Ktl-icon-tai-lieu

môn mạng máy tính

Được đăng lên bởi Hoa Cua Gio
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1491 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây
Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587
Website:  E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn

NGÂN HÀNG ĐỀ THI
MÔN: MẠNG MÁY TÍNH
Dùng cho hệ ĐHTX ngành CNTT, ĐTVT

(60 tiết – 4 tín chỉ)
1/ Kết nối các máy tính lại với nhau thành mạng với mục đích
Chia sẻ tài nguyên, chinh phục khoảng cách và nâng cao độ tin cậy của
a
mạng.
Cung cấp đa dịch vụ, đa phương tiện.
b
c
Đơn giản hoá thiết kế mạng.
d
Đáp ứng nhu cầu người sử dụng.
2/ Trong mạng hình STAR, khi một máy tính có sự cố thì
a
Toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động.
b
Không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.
Chỉ ngừng hoạt động máy tính đó.
c
d
Chỉ ngừng hoạt động một vài máy tính.
3/ Mạng kiểu điểm- điểm gọi là mạng
Lưu và gửi tiếp (Store - and - Forward) ?.
a
b
Chuyển mạch kênh.
Chuyển mạch gói.
c
d
Chuyển tiếp khung.
4/ Loại cáp xoắn đôi phổ biến nhất được sử dụng trong các mạng LAN là
UTP (10BaseT).
a
b
10 Base T
c
Cấp đồng trục.
d
Cấp sợi quang
5/ Trong quá trình truyền thông, các thực thể trong mạng máy tính khi trao đổi thông
tin với nhau phải tuân theo
a Liên kết.
b Tập các dịch vụ.
c Không liên kết
d Tập các quy tắc quy ước.
6/ Thông tin điều khiển bao gồm
a
Địa chỉ nguồn và đích, mã phát hiện lỗi và các thông tin điều khiển khác.
b
Gói tin.
c
Thông báo.
d
Datagram.
7/ Cáp nối có khoảng cách xa, sử dụng Repeater để

1

a
b
c
d

Khuếch đại tín hiệu.
Giảm độ trễ.
Triệt tiếng vọng.
Chống suy hao

8/ Mạng máy tính là
a
Các máy tính kết nối với nhau bằng đường truyền vật lý.
Các máy tính trao đổi thông tin với nhau tuân theo tập giao thức.
b
c
Các máy tính kết nối với nhau bằng các đường truyền vật lý và hoạt động
theo một kiến trúc mạng xác định
d
Các máy tính kết nối với nhau chia sẻ nguồn thông tin chung.
9/ Mục tiêu kết nối máy tính thành mạng là
a
Chia sẻ tài nguyên mạng, nâng cao độ tin cậy, chinh phục khoảng cách.
b
Chia sẻ phần cứng, phần mềm, nâng cao độ tin cậy, chinh phục khoảng
cách.
c
Chia sẻ thông tin, nâng cao độ tin cậy, chinh phục khoảng cách.
d
Cung cấp các dịch vụ mạng đa dạng, chia sẻ tài nguyên, nâng cao độ tin
cậy, chinh phục khoảng cách và giảm bớt các chi phí về đầu tư .
10/ Xu hướng phát triển các dịch vụ mạng máy tính là
Cung cấp các dịch vụ truy nhập vào các nguồn thông tin ở xa
a
b
Phát triển các dịch vụ truyền số liệu
c
Xu hướng phát triển các dịch vụ giải trí trực tuyến (Online) hiện đại.
d
Phát triển các dịch vụ thoại.
11/ Quá trình chia dữ liệu thành các gói có kích thước quy định gọi l...
1
NGÂN HÀNG ĐỀ THI
MÔN: MNG MÁY TÍNH
Dùng cho h ĐHTX ngành CNTT, ĐTVT
(60 tiết – 4 tín ch)
1/ Kết ni các máy tính li vi nhau thành mng vi mc đích
a
Chia s tài nguyên, chinh phc khong cách và nâng cao độ tin cy ca
mng.
b Cung cp đa dch v, đa phương tin.
c Đơn gin hoá thiết kế mng.
d
Đáp ng nhu cu người s dng.
2/ Trong mng hình STAR, khi mt máy tính có s c thì
a Toàn b h thng ngng hot động.
b Không nh hưởng đến hot động ca h thng.
c Ch ngng hot động máy tính đó.
d Ch ngng hot động mt vài máy tính.
3/ Mng kiu đim- đim gi là mng
a Lưu và gi tiếp (Store - and - Forward) ?.
b Chuyn mch kênh.
c Chuyn mch gói.
d Chuyn tiếp khung.
4/ Loi cáp xon đôi ph biến nht được s dng trong các mng LAN là
a
UTP (10BaseT).
b 10 Base T
c Cp đồng trc.
d Cp si quang
5
/ Trong quá trình truyn thông, các thc th trong mng máy tính khi trao đổi thông
tin vi nhau phi tuân theo
a Liên kết.
b
Tp các dch v.
c
Không liên kết
d Tp các quy tc quy ước.
6/ Thông tin điu khin bao gm
a Địa ch ngun và đích, mã phát hin li và các thông tin điu khin khác.
b Gói tin.
c Thông báo.
d Datagram.
7
/ Cáp ni có khong cách xa, s dng Repeater để
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
Km10 Đường Nguyn Trãi, Hà Đông-Hà Tây
Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587
Website: http://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn
môn mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môn mạng máy tính - Người đăng: Hoa Cua Gio
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
môn mạng máy tính 9 10 329