Ktl-icon-tai-lieu

Môn : Phân tích thiết kế hệ thống Đề tài :Thiết kế phần mềm quảm lý lịch làm việc cá nhân

Được đăng lên bởi tuan199234567
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 4403 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Bài tập: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

BÀI TẬP
Môn : Phân tích thiết kế hệ thống
Đề tài :Thiết kế phần mềm quảm lý lịch làm việc cá nhân
Giáo viên hướng dẫn:
Trần Ngọc Lân
Nhóm SV thực hiện:
Trần Thị Thu Oanh
Trần Thị Tuyết Diệu
Nguyễn T Bình
Lớp: T7TH1

Giáo viên hướng dẫn : Trần Ngọc Lân
Nhóm SV thực hiện: Trần Thị Thu Oanh_Trần Thị Tuyết Diệu_Nguyển Y Bình

Bài tập: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

LỜI NÓI ĐẦU
Lập lịch cá nhân là một yêu cầu thiết yếu của mỗi cá nhân trong một xã
hội phát triển .Thời đại công nghệ thông tin phát triển đòi hỏi mỗi người phải
làm việc với cường độ cao và tập trung,để công việc và một hoạt động được
sắp xếp khoa học hiệu quả không bị chồng chéo ,đúng thời gian, tiến độ ,đảm
bảo yêu cầu mà mỗi người vẫn thấy được sự thoải mái và niềm vui của cuộc
sống.Nhưng chủ yếu sự sắp xếp đó là do mỗi cá nhân nhưng nhờ có sự phát
triển của công nghệ thông tin và ứng dụng vô cùng phong phú và hiệu quả
trong cuộc sống đã tạo ra những tiện ích của nó giúp con người giải quyết
những khó khăn.Từ yêu cầu thực tế ma một phần mềm chuyên dụng lập lịch cá
nhân cho mọi người là một yêu cầu chính đáng và thiết thực .
Hiện tại có nhiều phần mềm lập lịch khá phong phú đáp ứng được một
số yêu cầu của người dùng khi lên lịch cá nhân của mình cho mọi hoạt động.Nó
có nhiều chức năng nhưng đa số chưa thực sự chuyên dụng tới đa số mọi người
.Yêu cầu đặt ra là có một phần mềm chuyên dụng hơn ,sát với nhiều đối tượng
người dùng hơn ,chỉ chuyên dụng là lập lịch làm việc, hỗ trợ người dùng lập ra
một lịch biểu khoa học hiệu quả và nhắc nhở người dùng thực hiện mọi công
việc.
Để có thể hỗ trợ người dùng thì đòi hỏi người dùng dành khoảng thời
gian nhất định để nhập thông tin liên quan ,sửa đổi ,cập nhập ,tra cứu và phần
mềm dựa trên sự cập nhập của bạn sẽ nhắc việc cho bạn và thống kê cho bạn
những công việc ở mức độ hoàn thành như thế nào .
Trên cơ sở nghiên cứu đề tài,khảo sát thực tế các phần mềm đã có như
OUTLOOK trong bộ OFFICE,phần mềm lập lịch CORE DestopSetupFull,Lịch
cá nhân Sunbird Portable (Mozilla Sunbird),Phần mềm nhắc lịch bằng tiếng nói
YOUR VOICE REMINDER.Phần mềm nhắc tiếng Rmp2Full .và một số phần
mềm khác .Mỗi phần mềm có một đặc điểm riêng và mặt mạnh riêng song đa
số đối với người dùng vẫn còn khoảng cách đó là tất cả các mục lục đều ghi
bằng ngôn ngữ tiếng anh nên không phù hợp với đa số người Việt . Đó là một
hạn chế lớn nhất đối với người dùng vì khi một người dùng muốn sử dụng hiệu
quả thì họ phải biết Tiếng Anh một yêu ...
Bài tập: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
BÀI TẬP
Môn : Phân tích thiết kế hệ thống
Đề tài :Thiết kế phần mềm quảm lý lịch làm việc cá nhân
Giáo viên hướng dẫn:
Trần Ngọc Lân
Nhóm SV thực hiện:
Trần Thị Thu Oanh
Trần Thị Tuyết Diệu
Nguyễn T Bình
Lớp: T7TH1
Giáo viên hướng dẫn : Trần Ngọc Lân
Nhóm SV thực hiện: Trần Thị Thu Oanh_Trần Thị Tuyết Diệu_Nguyển Y Bình
Môn : Phân tích thiết kế hệ thống Đề tài :Thiết kế phần mềm quảm lý lịch làm việc cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn : Phân tích thiết kế hệ thống Đề tài :Thiết kế phần mềm quảm lý lịch làm việc cá nhân - Người đăng: tuan199234567
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Môn : Phân tích thiết kế hệ thống Đề tài :Thiết kế phần mềm quảm lý lịch làm việc cá nhân 9 10 227