trình thể trên

đồ thị các dãy sau đây:
a.

x1 (n ) = 2 x(n − 5) − 3x(n + 4)

b. x2 (n ) = x(3 − n ) − x(n )x(n − 2)
1

Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:

Vẽ phác hoạ đồ thị vào phần trống dưới đây:

n=[-2:10];x=[1:7,6:-1:1];
%
[y11,n11]=sigshift(x,n,5); [y12,n12]=sigshift(x,n,-4);
[x1,n1]=sigadd(2*y11,n11,-3*y12,n12);
stem(n1,x1);
title('do thi bai 1.3a);
xlabel('n'); ylabel('x1');
%
[y211,n211]=sigfold(x,n);
[y21,n21]=sigshift(y211,n211,-3);
[y22,n22]=sigshift(x,n,2); [y23,n23]=sigmult(x,n,y22,n22);
[x2,n2]=sigadd(y21,n21,-y23,n23);
stem(n2,x2);
title('do thi bai 1.3b');
xlabel('n'); ylabel('x2');

1.4.
sau:

Cho hệ thống được mô tả bởi phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng như

y (n ) − y (n − 1) + 0.9 y(n − 2) = x(n )
Sử dụng hàm filter của MATLAB, viết chương trình thực hiện các công việc sau:
a. Biểu diễn bằng đồ thị hàm đáp ứng xung đơn vị của hệ thống với -20 ≤ n ≤ 100
b. Biểu diễn bằng đồ thị dãy đáp ứng của hệ thống với -20 ≤ n ≤ 100 khi dãy đầu vào
là dãy nhảy đơn vị.
Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:

Vẽ phác hoạ đồ thị vào phần trống dưới đây:

B. Tín hiệu và hệ thống rời rạc ở miền Z, miền tần số liên tục ω,
và miền tần số rời rạc k
1.5.

Cho dãy x(n ) = 0,5 n u (n )
a. Dựa trên định nghĩa của biến đổi Z, tìm biến đổi Z của dãy trên
b. Kiểm chứng lại kết quả câu a bằng hàm ztrans
c. Từ kết quả trên, tìm biến đổi Fourier của x(n)

Dùng MATLAB thể hiện trên đồ thị phổ X(ejω) tại 501 điểm rời rạc trong khoảng [0,π]

2

Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:

1.6.

Vẽ phác hoạ đồ thị vào phần trống dưới đây:

Cho dãy x(n) có dạng như sau:

{

}

x(n ) = ...,0,0,1, 2,3,4,5,0,0,...
↑

Đây là một ...
BÀI 1. Mô phng h thng và tín hiu ri rc bng
MATLAB
A. Tín hiu và h thng ri rc min n
1.1. Viết chương trình con to mt dãy thc ngu nhiên xut phát t n1 đến n2 và có
giá tr ca biên độ theo phân b Gauss vi trung bình bng 0, phương sai bng 1. Yêu cu
chương trình con có các tham s đầu vào và đầu ra được nhp theo câu lnh vi cú pháp:
[x,n] = randnseq(n1,n2);
Đin các câu lnh vào phn trng dưới đây:
1.2. Viết chương trình to hàm năng lượng ca mt dãy. Yêu cu chương trình con có
các tham s đầu vào và đầu ra được nhp theo câu lnh vi cú pháp:
Ex = energy(x,n);
1.3. Cho dãy
()
{
}
10n21,2,3,4,5,6,7,6,5,4,3,2,1nx
=
. Viết chương trình th trên
đồ th các dãy sau đây:
Đin các câu lnh vào phn trng dưới đây:
a.
() ( ) ( )
4352
1
+= nxnxnx
b.
() ( ) ()( )
23
2
= nxnxnxnx
1
function[x,n] = randnseq(n1,n2)
n=[n1:n2]; x=randn(size(n));
function[Ex] = energy(x,n);
Ex = sum(abs(x.^2));
Mô phỏng hệ thống và tín hiệu rời rạc bằng MATLAB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô phỏng hệ thống và tín hiệu rời rạc bằng MATLAB - Người đăng: forest_dn92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Mô phỏng hệ thống và tín hiệu rời rạc bằng MATLAB 9 10 234