Ktl-icon-tai-lieu

Môn: Hệ điều hành Linux

Được đăng lên bởi Đá Tảng
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Khoa học tự nhiên
Bộ môn Mạng máy tính và Viễn thông
Môn: Hệ điều hành Linux
QUẢN LÝ USER & GROUP TRÊN LINUX
1. File /etc/passwd
Danh sách người dùng cũng như thông tin tương ứng được lưu trữ trong file etc/passwd

Mõi dòng trong file ứng với 7 trường thông tin của một user, và các trường này được
ngân cách với nhau bởi dấu ‘:’. Ý nghĩa các trường đó lần lược như sau:
Tên người dùng (username)
Mật khẩu người dùng (password – đã được mã hóa)
Chỉ số người dùng (user id)
Các chỉ số nhóm của người dùng (group id)
Tên đầy đủ hoặc các thông tin khác về tài khoản người dùng (comment)
Thư mục để người dùng đăng nhập
Shell đăng nhập (chương trình chạy lúc đăng nhập)
Bất kỳ người dùng nào trên hệ thống đề có thể đọc được nội dung file etc\passwd, và có
thể đăng nhập với tư cách người dùng khác nếu biết được password.
2. Quản lý user
Để thêm một user mới ta phải đứng ở mức root (user cấp cao, người quản trị).
a. Quản lý bằng giao diện
i. Thêm user mới:

1

Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Khoa học tự nhiên
Bộ môn Mạng máy tính và Viễn thông

User Manager

Trên thanh Toolbar chọn chức năng Add User. Nhập thông tin user cần add.

2

Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Khoa học tự nhiên
Bộ môn Mạng máy tính và Viễn thông

ii. Thay đổi password
Chọn user cần thay đổi password, trên thanh toolbar chọn Properties.

Mặc định khi 1 user mới được tạo ra thì nó thuộc group chính là tên của user.
Khác với HDH Window là user mới thuộc group User.
b. Quản lý bằng lệnh
i. Thêm user mới với lệnh useradd
Cú pháp lệnh:
useradd [tùy-chọn] <tên-người-dùng>
useradd –D [tùy-chọn]

Để xem cú pháp của lệnh ta có thể dùng lệnh: man useradd
3

Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Khoa học tự nhiên
Bộ môn Mạng máy tính và Viễn thông
Nếu không có tỳ chọn –D, lệnh useradd sẽ tạo một tài khoản người dùng mới sử
dụng các giá trị được chỉ ra tren dòng lệnh và các giá trị mặc định của hệ thống.
Tài khoản người dùng mới sẽ được nhập vào trong các file hệ thống, thư mục cá
nhân sẽ được tạo, hay các file khởi tạo được sao chép, điều này còn tùy thuộc vào
tùy chọn đưa ra.
Các tùy chọn như sau:

Khi tùy chọn –D được sử dụng, lệnh useradd sẽ bỏ qua các giá tri ngầm định và
cập nhật các giá trị mới.

ii. Thiết lập mật khẩu của user với lệnh passwd
Cú pháp lệnh:
passwd [tùy-chọn] <tên-người-dùng>

với các tùy chọn như sau:

4

Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Khoa học tự nhiên
Bộ môn Mạng máy tính và Viễn thông

iii. Thay đổi thuộc tinh user
Trong Linux có nhiều lệnh...
Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Khoa học tự nhiên
B môn Mng máy tính và Vin thông
1
Môn: H điu hành Linux
QUN LÝ USER & GROUP TRÊN LINUX
1. File /etc/passwd
Danh sách người dùng cũng như thông tin tương ng được lưu tr trong file etc/passwd
Mõi dòng trong file ng vi 7 trường thông tin ca mt user, các trường này được
ngân cách vi nhau bi du ‘:’. Ý nghĩa các trường đó ln lược như sau:
Tên người dùng (username)
Mt khu người dùng (passwordđã được mã hóa)
Ch s người dùng (user id)
Các ch s nhóm ca người dùng (group id)
Tên đầy đủ hoc các thông tin khác v tài khon người dùng (comment)
Thư mc để người dùng đăng nhp
Shell đăng nhp (chương trình chy lúc đăng nhp)
Bt k người dùng nào trên h thng đ th đọc được ni dung file etc\passwd,
th đăng nhp vi tư cách người dùng khác nếu biết được password.
2. Qun lý user
Để thêm mt user mi ta phi đứng mc root (user cp cao, người qun tr).
a. Qun lý bng giao din
i. Thêm user mi:
Môn: Hệ điều hành Linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn: Hệ điều hành Linux - Người đăng: Đá Tảng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Môn: Hệ điều hành Linux 9 10 799