Ktl-icon-tai-lieu

một số câu hỏi trắc nghiệm thi giữa kỳ phương pháp tính (có đáp án)

Được đăng lên bởi speciallun
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ ÔN THI GK
PHƯƠNG PHÁP TÍNH-THẦY Ý
Câu 1: Khi đo 1 góc dc ket qua 21048’4’’. Tìm sai số tương đối biết sai số tuyệt đối
là 10.
A. 0, 07

B. 0, 05

C. 0, 02

D. 0, 03

dáp án B
Câu 2: Cho a = 10, 00 ± 0, 05 và b = 0, 0356 ± 0, 002. Tìm sai số tuyệt đối a
- b.
A. 0, 007 B. 0, 004 C. 0, 052 D. 0, 048
dáp án C
Câu 3: Quy tròn số đúng 0, 16152 với ba chữ số đáng tin rồi xác định sai số tuyệt
đối của phép quy tròn.
A. 0, 0005 B. 0, 00048 C. 0, 0007 D. 0, 00052
dáp án B
Câu 4: Cho a = 1, 4321 và ∆ a = 0, 42.10-4. Số a có bao nhiêu chữ số đáng tin?
A. 4 chữ

B. 3 chữ

C. 5 chữ

D. 2 chữ

đáp án C
Câu 5: Cho a = 0, 4361 và ∆ a = 0, 75.10-3. Số a có bao nhiêu chữ số đáng tin?
A. 2 chữ

B. 3 chữ

C. 4 chữ

D. 5 chữ

đáp án A
Câu 6: Tích u của hai số xấp xỉ viết theo cách thứ hai x1 = 3, 12 và x2 = 3, 13 có
bao nhiêu chữ số đáng tin?
A. 4 chữ

B. 3 chữ

C. 5 chữ

D. 2 chữ

đáp án D
Câu 7: Tích u của hai số x1 = 0, 12 và x2 = 0, 13 có bao nhiêu chữ số đáng tin, biết
mọi chữ số có nghia của x1, x2 là các chữ số đáng tin?
A. 3 chữ
đáp án C

B. 2 chữ

C. 1 chữ

D. 0 chữ

Câu 8: Cho hàm sè u = x12 + x2. Hãy xác định giá trị của hàm số u tại x1 = 0,13;
x2 = 1, 91 và sai số tương đối giới hạn δ u, biết mọi chữ số có nghia của x1, x2
là các chữ số đáng tin.
A.u = 1, 9269; δ u = 0, 3.10-2 B.u = 1, 9269; δ u = 0, 24. 10-3
C.u = 0, 9600; δ u = 0, 3.10-2 D.u = 0, 0096; δ u = 0, 03.10-2
đáp án A
Câu 9: Cho a = 10, 00 ± 0, 05 và b = 0, 0356 ± 0, 002. Tìm sai số tương đối
của ab.
A. 0, 045

B. 0, 061

C. 0, 085

D. 0, 048

Đáp án B
Câu 10: Tính sai số tuyệt đối và sai số tương đối giới hạn của thể tích hình chóp
đáy hình vuông V =1/3ha2, biêt độ dài cạnh đáy
a = 1, 25cm ± 0, 01cm và chiều cao h = 1, 32cm ± 0, 02 cm.
A. ∆V = 0, 02;δV = 0, 03

B. ∆V = 0, 02;δV = 0, 3

C. ∆V = 0, 05;δV = 0, 03

D. ∆V = 0, 2;δV = 0, 3

Đáp án A
Câu 11: Tìm khoảng phân ly nghiệm thực của phương trình: X4 - 4x - 1 = 0.
A. (-1, 1)

B. (-1, 0) và (1, 5; 2)

C. (1, 2) D. (-1; 1),(1; 1, 5).

Đáp án B.
Giải. Ta có f (x) = x4- 4x - 1, f ‘(x) = 4x3- 4,
f (-1) = 4, f (0) = -1, f (1) = -4, f (1, 5) = -31/16 , f (2) = 7,
f (-1)f (0) < 0 =) ∃∝ ϵ (-1, 0) : f ( ∝ ) = 0
f (1, 5)f (2) < 0 =) ∃bϵ (1, 5; 2) : f (b) = 0.
x

- ∞

∝

-1

F(X)

-

f (x) + ∞ 4

0





0

1

1, 5

0

b

-1


+

-4


2

-31/16

FCT<0



0

7





CCâu 12: Tìm khỏang phân ly nghiệm thực của phương trình: X3- 9x2+ 18x -1 = 0.
A. (-0, 5; 0, 5), (2, 5; 3, 5), (5, 5; 6, 5)

B. (0, 1)

C. (1, 2)

D. (-1; 0)

đáp án A.
Câu 13: Tìm khoảng phâ...
ĐỀ ÔN THI GK
PHƯƠNG PHÁP TÍNH-THẦY Ý
Câu 1: Khi đo 1 góc dc ket qua 21
0
48
4
’’
. Tìm sai số tương đối biết sai số tuyệt đối
là 1
0
.
A. 0, 07 B. 0, 05 C. 0, 02 D. 0, 03
dáp án B
Câu 2: Cho a = 10, 00
±
0, 05 và b = 0, 0356
±
0, 002. Tìm sai số tuyệt đối a
- b.
A. 0, 007 B. 0, 004 C. 0, 052 D. 0, 048
dáp án C
Câu 3: Quy tròn số đúng 0, 16152 với ba chữ số đáng tin rồi xác định sai số tuyệt
đối của phép quy tròn.
A. 0, 0005 B. 0, 00048 C. 0, 0007 D. 0, 00052
dáp án B
Câu 4: Cho a = 1, 4321 và
a = 0, 42.10
-4
. Số a có bao nhiêu chữ số đáng tin?
A. 4 chữ B. 3 chữ C. 5 chữ D. 2 chữ
đáp án C
Câu 5: Cho a = 0, 4361 và
a = 0, 75.10
-3
. Số a có bao nhiêu chữ số đáng tin?
A. 2 chữ B. 3 chữ C. 4 chữ D. 5 chữ
đáp án A
Câu 6: Tích u của hai số xấp xỉ viết theo cách thứ hai x1 = 3, 12 và x2 = 3, 13 có
bao nhiêu chữ số đáng tin?
A. 4 chữ B. 3 chữ C. 5 chữ D. 2 chữ
đáp án D
Câu 7: Tích u của hai số x1 = 0, 12 và x2 = 0, 13 có bao nhiêu chữ số đáng tin, biết
mọi chữ số có nghia của x1, x2 là các chữ số đáng tin?
A. 3 chữ B. 2 chữ C. 1 chữ D. 0 chữ
đáp án C
một số câu hỏi trắc nghiệm thi giữa kỳ phương pháp tính (có đáp án) - Trang 2
một số câu hỏi trắc nghiệm thi giữa kỳ phương pháp tính (có đáp án) - Người đăng: speciallun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
một số câu hỏi trắc nghiệm thi giữa kỳ phương pháp tính (có đáp án) 9 10 692