Ktl-icon-tai-lieu

Môn học Hệ Điều Hành

Được đăng lên bởi Tuan Thai Quoc
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 101 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Moân hoïc Heä Ñieàu Haønh


Toång quan



Khaùi nieäm veà quaù trình



Ñoàng boä vaø giaûi quyeát tranh chaáp



Deadlock vaø phöông caùch giaûi quyeát



Ñònh thôøi bieåu cho quaù trình



Boä nhôù thöïc



Kyõ thuaät boä nhôù aûo



Thay theá trang



Quaûn lyù nhaäp xuaát



Heä thoáng file



Heä ñieàu haønh Unix



Heä ñieàu haønh Windows

1

Thoâng tin caàn bieát


Taøi lieäu tham khaûo



Ñieåm moân hoïc

[1] Silberschatz et al, “Operating System Principles”, 8th Ed., 2009
[2] A. Tanenbaum, “Modern Operating Systems”, Prentice Hall, 2nd Ed.,
2001
●
●
●
●



thi giöõa kyø
thi cuoái kyø
baøi taäp lôùn
baøi taäp vaø thöïc haønh

Lieân laïc

20%, 60 phuùt
50%, 90 phuùt
20%
10%

Phone: 8.647.256(5840)
ltvan@cse.hcmut.edu.vn


(Taäp slide naøy coù söû duïng slide töø caùc nguoàn khaùc.)

2

Chöông 1: Toång Quan


Giôùi thieäu
● Caáu truùc luaän lyù cuûa heä thoáng maùy tính
● Ñònh nghóa heä ñieàu haønh
● Caùc chöùc naêng chính cuûa heä ñieàu haønh



Quaù trình phaùt trieån
● Maùy tính lôùn (mainframe system)
● Maùy ñeå baøn (desktop system)
● Ña xöû lyù (multiprocessor system)
● Phaân boá (distributed system)
● Thôøi gian thöïc (real-time system)
● Caàm tay (handheld system)
3

What is an operating system?

4

Ñònh nghóa


Heä ñieàu haønh laø gì?
● “Phaàn meàm trung gian” giöõa
phaàn cöùng maùy tính vaø ngöôøi
söû duïng, coù chöùc naêng ñieàu
khieån phaàn cöùng vaø cung caáp
caùc dòch vuï cô baûn cho caùc öùng
duïng



Muïc tieâu
● Giuùp ngöôøi duøng deã daøng söû
duïng heä thoáng
● Quaûn lyù vaø caáp phaùt taøi nguyeân
heä thoáng moät caùch hieäu quaû
[yeáu toá kinh teá]

Ngöôøi duøng

Caùc öùng duïng
Heä Ñieàu Haønh
Phaàn cöùng

5

Caùc thaønh phaàn cuûa heä thoáng maùy tính

xử lý văn bản, bảng tính, các tiện ích
giải trí ,…
kiểm soát và phân phối các tài nguyên
cho các ứng dụng khác nhau cho
những người dùng khác nhau
CPU, bộ nhớ, các thiết bị nhập
xuất cung cấp tài nguyên tính toán
cho hệ thống

1.1 Fig 1.1

6

Caùc chöùc naêng chính cuûa OS


Phaân chia thôøi gian xöû lyù treân CPU (ñònh thôøi)



Phoái hôïp vaø ñoàng boä hoaït ñoäng giöõa caùc quaù trình



Quaûn lyù taøi nguyeân heä thoáng hieäu quaû



Kieåm soaùt quaù trình truy caäp, baûo veä heä thoáng





Duy trì söï nhaát quaùn cuûa heä thoáng, kieåm soaùt loãi vaø phuïc
hoài heä thoáng khi coù loãi xaûy ra
Cung caáp giao dieän laøm vieäc thuaän tieän cho ngöôøi duøng

7

Lòch söû phaùt trieån
 Maùy tính lôùn (mainframe)
● Xöû lyù boù (batch, 1960)
● Ña c...
1
Moân hoïc Heä Ñieàu Haønh
Toång quan
Khaùi nieäm veà quaù trình
Ñoàng boä vaø giaûi quyeát tranh chaáp
Deadlock vaø phöông caùch giaûi quyeát
Ñònh thôøi bieåu cho quaù trình
Boä nhôù thöïc
Kyõ thuaät boä nhôù aûo
Thay theá trang
Quaûn lyù nhaäp xuaát
Heä thoáng file
Heä ñieàu haønh Unix
Heä ñieàu haønh Windows
Môn học Hệ Điều Hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn học Hệ Điều Hành - Người đăng: Tuan Thai Quoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Môn học Hệ Điều Hành 9 10 747