Ktl-icon-tai-lieu

Một số bài tập về chuỗi kí tự trong C++

Được đăng lên bởi emgah5n1-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1117 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Một số bài tập về chuỗi kí tự trong C++

CÁCH GI I M T S BÀI T P V
KI U CHU I
Nguồn:  | Góc học tập
Để dowload vui lòng chọn Tệp-->Tải xuống dưới dạng-->chọn định dạng tải
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Đ m có bao nhiêu kho ng trắng trong chu i.
Nh p vào m t chu i, hãy lo i b những kho ng trắng thừa trong chu i.
Nh p vào hai chu i s1 và s2, n i chu i s2 vào s1. Xuất chu i s1 ra màn
hình
Đ i tất c các kí tự có trong chu i thành chữ thường (không dùng hàm
strlwr).
Đ i tất c các kí tự trong chu i sang chữ in hoa (không dùng hàm struppr).
Vi t chương trình đ i những kí tự đầu tiên của m i từ thành chữ in hoa.
Vi t chương trình đ i chữ xen kẻ 1 chữ hoa và 1 chữ thường.
Ví dụ: nh p ABCDEfgh đ i thành AbCdEfGh

8.

Vi t chương trình đ o ngược các kí tự trong chu i.
Ví dụ: nh p ABCDE, xuất ra màn hình là:EDCBA

9.

10.

11.
12.

Vi t chương trình tìm ki m 1 kí tự xem có trong chu i không, n u có xuất
ra vị trí của từ chứ kí tự đó. (Vd: xâu a là “ho chi minh”: nh p ‘m’=>k t
qu là 3)
Vi t 1 chương trình đ m m t kư tự xuất hiện bao nhiêu lần trong
chu i.(vd:xâu a nh p là “ho chi minh”, nh p ‘i’ =>kq: 2)
Nh p vào chu i s1 và s2, cho bi t vị trí xuất hiện của chu i s2 trong s1.
Vi t chương trình tìm ki m tên trong chu i họ tên. N u có thì xuất ra là tên
này đă nh p

đúng, ngược l i thông báo là đă nh p sai.
13.

Vi t chương đ o vị trí của từ đầu và từ cu i.
Ví dụ: nh p “bo an co” xuat ra “co an bo”

14.

Vi t hàm cắt chu i họ tên thành chu i họ lót và chu i tên.

Trương Văn Việt C10CT10

Page 1

Một số bài tập về chuỗi kí tự trong C++

Ví dụ: chu i họ tên là:”Nguyễn Văn A” cắt ra 2 chu i là chu i họ
lót:”NguyễnVăn”,chu i tên là:”A”
15.

Nh p m t chu i bất kỳ, sau đó h i người dùng cần tách bắt đầu từ đâu
trong chu i trở v sau.

Ví dụ: Nh p chu i S1:”Trường Đ i Học Tôn Đức Thắng”. Người nh p mu n
tách bắt đầu từ chữ “Tôn” thì sẽ xuất ra chu i “Tôn Đức Thắng” ra màn hình
16.
17.

18.

19.

Vi t hàm ki m tra xem chu i có đ i xứng hay không?.
Vi t hàm tra xem trong chu i có kí tự s hay không n u có tách ra thành
m t m ng s riêng.
Nh p m t chu i bất kì, yêu cầu nh p 1 kí tự mu n xóa. Thực hiện xóa tất
c những kí tự đó trong chu i.
Đ i các từ ở đầu câu sang chữ hoa và những từ không ph i đầu câu sang
chữ thường.
Ví dụ: nGuYen vAN a đ i thành: Nguyen Van A

20.

Vi t chương trình đ o ngược thứ tự các từ có trong chu i
Ví dụ: Nh p: lap trinh bang ngon ngu c
Xuất ra màn hình là: c ngu ngon bang trinh lap

21.

22.

23.

24.

25.

Cho chu i str, nh p và...
Mt số bài tập về chui kí tự trong C++
CÁCH GII MT S BÀI TP V
KIU CHUI
Nguồn: http://viettruong92.blogspot.com | c học tp
Đdowload vui lòng chọn Tệp-->Tải xuống dưi dạng-->chọn định dạng tải
1. Đm có bao nhu khong trắng trong chui.
2. Nhp vào mt chui, hãy loi b những khong trng thừa trong chui.
3. Nhp vào hai chui s1 và s2, ni chui s2 vào s1. Xut chui s1 ra màn
hình
4. Đi tất c các kí tự có trong chui thành chữ thưng (không dùng hàm
strlwr).
5. Đi tất c các kí tự trong chui sang chữ in hoa (không dùng hàm struppr).
6. Vit chương tnh đi những kí tự đu tiên ca mi từ thành ch in hoa.
7. Vit chương tnh đi chữ xen k 1 chữ hoa và 1 chữ thưng.
Ví d: nhp ABCDEfgh đi thành AbCdEfGh
8. Vit chương tnh đo ngưc các kí tự trong chui.
Ví d: nhp ABCDE, xuất ra màn hình:EDCBA
9. Vit chương tnhm kim 1 kí tự xem có trong chui không, nu có xut
ra vị trí ca từ chứ kí tự đó. (Vd: xâu aho chi minh: nhp ‘m’=>kt
qu 3)
10. Vit 1 chương trình đm mt kư txut hiện bao nhu lần trong
chui.(vd:xâu a nhpho chi minh, nhp ‘i’ =>kq: 2)
11. Nhp vào chui s1 và s2, cho bit vị t xut hiện ca chui s2 trong s1.
12. Vit chương tnhm kimn trong chui họ tên. Nu có thì xuất ra là n
này đă nhp
đúng, ngược li thông báo đă nhp sai.
13. Vit chương đo vị t ca từ đu và từ cui.
Ví d: nhp “bo an co xuat ra co an bo
14. Vit hàm ct chui họ tên thành chui h lót và chui tên.
Trương n Vit C10CT10 Page 1
Một số bài tập về chuỗi kí tự trong C++ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số bài tập về chuỗi kí tự trong C++ - Người đăng: emgah5n1-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Một số bài tập về chuỗi kí tự trong C++ 9 10 832