Ktl-icon-tai-lieu

môn phân tích thiết kế hệ thống

Được đăng lên bởi thuytung
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1010 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề tài: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐĂNG LÝ XE Ô TÔ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-----o0o-----

BÁO CÁO THỰC TẬP
Tên đề tài:
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐĂNG LÝ XE Ô TÔ

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: LÊ THỊ HÀ
SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGÔ THANH TÙNG
LỚP: 61CDT2

Vĩnh Yên, Tháng 05/2013

Sinh viên thực hiện: Ngô Thanh Tùng
GVHD
: Lê Thị Hà

1

Lớp:61CDT2

Đề tài: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐĂNG LÝ XE Ô TÔ

KHOA CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN
TỔ TIN HỌC CHUYÊN
NGÀNH
----o0o----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o----

BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
......................
Đề tài: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐĂNG LÝ XE Ô TÔ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-----o0o-----
BÁO CÁO THỰC TẬP
Tên đề tài:
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐĂNG LÝ XE Ô TÔ
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: LÊ THỊ HÀ
SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGÔ THANH TÙNG
LỚP: 61CDT2
Vĩnh Yên, Tháng 05/2013
Sinh viên thực hiện: Ngô Thanh Tùng 1 Lớp:61CDT2
GVHD : Lê Thị Hà
môn phân tích thiết kế hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môn phân tích thiết kế hệ thống - Người đăng: thuytung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
môn phân tích thiết kế hệ thống 9 10 562